Gå till innehåll

Elektronisk remiss

Med tjänsten Elektronisk remiss är det möjligt att skicka och ta emot digitala remisser, även när vårdgivarna tillhör olika organisationer. Tjänsten gör det säkrare för patienterna, enklare för vårdpersonalen och är snabbare än pappersremisser.

Så erbjuds Elektronisk remiss

Så fungerar tjänsten

Tjänsten Elektronisk remiss gör det möjligt för vårdgivare att skicka och ta emot remisser elektroniskt på ett standardiserat sätt. Det gör att tjänsten kan användas både inom och mellan olika landsting och regioner, oavsett vilket vårdinformationssystem vårdgivaren använder.

Elektronisk remiss har inget eget användargränssnitt utan byggs in i kundens system. I tjänsten ingår bland annat

 • regler för hur innehållet i remisserna ska struktureras
 • tekniska specifikationer och anvisningar för hur kunden ska utveckla och anpassa sitt vårdinformationssystem för att kunna ansluta till tjänsten.

De anslutna landstingens och regionernas vårdinformationssystem kommunicerar med varandra genom Nationella tjänsteplattformen. Det är en teknisk plattform som fungerar som ett nav, eller en sorts växel. Det förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika system inom vård och omsorg.

Välj att skicka eller ta emot remisser

Det finns tre sätt att ansluta sig till Elektronisk remiss: som avsändare av remisser, som remissmottagare eller både och.

De här kraven finns:

 • Avsändare av remisser, så kallade remittenter, förbinder sig att även ta emot bekräftelser och svar på remisserna.
 • Remissmottagare förbinder sig att även skicka bekräftelser och skicka svar på remisserna.

Elektronisk remiss kan kombineras med Utbudstjänsten

Vårdpersonal som ska skicka en remiss behöver kunna söka efter vårdutbud för att hitta en lämplig mottagare. Det kan ske genom egna lokala utbudskataloger, eller med hjälp av Utbudstjänsten. Den presenterar utbudet hos vårdgivare inom de landsting och regioner som är anslutna till tjänsten.

Förutsättningar

De som kan köpa och använda tjänsten är

 • landsting och regioner
 • privata vårdgivare som har samarbetsavtal med ett landsting eller region.

För att kunna använda Elektronisk remiss behöver ni som vårdgivare ha nedanstående underliggande tjänster på plats:

Som vårdgivare behöver ni också uppfylla olika lagliga krav som gäller när patientuppgifter ska hanteras, i till exempel patientdatalagen, dataskyddsförordningen GDPR och offentlighets- och sekretesslagstiftningen. 

Ni behöver även följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, som bland annat reglerar remissansvar inom hälso- och sjukvården och patientens samtycke.

Det här behöver kunden göra

För att kunna ansluta till tjänsten och använda den behöver det system som din organisation använder för att hantera remisser vara utvecklat och anpassat med funktionalitet enligt tjänstens tekniska specifikationer, som du hittar på Ineras samlingssida för den gemensamma it-arkitekturen. 

Det är ert ansvar att bevaka exempelvis ändringar i lagkrav eller andra förändringar som kräver att systemet anpassas. Ni ansvarar även för drift och första linjens support.
För att uppfylla de lagliga kraven behöver vårdsystemet ha funktioner för att hantera följande:

 • Behörighetstilldelning – Det behöver gå att styra vad användare har rätt att göra i tjänsten beroende på vilken roll de har. Behörighetstilldelning kan hanteras genom medarbetaruppdrag i Katalogtjänst HSA eller annan lösning som följer lagar och föreskrifter.
 • Autentisering – eftersom tjänsten omfattar hantering av patientuppgifter krävs att användare loggar in med stark autentisering. Det kan hanteras genom inloggning med SITHS-kort eller annan lösning som följer lagar och föreskrifter.
 • Åtkomstloggning
  • I system som är anslutna till tjänsten för att ta emot remisser behöver det gå att följa upp vem som har tagit del av vilken information. Det kan hanteras genom att använda Loggtjänsten i Säkerhetstjänster eller annan lösning för åtkomstloggning som ger tillräcklig spårbarhet enligt kraven i patientdatalagen.
  • I system som är anslutna till tjänsten för att skicka remisser behöver det gå att följa upp vilken information som har lämnats ut.

Beställa tjänst

Alla regioner och privata vårdföretag som har samarbetsavtal med en region, kan beställa och använda tjänsten Elektronisk remiss. 


För att kunna beställa tjänsten behöver din organisation ha tecknat Kundavtal 2 med Inera. Läs om förutsättningar för Kundavtal 2 här

Så här går det till

1. Fyll i och skicka in intresseanmälan 

Ansvarig person fyller i och skickar in intresseanmälan för tjänsten. 

Intresseanmälan Elektronisk remiss

2. Inera hanterar intresseanmälan 

När Inera tagit emot intresseanmälan kontrollerar vi bland annat att din organisation har ett kundavtal med Inera, och att ni har de tekniska förutsättningar som behövs för att använda tjänsten. 

3. Beställ tjänsten och signera beställningen

När Inera har godkänt intresseanmälan får du ett e-postmeddelande med en länk till en digital blankett där du kan beställa tjänsten och signera beställningen. Därefter får du ett e-postmeddelande med bekräftelse på att vi tagit emot din beställning.

Utöver de avtalsdokument som gäller alla tjänster ingår även de här:

 • Elektronisk Remiss - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
 • Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 (eftersom tjänsten hanterar personuppgifter)
 • Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplattformen. 

Införande

När ni har beställt tjänsten är det dags att påbörja förberedelserna för den tekniska anslutningen. Så här går det till:

Uppstartsmöte

Vi tar kontakt med er och bokar ett uppstartsmöte för att gå igenom hur anslutningsprocessen ser ut och vilket stöd ni kan få av oss. Ni får information om:

 • Vilka tekniska vägval som behöver göras för den tekniska anslutningen.
 • Vilka krav som ställs för att anslutningen ska bli godkänd.
 • Hur test och kvalitetssäkring går till.
 • Vilka ledtider ni kan förvänta er.

Efter mötet förväntas ni:

 • Bestämma tekniska vägval inför anslutning.
 • Göra en grov plan för er anslutning.

Under uppstartsfasen är det bra om ni funderar över vilket stöd ni kan behöva. Under arbetet med att ansluta kan ni mot kostnad få hjälp av en teknisk koordinator från Inera.

Anpassning av systemet 

Ni utvecklar och anpassar ert vårdinformationssystem enligt de tekniska specifikationerna och anvisningarna för tjänsten. De finns på Ineras samlingssida för den gemensamma it-arkitekturen (RIVTA). 

Anslutning till Nationella tjänsteplattformen 

När ni har gjort de nödvändiga anpassningarna i ert system är ni redo att ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen, som används som nav för informationsutbytet mellan de vårdgivare som använder tjänsten.

Visa/Dölj mer information

Så här går anslutningen till

 • Steg 1: Anslutning till Nationella tjänsteplattformens testmiljö

  1. Fyll i förstudiemallen för testmiljön

  Behörig beställare fyller i och skickar in Ineras förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna. Inera granskar förstudien och återkopplar med en granskningsrapport.

  2. Beställ anslutning till testmiljön

  När förstudien för testmiljön är godkänd beställer behörig beställare anslutning till testmiljön. Det görs i beställningsstödet. Systemet ska anslutas som tjänsteproducent och tjänstekonsument. Läs mer om att beställa med beställningsstödet.

  3. Inera förbereder för test

  När beställningen är godkänd konfigurerar vi anslutningen i testmiljön.

  4. Test av anslutningen

  Din organisation testar anslutningen enligt tjänstens teststrategi, och fyller i en självdeklaration som Inera granskar.

 • Steg 2: Anslutning till Nationella tjänsteplattformens QA-miljö (QA står för quality assurance)

  1-3: Samma process som ovan i steg 1: Anslutning till Nationella tjänsteplattformens testmiljö.

  4. Etablering av samverkan genom så kallat end-to-end-test, det vill säga test av att det går att skicka och ta emot remisser mellan två parter.

 • Steg 3: Anslutning till Nationella tjänsteplattformen i produktionsmiljö

  1-2: Samma process som ovan i steg 1: Anslutning till Nationella tjänsteplattformens testmiljö

  3. Inera konfigurerar anslutningen

  När beställningen är godkänd konfigurerar vi anslutningen i produktionsmiljön.

   

  Anslutningen är klar

  Nu kan din organisation börja hantera elektroniska remisser med andra vårdgivare som också är anslutna till tjänsten.

Behöver ni hjälp att ansluta till Elektronisk remiss? Under arbetet med att ansluta kan ni mot kostnad få hjälp av en teknisk koordinator från Inera.

Beställ anslutningsstöd av teknisk koordinator

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan