Gå till innehåll

1177 Vårdguiden på telefon - nytt verksamhetsstöd

Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård.

Om projektet

Projektet ska ta fram ett nytt verksamhetsstöd (Rådgivningsstödet) för tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.

Projektet Nytt verksamhetsstöd har haft som fokus att ta fram ett nytt verksamhetsstöd (Rådgivningsstödet) för tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Nu pausas projektet medan programmet Första linjens digitala vård ställer om för att möta regionernas behov utifrån den statliga satsningen på God och nära vård.

Projektet har varit ett av flera projekt inom programmet Första linjens digitala vård som berör tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.

Leveranser

Utifrån det nya läget tas resultatet från projektet vidare i nya initiativ.

Nuvarande verksamhetsstöd (Rådgivningsstödet) för 1177 Vårdguiden på telefon är utvecklad i tekniska miljöer som närmar sig slutet av sin livslängd. För att kunna stödja effektivare arbetssätt och möta nya behov och krav i en allt mer digitaliserad omvärld startade projektet för att utveckla ett modernare verksamhetsstöd. Ett annat projekt, Nya kanaler, har samtidigt utvecklat och genomfört piloter för både bild- och videohantering i tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. De lösningarna färdigställs nu för att kunna breddinföras i regionerna när det blir läge för det.

Projektets hade också i uppdrag att ta fram en lösning för att göra det möjligt för andra användare och system att använda sig av det kvalitetssäkrade medicinska innehållet i Rådgivningsstödets beslutsunderlag. Den delen av projektet är avslutat och en API-lösning för att distribuera de medicinska beslutsunderlagen finns nu på plats.

Under april månad 2020 samlas övrigt resultat från projekttiden ihop för att kunna användas i de nya initiativ som startas utifrån de förändrade behov som regionerna gett uttryck för.

Under projekttiden har projektet arbetat med flera referensgrupper och behovs- och kravinsamling har gjorts i samarbete med verksamhetsföreträdare. En referensgrupp med sjuksköterskor har deltagit i arbetet med att ta fram arbetsytan för det nya verksamhetsstödet. Sjuksköterskorna arbetar inom 1177 Vårdguiden på telefon. Dessutom har verksamhetschefer samlats i en referensgrupp. Den arbetsinsats de här grupperna bidragit med är mycket värdefull och kunskap och erfarenheter från det samarbetet tas också med in i fortsatt arbete.

Vad händer med befintligt Rådgivningsstöd?

Under april-maj 2020 genomförs en analys av befintligt Rådgivningsstöd med avseende på livslängd och nödvändiga förbättringar. Den analysen kommer att ligga till grund för fortsatta beslut om eventuella åtgärder för att förlänga livslängden på den befintliga lösningen alternativt återuppta hela eller delar av det arbete som gjorts i projektet nytt verksamhetsstöd.

Tidplan

Projektet pausas medan en ny inriktning för arbetet tar form. Observera att alla tidplaner kan komma att ändras beroende på hur den nuvarande situationen med covid-19 utvecklar sig.

Förutsättningar

Under 2020 och 2021 är programmet Första linjens digitala vård en del av en överenskommelse mellan regeringen och SKR inom satsningen God och nära vård. Det innebär att inriktningen för programmet delvis styr om. Vissa pågående projekt fortsätter, vissa förändras något medan åter andra avslutas under april månad 2020.

En ny programplan tas fram där inriktningen är styrd utifrån prioriteringar vid senaste programrådsmötet. Inriktningen innebär bland annat att Inera ska prioritera att anskaffa digitala stöd för både invånare och medarbetare när det gäller symtombeskrivning (anamnes) och bedömning och hänvisning (triagering). Det förväntas vara ett stöd eller en plattform som kan användas brett inom regionernas verksamhet. Detta arbetet påbörjas redan under april 2020.

Kontakt

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan