1177

Namnändring till 1177

Under våren 2022 ändrades namnet på varumärket 1177 Vårdguiden till 1177. Syftet var en anpassning till de begrepp som redan användes allmänt i Sverige. Efter beredning av kommunikationsdirektörerna fattades beslutet enhälligt av samtliga regiondirektörer den 1 april 2022. Aktuella uppdateringar genomförs nationellt och regionalt löpande under 2022.

Bakgrund

Den 8 juni byttes logotypen ut på 1177.se.

Allt färre personer använder begreppet 1177 Vårdguiden. Vid den senaste varumärkesundersökningen bland invånarna konstaterades att nästan hälften av respondenterna svarade ”1177” på frågan vart man skulle vända sig för stöd och vägledning kring hälsa och sjukvård. Andelen som använde hela benämningen ”1177 Vårdguiden” var endast omkring en procent. Regionernas kommunikationsdirektörer har därför gjort bedömningen att varumärkets namn bör anpassas till dagens verklighet.

Beslut om att varumärkets namn ändras

Efter beredning ställde sig kommunikationsdirektörerna 25 februari 2022 enhälligt bakom att varumärkets namn anpassas från 1177 Vårdguiden till 1177. Den 1 april fastställde regiondirektörerna beslutet om namnändring. Inera har i uppdrag att genomföra anpassningen och kommer även i samarbete med regionerna att ta fram förslag till budskap för de olika kanaler som ingår i varumärket 1177.

Vad händer nu?

Planeringen av de insatser som behöver göras för att justera namnet till 1177 pågår. Förändringarna kommer att genomföras successivt, beroende på prioriteringar och resursbehov både nationellt och regionalt.

Målsättningen är att det nya namnet ska införas i det nationella innehållet på 1177.se under våren och sommaren 2022, med start 8 juni. Regionala uppdateringar kan ske parallellt och kan pågå fram till och med första kvartalet 2023.

Regionerna rekommenderas påbörja sina justeringar av regionala artiklar efter att den nationella redaktionen har färdigställt, eller kommit långt med, justeringarna av de nationella artiklarna. Regionerna kan då söka efter ordet "Vårdguiden", utan att få med en stor mängd nationella sidor i träfflistan. För regionala redaktörer innebär detta färre sidor att gå igenom och en mindre risk för att missa regionala tillägg där ordet "Vårdguiden" står med.

Inera kommer att ta fram stöd till regionerna för det arbete som behöver utföras regionalt. Detta stöd består av en uppdaterad budskapsplattform och en uppdaterad varumärkesmanual.

Tidplan

En övergripande tidplan för 2022/2023 har tagits fram, som visar när Inera planerar att genomföra olika aktiviteter kopplade till namnbytet. Förhoppningen är att tidplanen ska kunna användas som en utgångspunkt när regionerna planerar det arbete som behöver göras regionalt.

Observera att tidplanen är ungefärlig och kan komma att uppdateras allt eftersom uppdraget fortlöper.

Aktivitet Beskrivning Måldatum
Uppdatera grafiskt gränssnitt 1177.se Uppdatera logga, sidfot, sidtitel, utskriftslayout, menyer, kod Genomfört (juni -22)
Uppdatera grafiskt gränssnitt i inloggat läge på 1177.se

Uppdatera logotyp, favikon, sidtitel, sidfot, fasta texter i inloggat läge samt sms- och mejlaviseringar.

Uppdatera logotyp efter val av inloggningssätt och text i BankID-appen

oktober 2022 för invånarsidan 

december 2022 för vårdpersonalsidan

februari 2023 för BankID

  • Grafiskt gränssnitt Egen provhantering
Genomfört (augusti -22)
  • Grafiskt gränssnitt E-tjänster, Listning, Högkostnadsskydd, 1177 Inkorg, Tidbok
Genomfört (oktober -22)
  • Grafiskt gränssnitt Stöd och behandling, Formulär
Geomfört (oktober -22)
  • Grafiskt gränssnitt Journalen
Genomfört (december -22)
Budskapsplattform Budskapsplattformen används som stöd för redaktionella uppdateringar Genomfört (maj -22)
Varumärkesmanual Varumärkesmanual uppdaterad med bland annat ny logga, nya mallar etc. Genomfört (juni -22)
Justera nationellt redaktionellt innehåll 1177.se (ej översatt) Byta ut begreppet ”Vårdguiden” på nationella, icke översatta artiklar som når ut till invånare. Skapa redirects för justerade URL:er Genomfört (juni -22)
Justera översatt nationellt redaktionellt innehåll på 1177.se Byta ut begreppet ”Vårdguiden” på nationella översatta artiklar som når ut till invånare Genomfört (januari -23)
Uppdatera riktlinjer och material på 1177.se Uppdatering av riktlinjer och material 1177.se Pågår alternativt justeras när nytt material tas fram 
RGS webb - uppdatera gränssnitt Ny logga Genomfört
RGS webb - nytt utbildningsmaterial Justera logga och anpassa formuleringar Justering sker i samband med att nytt utbildningsmaterial tas fram då Nytt Rådgivningsstöd sätts i produktion
1177-appen Ny startikon och logga Pågår (höst -22 - Q1 -23)
Kontaktcenter - nytt talsvar  Nytt talsvar: Välkommen till 1177 Genomfört
Bild- och videoverktyget - uppdatera gränssnitt  Ny logga Genomfört 
Trycksaker och utbildningsmaterial Justera logga och anpassa formuleringar  Justeras när nytt material tas fram
inera.se Uppdatera inera.se där "Vårdguiden" nämns Pågår (april 2022 - Q1 2023)
umo.se och youmo.se Uppdatera material på umo.se och youmo.se där ”Vårdguiden” nämns Genomfört (höst -22)
Uppdatering av dokument och avtal Principer, ramavtal, tilläggsavtal, avtalsbilagor, manualer, UX-ramverk Pågår (juli 2022 - Q1 2023)
Till toppen av sidan