Alla tjänster A-Ö

Screeningstöd livmoderhals

Med Screeningstöd livmoderhals kan regionerna utbyta information för att kunna kalla rätt kvinnor i rätt tid till gynekologisk cellprovtagning. Det gör det möjligt för alla regioner att följa de rekommendationer om screening som finns i det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer.

Ung kvinna i sitt vardagsrum ler in i kameran

Om Screeningstöd livmoderhals

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning i så kallad screening. På så vis kan tidiga förstadier till livmoderhalscancer upptäckas och behandlas. 

Screening har funnits sedan 1960-talet och har lett till att hälften så många kvinnor får livmoderhalscancer mot tidigare.

Nytt vårdprogram ställer nya krav på regionerna

Sedan 2017 finns ett nytt vårdprogram för att förebygga livmoderhalscancer. Enligt det ska kvinnor i olika åldrar kallas till cellprovtagning med olika intervall, och deras prover analyseras på olika sätt. Prov från kvinnor över 30 år analyseras i första hand för humant papillomvirus, HPV, och prov från yngre kvinnor analyseras i första hand för cellförändringar. Beroende på vad analysen visar ska kvinnan kallas på nytt efter längre eller kortare tid, eller utredas vidare och få eventuell behandling.

Den här förändringen av screeningdelen i vårdprogrammet ställer nya krav på hur regionerna överför information mellan sig. Det är hemregionen, alltså regionen där invånaren är folkbokförd, som ansvarar för screeningverksamheten och som kallar till cellprovtagning. För att kunna kalla varje kvinna i rätt tid behöver regionen veta vad tidigare prov visade.

Med Screeningstöd livmoderhals följer kallelsegrundande information från provtagning och eventuell behandling med kvinnan om hon flyttar till en ny region. Tjänsten stödjer även två andra scenarier: om kvinnan lämnar ett cellprov eller får behandling i en annan region än där hon bor. Hemregionen får då den information som behövs för att kalla kvinnan i rätt tid till nästa cellprovtagning.

Nyttan blir störst när alla är med 

Det är först när alla regioner är anslutna till tjänsten som de kan följa screeningdelen i vårdprogrammet fullt ut.

Alla regioner har fattat preliminära beslut om att införa tjänsten, och de flesta har skrivit på en så kallad avsiktsförklaring, ett preliminärt avtal.

Screeningstöd livmoderhals testas med ett par regioner under 2020. När testperioden blivit utvärderad kan övriga regioner ansluta.

Här hittar du information om vad som pågår i projektet.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten har inget eget gränssnitt för användaren, utan kommer att finnas som en funktion i din organisations vanliga verksamhetssystem.

Tjänsten stödjer tre scenarier:

 1. När en kvinna flyttar mellan regioner.
 2. När en kvinna lämnar cellprov i en annan region än sin hemregion.
 3. När en kvinna får behandling i en annan region än sin hemregion.

Den information som behöver överföras mellan regionerna för att stödja scenarierna är bland annat:

 • Information om senaste cellprovet: datum, var provet lämnades och om det innehöll HPV-virus.
 • Om kvinnan testats positivt för HPV-virus eller genomgått behandling för cellförändringar, och då ska ingå i en uppföljningsgrupp.
 • Individuellt kallelsedatum om kvinnan ska bli kallad utanför det vanliga kallelseintervallet.
 • Om kvinnan tagit bort sin livmoder och därför inte ska kallas.
 • Om kvinnan meddelat att hon inte vill bli kallad.

Informationen överförs mellan regionerna genom Nationella tjänsteplattformen, ett tekniskt nav som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg.

Så erbjuds tjänsten

Regioner som vill ansluta till tjänsten kan göra det på något av följande sätt:

 • Genom att själva ansluta berörda system till Nationella tjänsteplattformen.
 • Genom att ta hjälp av en så kallad agent.

En agent är en aktör som har anslutit sitt system till Nationella tjänsteplattformen och på så sätt förmedlar en eller flera tjänster till Ineras kunder.

Läs mer om agenter och agentavtal.

Cytburken drivs av Regionalt cancercentrum väst i Västra Götalandsregionen. Regionen planerar att ansluta Cytburken till Nationella tjänsteplattformen, och erbjuder andra regioner att ansluta till Screeningstöd livmoderhals via dem. Regionen fungerar då som agent för tjänsten.

Förutsättningar

Det är enbart regioner som kan beställa och använda tjänsten. För att använda tjänsten krävs att anslutande system använder SITHS funktionscertifikat för att skapa en säker kommunikation med Nationella tjänsteplattformen.

Anslutna regioner måste följa det aktuella verksamhetsregelverket för tjänsten. 

Regelverket bygger på tre grundläggande principer:

 • Regionen ska ha infört det gällande vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention.
 • Regionen måste både kunna skicka och ta emot information till tjänsten.
 • Regionen måste som minimikrav stödja scenariot när en kvinna flyttar till eller från regionen. Det förutsätter att man anpassar sina lokala system och ansluter övriga scenarier till tjänsten senare.

Lagar och regler

Eftersom Screeningstöd livmoderhals bland annat innebär hantering av personuppgifter, är tjänsten anpassad att följa dessa lagar:

 • dataskyddsförordningen (GDPR)
 • offentlighets och sekretesslagen
 • tryckfrihetsförordningen

Det är upp till varje organisation som använder sig av tjänsten att anpassa sina lokala system till de lagar och regelverk som gäller för att hantera personuppgifter.

Rutin för manuell sekretessprövning

När information ska lämnas ut mellan regioner behöver så kallad manuell sekretessprövning ske. Enligt offentlighets- och sekretesslagen får information lämnas ut om det står klart att den som informationen gäller, eller närstående till denne, inte tar skada av det. Det är detta man ska ta ställning till vid den manuella sekretessprövningen.

För de allra flesta kvinnor är det enkelt att avgöra att de inte kommer ta skada av att information överförs om deras screeningresultat, utan tvärtom, eftersom nyttan med att eventuella förstadier till cancer kan upptäckas är stor.

Däremot skulle det kunna vara till skada att röja till exempel en adress för en kvinna som lever med skyddade personuppgifter.

Varje region ska ha en rutin för hur den manuella sekretessprövningen går till, och hur skyddade personuppgifter ska hanteras. Regionen har personuppgiftsansvar vid beslut om utlämnande av information. Vid sekretessprövningen ansvarar regionen för vilken information som utlämnas och till vilken region utlämnande ska ske. Alla beslut måste loggas, så att det går att se när och vem som fattat beslut om utlämnande efter manuell sekretessprövning.

Läs mer i den legala analysen av Screeningstöd livmoderhals

Det här behöver din organisation göra

Ni behöver kartlägga och analysera tjänstens informationsbehov, och vilka system i er organisation som är inblandade. 

I verksamhetsregelverket för tjänsten anges vilka regler och rutiner som anslutande regioner ska följa. Tillsammans med de tekniska kravspecifikationerna reglerar det vilken information regionerna ska utbyta med varandra för att kunna kalla rätt kvinnor i rätt tid.

Verksamhetsregelverket är ett av flera stöd vid införandet av vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer. Om vårdprogrammet utvecklas i framtiden kan tjänsten behöva anpassas efter nya krav och önskemål.

Innan din organisation kan använda Screeningstöd livmoderhals måste lokala system som hanterar kallelsegrundande information anpassas till tjänstens krav. Det gör din organisation genom att implementera funktionalitet i de egna systemen enligt de anvisningar och tekniska specifikationer som Inera tagit fram. 

Beställ Screeningstöd livmoderhals

Använd formuläret nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg. 
Till formuläret

De regioner som väljer att ansluta via en agent måste även teckna ett eget avtal med agenten som reglerar agentens och regionens åtagande.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Screeningstöd livmoderhals

Projektet utvecklar tjänsten Screeningstöd livmoderhals, som regionerna kan använda för att kalla kvinnor i rätt tid till gynekologisk cellprovtagning. Det gör det möjligt för regionerna att följa de rekommendationer om screening som finns i det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer.

Till toppen av sidan