Gå till innehåll

Högkostnadsskydd

Projektet Högkostnadsskydd tar fram en tjänst för att dela information om högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården mellan regionerna. Tjänsten kommer att innehålla en e-tjänst som invånarna når via 1177.se och en lösning för vårdgivarna.

Om projektet

Projektet Högkostnadsskydd tar fram en tjänst för att dela information om högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården mellan regionerna. Tjänsten kommer att innehålla en e-tjänst som invånarna når via 1177.se och en lösning för vårdgivarna.

Varje år görs drygt 60 miljoner besök i öppenvården i Sverige, varav 40 miljoner inom primärvården. Vid många av besöken registreras patientavgifterna manuellt med stämplar och remsor. När patienten är uppe i den totalsumma regionen bestämt får hen ett så kallat frikortt och behöver inte betala något mer för besök i öppenvården under ett kalenderår räknat från det första besöket..

En del regioner har utvecklat regionala e-tjänster för högkostnadsskydd och frikort. I Stockholm och på Gotland kan invånarna sedan några år tillbaka nå sin regionala e-tjänst via 1177 Vårdguiden. Projektet Högkostnadsskydd ska ta fram en nationell lösning för att vårdgivare i alla regioner ska kunna dela information. En förutsättning för en kostnadseffektiv e-tjänst är att informationen följer patienten och är tillgänglig oavsett var patienten söker vård. I uppdraget ingår att återanvända de regionala erfarenheter som har gjorts.

Tjänsten ska fungera för besök i alla anslutna regioner 

Lösningen har beställts av regionernas ekonomidirektörsnätverk på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Dels för att minska öppenvårdens betungande hantering av kvitton för högkostnadsskydd, så att vårdpersonalen inte behöver ägna så mycket tid åt administration. Dels för att underlätta den ekonomiska sammanställningen mellan regionerna, så att det går att se på nationell nivå vad en invånare har betalat.

Genom e-tjänsten för invånare i 1177 Vårdguiden kommer patienten att kunna följa sina inbetalda avgifter inom öppenvården. E-tjänsten kommer tydligt att visa vilka besök som gjorts i öppenvården, hur mycket som är inbetalt för dem, hur mycket som återstår till frikortsnivån, samt hur länge frikortet gäller. Något fysiskt frikort kommer inte att behövas, inte heller vid öppenvårdsbesök i andra regioner.

Nyttan med Högkostnadsskydd blir allra störst om samtliga regioner ansluter sig till tjänsten. Då blir det största möjliga effekt för alla: invånare, vårdgivare och huvudmän.

Leveranser

Det här har projektet hittills gjort:

 • Tagit fram en informationsspecifikation som är granskad och klar.
 • Utvecklat tjänstekontrakt och tjänstekontraktsbeskrivning.
 • Tagit fram en tjänstedomän.
 • Förankrat lösningen med pilotkunden Region Stockholm.
 • Tagit fram rutiner och processer för test och kvalitetssäkring av systemen som ska anslutas till tjänsten.
 • Träffat och förankrat lösningen med kunder och leverantörer för att nå en bredare spridning och förhoppningsvis få kunderna att implementera lösningen på ett smidigt sätt.
 • Tagit fram en prototyp för hur invånartjänsten Högkostnadsskydd ska se ut på 1177 Vårdguidens e-tjänster, tillsammans med Region Stockholm och 1177.
 • Utvecklat invånartjänsten Högkostnadsskydd inom 1177 Vårdguidens e-tjänster, som kommer gälla som ett nationellt gränssnitt för samtliga regioner.

Det här återstår att göra: 

 • Färdigställa dokument och processer för bland annat tjänstens kommande förvaltning och kundsupport.
 • Se över vilka avtal som behövs för denna tjänst.
 • Acceptanstester för e-tjänsten i 1177 Vårdguiden.
 • End-to-end-testning.
 • Överlämning till förvaltning.
 • Stödja driftsättningen av piloterna, bland annat Region Stockholm och Region Gotland.

Projektet ansvarar inte för att genomföra förändringar hos regionerna.

Tidplan

Under större delen av 2019 pågick förankringsarbete avseende juridiken med våra piloter, samt hur gällande lagar och förordningar ska tillämpas i lösningen.

Under 2020 fortgår detta arbete i samråd med Ineras programråd. Avsikten är att komma fram till en gemensam lösning under det första kvartalet.

Etablering av en förvaltningsorganisation fortsätter parallellt. 

Så snart detta är färdigt kan det förankringsarbete startas som gäller anpassningar i de system som regionerna använder.

Pilottesterna beräknas komma igång hösten 2020. Därefter ska regionerna successivt kunna ansluta till tjänsten, och projektet lämnas över till förvaltning.

Förutsättningar för användning

Tjänsten Högkostnadsskydd är beroende av Nationella tjänsteplattformen. Det är ett tekniskt nav som möjliggör integrationer mellan olika system och tjänster.

Det här behöver din organisation göra

För att regionerna ska kunna använda tjänsten Högkostnadsskydd krävs, i tur och ordning:

 1. Införande av den regionala anslutningen för Högkostnadsskydd i den egna regionen. De regioner som inte har infört en regional och digital lösning för högkostnadsskydd behöver göra det. De som redan har en regional tjänst för högkostnadsskydd kan vänta tills den föreslagna lösningen tagits i drift hösten 2018, och därefter ansluta sig till den nationella Tjänsteplattformen. Under hösten 2017 kommer Inera att ge mer information om hur det regionala systemet ska anpassas för att kunna kommunicera med den nationella lösningen.
 2. Anslutning till det tjänstekontrakt i Tjänsteplattformen som utvecklats för Högkostnadsskydd. I samband med att regionen implementerar tjänstekontraktet ansluts invånartjänsten Högkostnadsskydd i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 3. Anpassningar i de egna verksamhetssystemen som berör kundens nuvarande lösning och leverantör.

Kontaktperson

Projektledare Ulf Ryttestål: ulf.ryttestal@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan