Gå till innehåll

Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA

Med anledning av att projektet Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA inte ryms inom Ineras budget för 2020 pausas projekten från årsskiftet.

Om projektet

Med anledning av att projektet Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA inte ryms inom Ineras budget för 2020 pausas projekten från årsskiftet. Inera presenterade finansieringsalternativ för Ineras styrelse den 5 december och kommer att lägga fram underlag för beslut till styrelsen den 6-7 februari.

Projektet ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA har till uppgift att skapa en ny plattform för den gemensamma och grundläggande informationen som finns i HSA, det så kallade grunddatat. Projektets uppgift är också att flytta över alla nuvarande användare av Katalogtjänst HSA till den nya plattformen. Projektet kommer att pågå till och med 2022.

Anledningen till att den tekniska plattformen behöver bytas ut är att den nuvarande tekniska plattformen, som Katalogtjänst HSA vilar på, till stora delar är anpassad efter de förutsättningar som gällde för 10 år sedan. Nuvarande plattform använder inte heller de möjligheter som en nyare teknik kan ge. Därför är det dags att byta ut den tekniska plattformen, för att ge HSA möjlighet att utvecklas och växa i många år till.

Vad vill vi åstadkomma?

Målet med den nya tekniska plattformen är att den ska bli mer flexibel, skalbar och förvaltningsbar, samt att den ska ge en högre säkerhet, tillgänglighet, prestanda och kvalitetssäkring.  Detta planerar projektet att göra möjligt genom tekniska förbättringar inom till exempel historik, spårbarhet, behörighetsstyrning samt förbättrat administrations- och sökgränssnitt.

Behovsinventering och förfrågan om information - RFI

Under 2015 och 2016 gjorde Inera i samverkan med anslutna organisationer en omfattande behovsinventering och en RFI (Request for information) för HSA, som framför allt identifierade dessa förändringsbehov:

 • Det behövs ett bättre stöd för administratörer av HSA-informationen som gör det lätt att göra rätt.
 • Det behövs en ökad teknisk kontroll av att informationen följer gällande specifikationer.
 • Det behövs en ny plattform som kan hantera fler informationsmängder än vad som ryms i HSA idag, det vill säga information om organisation och medarbetare hos organisationer verksamma inom vård och omsorg.
      Exempel på andra informationsmängder kan vara utbudsinformation om vilka tjänster som erbjuds inom vården, produktkataloger av olika slag eller beskrivning av andra typer av verksamheter som till exempel stadsplanering eller avfallshantering. Dessa informationsmängder har andra krav på tillgänglighet, spårbarhet, riktighet och konfidentialitet och ska kunna separeras logiskt från varandra.
 • Att plattformen ska kunna hantera fler informationsmängder betyder också att det finns ett behov av att kunna utöka kapaciteten successivt och i olika delar, så kallad skalbarhet.
 • Informationen behöver kunna visas ur flera olika perspektiv (vyer) beroende på användarens behov.
 • Det behövs mer flexibla lösningar för att söka och hämta ut information.
 • För de delar av informationen som är verksamhetskritiska krävs ännu bättre tillgänglighet, utan vare sig oplanerad eller planerad nertid samt ännu snabbare svarstider.

Effektmål

Utifrån resultaten av behovsinventeringen och RFI:n har vi formulerat följande effektmål för projektet:

 • Möta kunders behov av att snabbt och kostnadseffektivt införa nya informationsmängder och nya källor.
 • Erbjuda en katalogtjänst med så hög prestanda och tillgänglighet att kunder hellre vill använda den än att ha egna lokala kopior.
 • Skapa möjlighet att i samma katalogtjänst lagra flera logiskt åtskilda informationsmängder med olika informationsmodeller och olika krav avseende konfidentialitet, spårbarhet, riktighet och tillgänglighet.
 • Ha en katalogtjänst som är enkel att förvalta, så att det ska vara lätt att hitta den kompetens som krävs av applikationsförvaltare och driftleverantör samt att det ska gå att vidareutveckla plattformen på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt.

Leveranser

I projektets resultat ingår att leverera:

 • En plattform som minst ska kunna stödja allt det som dagens plattform för HSA stödjer.
 • Ett användargränssnitt som av användarna upplevs som ett bättre stöd i arbetet med HSA än vad nuvarande sök- och administrationsgränssnitt gör. Se bild på användargränssnittet 
 • En genomförd migrering av befintliga anslutningar och befintligt innehåll i HSA till den nya katalogtjänsten.
 • Utbildningar för Ineras förvaltning, applikationsförvaltning och support samt HSA-ansvariga hos direktanslutna producerande organisationer.
 • En uppsättning automatiserade tester som kan användas under förvaltningsfasen.
 • En plattform som gör det möjligt att införa nya (logiskt åtskilda) informationsmängder i plattformen.
 • En godkänd överlämning till mottagande förvaltning och applikationsförvaltning på Inera.

Tidplan

Projektet beräknas pågå till och med 2022. All utvecklingen sker agilt enligt metoden för Scrum. För att säkerställa kvalitet tillämpas testdriven utveckling. Arbetet utförs i tre-veckorssprintar och kommer att levereras i etapper löpande.

Migrering av samtliga användare

Just nu pågår utvecklingsarbetet av LDAP-proxyn, som gör det möjligt för anslutna organisationer (producenter) att synka upp information till HSA på samma sätt som tidigare. Denna beräknas vara klar till sommaren 2020 och projektet beräknas påbörja migreringen av de producenter som har en fullständiga anslutningar till HSA i september 2020.

Migrering av de producenter som har en förenklad anslutning till HSA beräknas påbörjas i september 2021. För konsumenter kommer migreringen att påbörjas våren 2022. Arbetet med att utveckla ett nytt gränssnitt för sök i och administration av HSA, pågår parallellt med utvecklingen av LDAP-proxyn. Det nya gränssnittet beräknas vara klart till hösten 2021 men en delleverans kan komma att ske under hösten 2020.

Sprintdemos

Projektet kommer att hålla publika sprintdemos för att visa hur långt man kommit i projektet och ta emot feedback. Den senaste sprintdemon hölls på HSA-nätverksmöte den 21 november 2019. Om du är intresserad av att ta del av dessa sprintdemos, kontakta kontaktpersonen nedan. Samtliga sprintdemos hålls via Skype.

Förutsättningar för användning

För producerande organisationer och konsumerandetjänster som använder HSA idag kommer det att innebära en mindre mängd arbete för att kunna gå över till den nya tekniska plattformen. Första steget för våra producenter (organisationer som registrerar information i HSA) är att få sina kontrollkörningar godkända. Organisationer som idag registrerar information i HSA via HSA Admin kommer att få lära sig ett nytt verktyg för att kunna administrera uppgifter i HSA, när den nya plattformen lanserats. Och våra konsumerande tjänster kommer att få göra regressionstester för att säkerställa att leveransen från HSA ser likadan ut. Läs mer detaljer nedan.

Projektets påverkan

Projektets avsikt är att bytet av teknisk plattform ska göras på ett sådant sätt att det ger minimal påverkan på de producerande organisationer som synkroniserar information till HSA, och på de konsumerande tjänster som är beroende av information från HSA för att kunna fungera. Samma anropsmetoder som tidigare ska kunna användas, även om tekniken på baksidan är helt annorlunda.

Detta behöver HSA-anslutna organisationer och tjänster göra

För att öka informationskvaliteten i HSA kommer den nya plattformen att innehålla en indatakontroll som verifierar att all information följer den gemensamma informationsspecifikationen. Det kommer att ge en bättre kvalitet i det data vi levererar till konsumenterna (tjänster som använder information i HSA). För de producerande organisationerna (organisationer som registrerar information i HSA) innebär det att det arbete som redan påbörjats med att anpassa den egna HSA-informationen, måste slutföras innan migreringen (överflytten) till den nya plattformen genomförs.

För de producerande organisationer som administrerar information i HSA via det nationella administrationsgränssnittet HSA Admin, kommer vi att ta fram ett helt nytt verktyg. Vår förhoppning är att det ska vara enklare att använda och också tydligare följa de processer i verksamheten där administration av HSA ingår. För dessa organisationer tror vi att en kortare webbutbildning ska vara tillräcklig för att kunna arbeta vidare med HSA-administrationen. 

Projektet har för avsikt att ta direktkontakt med alla direktanslutna producenter (cirka 215 organisationer) och konsumenter (cirka 35 tjänster) i samband med migreringsarbetet. De producenter och konsumenter som agerar HSA-ombud ansvarar för att hantera kommunikationen med sina tredjepartanslutna organisationer. Arbetet med att planera migreringsarbetet pågår och projektet kommer att komma ut med mer information till berörda parter vid HSA Nätverksmöte våren 2020.

Frågor och svar

Här kan du läsa vanliga frågor och svar som vi får om projektet. Klicka på plustecknet för att läsa svaret.

Visa/Dölj mer information

Kan vi fortsätta att använda LDAP/DirX för vår lokala katalog?

 • Svar:

  Ja, den nationella lösningen kommer att ha en LDAP-proxy som gör att lokala kataloger kan fortsätta att kommunicera med nationella HSA via LDAP. Denna tjänst kommer att erbjudas under en längre tid efter att den nya tekniska plattformen har tagits i drift. Dock kommer Inera inte längre, efter årsskiftet 2019/2020, att betala DirX-licensen för de landsting, regioner och kommuner som använder DirX. Mer information om detta kommer lite längre fram.

Visa/Dölj mer information

Kommer det att finnas ett nedladdningsbart nytt admin-gränssnitt som jag som kund kan använda lokalt, som HSA Admin?

 • Svar:

  Det kommer att vara möjligt att ladda ner helhetslösningen och använda lokalt. Dock kommer man inte att kunna använda det nya användargränssnittet mot en LDAP-baserad lokal katalog.

  Utökad beskrivning:  Projektet Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA har för avsikt är att skapa ett helt paket av lösningen som HSA-anslutna producenter med fullständig anslutning kan använda fritt. Förutsättningen för att kunna använda lösningen är att man kan nyttja en OpenShift-plattform (läs mer på https://www.openshift.com/) hos sin driftleverantör.

  Paketet kommer att innehålla alla delar i hela lösningen, både de komponenter som utvecklats inom ramen för projektet och de komponenter som utgörs av open source-produkter. Inga av de ingående komponenterna är förknippade med någon licenskostnad. Utöver tekniska komponenter kommer även automatiserade tester, system- och användardokumentation att ingå.

  Paketet kommer att innehålla installationsbeskrivningar som gör att man kan sätta upp miljön på ett sådant sätt att de tekniska ändringar som genomförs nationellt automatiskt förs in i organisationens testmiljö. Efter genomförda (automatiserade) tester kan organisationen sedan på ett kontrollerat sätt föra in förändringarna i eventuell integrationsmiljö samt i produktionsmiljö. Beroende på vilka lokala anpassningar man gjort i sin installation (jämför stycket nedan) kan ju ändringar som fungerar nationellt ställa till det lokalt.

  Det kommer att vara möjligt att göra egna anpassningar av informationsmodellen, till exempel att lägga till egna lokala attribut eller fler attributvärden i ett befintligt kodverk. Dessa kommer också att kunna föras in i gränssnittet så att det går att både läsa, söka och administrera. Det går också att skapa egna tjänstekontrakt med andra in- och utparametrar än de som är definierade nationellt.

  Lösningen kommer inte att kunna användas i delar, d.v.s. man kan inte till exempel installera sök- och administrationsgränssnittet mot en egen katalog.
  Inera tillhandahåller lösningen ”as is”, vi kommer inte att tillhandahålla eller sälja stöd vid installation eller felsökning. Att plocka ner lösningen och använda den lokalt kräver egen eller köpt teknisk kompetens kring de ingående komponenterna. Om intresset är stort bland HSA-anslutna producenter kan förhoppningsvis ett supportavtal kring lösningen förhandlas fram med HSA:s applikationsleverantör.

  Enligt nuvarande projektplan ska lösningen vara färdigutvecklad i en första version september 2019. Vissa ändringar kan komma att tillkomma under migrering av anslutna organisationer, varför det sannolikt inte blir aktuellt att paketera helhetslösningen förrän tidigast vid årsskiftet 2019/2020.

Visa/Dölj mer information

Vilka plattformar – webbläsare, operativsystem, och typer av enheter kommer det nya gränssnittet att stödja?

 • Svar:

  Tester kommer att köras mot följande webbläsare:

  • Edge – enligt eKlient
  • Safari – endast iOS (inte macOS), versioner som är nyare än ett år
  • Chrome – versioner som för tillfälligt stöds av eKlient

  Tester kommer att köras mot följande skärmstorlekar:

  • 1920x1080 (HDTV/widescreen)
  • 1680x1050 (SXGA+ Wide)
  • 1366x768 (HD)

  Den nya plattformen ska ha stöd för följande operativsystem:

  • Windows 10 – versioner som vid testtillfället stöds av eKlient (desktop)
  • Windows 7 – versioner som vid testtillfället stöds av eKlient (desktop)
  • iOS – versioner som är nyare än ett år (desktop)

  Då SITHS kontinuitetssäkring har en ny tidplan och mobilt SITHS levereras senare kommer projektet inte stödja administration i mobila enheter och motsvarande skärmstorlekar. Projektet kommer att utveckla med en responsiv design men tester med mobila enheter och skärmstorlekar kommer inte att genomföras i dagsläget.

Visa/Dölj mer information

Hur ser den nya tekniska plattformen för HSA ut?

 • Svar:

  Infrastruktur:

  • OpenShift - Plattform för att hantera Docker-containers
  • Keycloak - Autentisering och behörighetshantering
  • Inera IdP - Identifiering med SITHS-kort

  Frontend:

  • Vue.js - JavaScript-ramverk för användargränssnitt som körs i webbläsare

  Backend:

  • Open Liberty - Applikationsserver som bygger på IBM:s implementation av Java EE och MicroProfile
  • Drools - Regelmotor
  • UnboundID SDK - Ramverk för kommunikation med LDAP-kataloger

  Lagring:

  • Microsoft SQL Server 2019 - Databas
  • Elasticsearch - Sökmotor
  • Redis - In-memory databas för sessionshantering

Kontaktperson

Kontaktperson Dan Bergvall, e-postadress: dan.bergvall@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan