Gå till innehåll

Ny biobankstjänst

Projektet Ny biobankstjänst vidareutvecklar tjänsten Svenska biobanksregistret i dialog med biobanksorganisationerna. Det nya systemet ger ett bättre administrativt stöd, är säkrare och har ökad användbarhet.

Om projektet

Projektet Ny biobankstjänst vidareutvecklar tjänsten Svenska biobanksregistret i dialog med biobanksorganisationerna. Det nya systemet ger ett bättre administrativt stöd, är säkrare och har ökad användbarhet.

Som patient behöver man ofta lämna prov, till exempel blod- eller vävnadsprov. Vissa prov sparas i så kallade biobanker med främsta syftet att patienter ska få en så säker vård och behandling som möjligt. Varje år tas det mellan fyra och fem miljoner nya biobanksprov.

Svenska biobanksregistret stödjer biobankslagens krav och skyddar invånarens integritet

Svenska biobanksregistret är regionernas gemensamma register över hälso- och sjukvårdens sparade biobanksprover. Tjänsten innehåller information, så kallad metadata, om regionernas biobanksprov. Originalinformationen om samtycken och prov finns i regionernas laboratorieinformationssystem, LIS. Därifrån överförs kopior av informationen till Svenska biobanksregistret. 

Ett av tjänstens syften är att bidra till att biobankslagen och andra lagar följs, till exempel: 

 • Regionerna ska kunna redovisa för tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att det är ordning och reda inom vårdens biobanker.
 • Den patient som lämnar prov ska ge sitt samtycke till att provet sparas, och patienten har också rätt att återta samtycket.
 • Den patient som lämnar prov har rätt att begära ut uppgifter om det, och alla registrerade personuppgifter måste vara spårbara.
 • Biobankslagens främsta syfte är att stärka integritetsskyddet för den person som lämnar prov. Samtidigt ska vård, forskning, kvalitetsutveckling och utbildning kunna få information från biobankerna.

Nytt system ger bättre stöd och användbarhet

Projektet Ny biobankstjänst vidareutvecklar det stödsystem som Svenska biobanksregistret bygger på, för att bättre uppfylla de behov och lagliga krav som ställs på biobankshuvudmän. 

Projektets uppdrag är att ta fram ett nytt system för lagring av information om biobanksprov, administration av biobanker, lagring av dokument och ärenden samt ett användargränssnitt.

Projektet tar även fram digitala och dynamiska formulär som används för att skicka in exempelvis ansökan om forskning på biobanksprov eller samtycken. Genom att logga in med e-legitimation som SITHS-kort eller BankId kan de digitala formulären skickas in elektroniskt till systemet. En separat portal på Biobank Sveriges hemsida ger forskare och allmänhet åtkomst till de digitala formulären. 

Dessutom ska projektet säkerställa att överföringen av information om biobanksprov kan fortsätta på samma sätt som hittills. Det innebär att en datafil skickas från laboratorieinformationssystemet och tas emot av Svenska biobanksregistret genom en adapterlösning. 

Med nationell infrastruktur kan ännu bättre stöd ges 

I nästa fas av projektet ska överföring av information om prover kunna ske enligt nationell standard för infrastruktur. Projektet har därför även haft i uppdrag att uppdatera variabellistan samt ta fram informationsspecifikation och tjänstekontraktsbeskrivning. Se projektets dokument. Den uppdaterade variabellistan motsvarar kommande behov av information. 

Det här är de främsta nyttorna med det nya systemet:

 • Svenska biobanksregistret stödjer biobankslagens krav, skyddar invånarens integritet och uppfyller kraven för registrering av handlingar. (enligt OSL 5 kap. 2§.)
 • Hanteringen av invånarnas samtyckesbeslut blir enklare med det nya användargränssnittet.
 • Ansökningar och så kallade nej-talonger för samtycken kan fyllas i digitalt och med högre kvalitet genom dynamiska formulär.
 • De digitala formulären kan skickas in elektroniskt med e-underskrift, vilket underlättar regionernas hantering.
 • Handläggarna får snabbare och enklare svar när de söker efter unika prov.
 • Det går att få fram statistikuppgifter på regional nivå.

Leveranser

 • en förbättrad version av tjänsten Svenska biobanksregistret med ett gränssnitt som ger ett administrativt stöd till handläggarna, som är mer flexibelt och enklare att anpassa till nya användarkrav och förändrad lagstiftning
 • digitala och dynamiska formulär åtkomliga på Biobank Sveriges hemsida.
 • dokumenten Informationsspecifikation, tjänstekontraktsbeskrivning, Icke funktionella krav och Arkitekturbeskrivning SAD
 • information till regionernas tekniska driftansvariga om ny URL-adress till den tekniska plattformen Open shift som ska användas av nuvarande anslutna laboratorieinformationssystem, LIS, vid överföring av metadata till Svenska biobanksregistret.

Tidplan

I december beslöts att produktionssättning av den nya versionen av Svenska biobanksregistret flyttas framåt. Tyvärr finns i dagsläget inte något nytt datum.

September - Oktober 

 • Migrering av data från nuvarande register till nya databasen. 
 • Acceptanstester.

November 

 • Acceptanstesterna fortsätter.

December

 • Det nya systemet tas i drift hos samtliga sex regionala biobankscenter RBC. 
 • Det gamla systemet stängs ner och det nya systemet överförs till förvaltningen av tjänsten Svenska biobanksregistret.

Förutsättningar för användning

Samtliga användare av Svenska biobanksregistret kommer att behöva autentisera sig via SITHS-kort.

Samtyckesändringar och forskaransökningar kommer att kunna fyllas i digitalt, liksom att signera med e-signering, och skickas digitalt. Det går också att fortsatt använda de analoga blanketterna för ansökan och nej-talonger med samma hantering som idag, med personliga underskrifter och original som skickas per post

Digital signatur från utgivarna av STIHS-kort och Bank-Id kan användas för autentisering och för att skicka in digitalt med e-underskrift. Systemet är förberett för att autentisering och e-underskrifter enligt EIDAS standarden.

Det här behöver din organisation göra

Samtliga regioner kommer kunna använda den nya tjänstens alla funktioner via tjänstens behörighetsadministration.

Befintliga anslutna laboratorieinformationssystem ska byta sin ULR adress för att skicka filer till Svenska Biobanksregistret:

 • URL till stagemiljön är: https://stage.sbr.inera.se/ws/adapter
 • URL till produktionsmiljön är: https://sbr.inera.se/ws/adapter

   

Regioner som för första gången planerar ansluta sina laboratorieinformationssystem till Svenska biobanksregistret behöver ansluta med tjänstekontrakt och utveckla sitt system för att kunna integrera och överföra provpostinformation enligt nationell infrastruktur och säkerhet. 

Lagliga krav

I de här lagarna finns krav som huvudmännen för biobankerna behöver leva upp till:

 • lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • tryckfrihetsförordningen
 • offentlighets- och sekretesslagen, OSL, 5 kapitel 2§.

Det nya systemet uppfyller lagkraven för registrering av handlingar 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL, ska allmänna handlingar registreras (5
kapitlet 1§) och av registret ska det framgå:

 • datum då handlingen kom in eller upprättades
 • diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen
 • i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare
 • i korthet vad handlingen rör (5 kapitlet 2§).

Kontaktperson

Projektledare Marie-Louise Gefwert: marie-louise.gefwert@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan