Gå till innehåll
Program

Första linjens digitala vård

Programmets uppdrag är att leda förändringsarbete och projekt för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll. Det handlar om patientens väg in i vården och leveranserna ska bidra till en mer effektiv användning av vårdens resurser.

Om programmet

Programmets uppdrag är att leda förändringsarbete och projekt som styr mot en framtagen målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll med tillhörande nyttoeffekter. Rapporten som beskriver målbilden har tagits fram av Inera i samverkan med samtliga regioner. Programmet arbetar inom områdena infrastruktur och arkitektur, utveckling av tjänster och 1177 Vårdguidens koncept, samt för att stödja regioner i förändringsarbete och införande av digitala lösningar.

Programmet leder arbetet för att realisera en tidigare framtagen målbild för första linjens vård och en ny roll för 1177 Vårdguiden. I programmet ingår flera projekt, och att leda och stödja förändringsarbete och införande av digitala lösningar i landsting och regioner. Arbetet inom programmet bedrivs inom ramen för SKR:s och Socialdepartementets överenskommelse om Första linjens digitala vård och 1177 Vårdguidens roll i den. 1177 Vårdguiden som helhet kommer att fortsätta utvecklas som en grundkomponent inom god och nära vård och som ett nav för kommunikation, tjänster och kunskap för invånare och medarbetare i vård och omsorg.

 1177 Vårdguiden är navet för god och nära vård

Programmet Första linjens digitala vård är begränsat till 1177 Vårdguidens uppdrag i första linjen och inte den totala målbilden för tjänsten.

Du kan läsa mer om de här projekten som ingår i programmet:

Första linjens vård i form av digitala självservicetjänster och nya digitala kanaler för att nå olika vårdkompetenser bedöms kunna ha en central roll för att vägleda breda patientströmmar rätt från början, både för att nå högre patientsäkerhet och ökad resurseffektivitet. Den första kontakten med vården, som kan vara per telefon, video eller på webben, ska kunna leda till egenvårdsråd eller vägledning till rätt vårdnivå. Information ska följa invånaren genom hela vårdförloppet, oavsett verksamhet och vilket vårdsystem som används. Automatisering och artificiell intelligens kan komma att spela en viktig roll.  

Mot den bakgrunden tog samtliga regioner under 2018 gemensamt fram en målbild för första linjens vård. Målbilden säger att 1177 Vårdguiden i framtiden ska kunna

 

 • erbjuda invånare ett sammanhängande ärendeflöde vid en hälsofråga, oavsett vilka vårdgivare som blir involverade i ärendet
 • erbjuda kvalitetssäkrat digitalt innehåll i olika kanaler och med olika utformning, med syfte att invånaren själv ska hitta svar på sina hälsofrågor och kunna lösa sina ärenden
 • lotsa invånaren fram till påbörjad digital vård med rätt personalkompetens när det är relevant, och till att kunna boka ett fysiskt vårdmöte då det behövs
 • vara invånarens samlingsplats för överblick över alla hälso-, vård- och omsorgsärenden samt all personlig hälsoinformation från vårdgivares olika system.

Leveranser

För att nå målen ska programmet Första linjens digitala vård leverera

 • flera kanaler för kommunikation med vården: video, bild, chatt, formulär – utöver telefonsamtal
 • gemensam plattform för invånarens symtombeskrivning och vårdens bedömning av vårdbehov. Den ska vid behov kunna kopplas till regionala, mer specialiserade och anpassade lösningar
 • infrastruktur för vårdutbud och hänvisning
 • grundläggande funktioner för digitala kallelser, tidbokning och egen provtagning
 • förberedelser för att kunna ansluta regionernas egna appar och portaler samt anpassade riktlinjer för användning av varumärket
 • informationssäkerhet och stabilisering av befintliga lösningar.

Leveranserna presenteras mer konkret i de projekt och aktiviteter som ingår i programmet.

Tidplan

Tidplanen och budgeten beskrivs årsvis utifrån överenskommelsen mellan SKR och Socialdepartementet som gäller 2019-2021. Mer detaljerade tidplaner presenteras inom respektive projekt.

Förutsättningar

En förutsättning för att lyckas leverera fullt ut är att Inera tillsammans med regionerna beskriver vad regionerna måste uppfylla för att målbildens nyttor ska nås. Det är sådant som anslutningsgrad och anslutningstakt till nationell infrastruktur och stödtjänster, regionernas kravställning mot sina leverantörer samt implementation och förändringsarbete i verksamheterna, med mera.

Programmets påverkan

Genom en nationell infrastruktur påverkas alla ingående digitala system genom att de hålls samman bättre. Hög anslutningsgrad är en förutsättning. Tjänster som riktar sig till invånare i första kontakten påverkas direkt genom ökad tillgänglighet och fler funktioner. Vårdpersonal kan komma att påverkas då utbildning och förändringar i arbetssätt kan behövas.

Det här behöver din organisation göra

Juridiska, verksamhetsmässiga, ekonomiska och tekniska aspekter ska utredas. Detta sker i tätt samarbete med regionerna. Regionerna representeras även i en referensgrupp för dialog och utvalda regioner och verksamheter medverkar genom pilotverksamheter när det är aktuellt.

I respektive projekt anges specifika behov för det regionala arbetet som ska möta programmets leveranser.

Kontakt

E-post: forstalinjen@inera.se

Leverantörer

Första linjens digitala vård är ett program som har många intressenter och en stor framtida påverkan på framtidens vård. Området engagerar! Vi får intresseförfrågningar samt frågor och synpunkter från många leverantörer som är intresserade av att vara med och bidra till att effektivisera och förbättra första linjens vård.

Det finns fler sätt att komma i kontakt med oss eller vara med och bidra i något av de utvecklingsprojekt som vi driver:

 • Avrop hanteras enligt ordinarie process med de ram-avtalsleverantörer som Inera tidigare upphandlat. Dessa finns publicerade på Kammarkollegiets respektive SKL Kommentus hemsida.
 • Nya upphandlingar och konkurrensutsättningar som Inera genomför publiceras i verktyget Tendsign.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan