Gå till innehåll
PROJEKT

Första linjens digitala vård

Programmets uppdrag är att leda förändringsarbete och projekt för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll. Det handlar om patientens väg in i vården och leveranserna ska bidra till en mer effektiv användning av vårdens resurser.

Om programmet

Programmets uppdrag är att leda förändringsarbete och projekt som styr mot en framtagen målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll med tillhörande nyttoeffekter. Rapporten som beskriver målbilden har tagits fram av Inera i samverkan med samtliga regioner. Programmet arbetar inom områdena infrastruktur och arkitektur, utveckling av tjänster och 1177 Vårdguidens koncept, samt för att stödja regioner i förändringsarbete och införande av digitala lösningar.

Programmet leder arbetet för att realisera en tidigare framtagen målbild för första linjens vård och en ny roll för 1177 Vårdguiden. I programmet ingår flera projekt, och att leda och stödja förändringsarbete och införande av digitala lösningar i landsting och regioner. 

Några av projekten som ingår i programmet kan du läsa mer om:

Arkitektur (pågående)

1177 Vårdguiden app (avslutat)

1177 Vårdguiden på telefon - nya kanaler (pågående)

1177 Vårdguiden på telefon - nytt verksamhetsstöd (pågående)

Egen provhantering (pågående)

Invånarens symtomguide (pausat)

Tidbokning (pågående)

Utveckling inom 1177 Vårdguidens e-tjänster (pågående)

Bakgrund

Bakgrunden till programmet är den målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll, som togs fram av Inera i samarbete med representanter för regionerna under januari-maj 2018. Målbilden beskriver den omställning som vården befinner sig i och anger en strategisk riktning för utvecklingen inom första linjens vård. Devisen är ”digitalt när det går, fysiskt när det behövs”. I juni beslutade Ineras styrelse liksom samtliga regioner att ställa sig bakom målbilden. Programmet för att realisera målbilden startade under hösten 2018.

Med en åldrande befolkning bedöms det framtida vårdbehovet öka samtidigt som tillgången till vårdpersonal minskar. 1177 Vårdguiden på telefon brottas redan med långa väntetider. Första linjens vård i form av digitala självservicetjänster och nya digitala kanaler för att nå olika vårdkompetenser bedöms kunna ha en ännu mer central roll för att vägleda breda patientströmmar rätt från början, både för att nå högre patientsäkerhet och resurseffektivitet. Den första kontakten med vården, som kan vara per telefon eller på webben, ska leda till egenvårdsråd eller vägledning till rätt vårdnivå. Information ska följa invånaren genom hela vårdförloppet, oavsett verksamhet och vilket vårdsystem som används. Automatisering och artificiell intelligens kan komma att spela en viktig roll.

Uttrycket ”första linjens vård” avser de delar av vården som invånarna först vänder sig till när de söker vård. Målbilden utgår från att första linjens vård ska hanteras som en helhet där 1177 Vårdguiden är en del.

Programmets uppdrag är att leda förändringsarbete och projekt som styr mot målbilden och beslutade effektmål. Arbetet kräver sammanhängande utveckling som sträcker sig över nästan samtliga av Ineras verksamhetsområden.

Målbilden ska vara vägledande när beslut tas om exempelvis organisationsformer, vårdutbud, digitala tjänster och stödsystem inom första linjens vård, både på lokal huvudmannanivå och på nationell samverkansnivå.

Det är också avgörande med ett nära samarbete med regionerna, och därför har Ineras programråd avsatt dedikerad tid för programmet och olika referensgrupper har bildats för programmets projekt och uppdrag.

Uppdrag

avsiktsförklaringen beskrivs de första stegen för hur målbilden ska realiseras. De ingående projekten som drivs under hösten 2018 ryms inom tre delområden:

Utveckling av infrastruktur och arkitektur

Utvecklingen av infrastruktur och så kallad referensarkitektur ska ge bättre förutsättningar för samverkan och informationsutbyte mellan olika parter så att inlåsningseffekter kan undvikas så långt det är möjligt. Det innebär att det ska finnas förutsättningar för allaregioner och kommuner att gå mot målbilden för första linjens vård, oavsett kombination av privata och offentliga vårdgivare och leverantörer för att bedriva digital vård.

Utveckling av tjänster och 1177 Vårdguidens koncept och roll

Det medicinskt kvalitetssäkrade innehållet i 1177 Vårdguidens kanaler ska vidareutvecklas. Invånaren ska digitalt kunna beskriva sina symtom och få digital rådgivning samt lotsas fram till rätt vård. Det ska vara möjligt i både telefon och på webben och delvis automatiserat. Utvecklingen ska ge förutsättningarna för ett sammanhållet flöde där relevant information finns tillgänglig i varje given situation oavsett var i vården patienten befinner sig. Nya koncept för webbtidbokning och provtagning i hemmet är exempel på andra funktioner som prioriterats inledningsvis. Genom att utveckla både infrastruktur och innehåll blir det möjligt att använda automatisering och artificiell intelligens.

Stöd i landstingens och regionernas förändringsarbete och införandet av digitala tjänster

Stöd i verksamhetsutveckling och införande kommer att ges. Med utgångspunkt från programmets nyttoeffekter ska en gemensam planering ske tillsammans med respektive  region.

Mål

Programmets leveranser ska bidra till en mer effektiv användning av vårdens resurser på flera nivåer. De nya tjänsterna inom 1177 Vårdguiden ska styra fler patienter till rätt vårdnivå direkt och tillåta fler ärenden att hanteras genom självservice och digitala kontakter för att minska dubbelarbete i vården. Utvecklingen av infrastruktur och referensarkitektur ska ge förutsättningarna för ett sammanhållet ärendeflöde som förbättrar kontinuiteten och patientens delaktighet i vården och även att frigöra resurser till angelägna vårdområden.

Effektmål beskriver hur programmet ska bidra till förbättrad tillgänglighet i första linjens vård och till effektivare användning av vårdens resurser.

Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård

Tillgänglighet handlar om väntetider, men också om tillgång till vård utifrån behov och om förtroendet för hälso- och sjukvården. Även kontinuitet och delaktighet är viktiga aspekter av tillgänglighet.

Programmet ska bidra till bättre tillgänglighet inom första linjens vård genom att utveckla konceptet 1177 Vårdguiden, bland annat genom att fler invånare ska lotsas till rätt vårdnivå snabbare.

En mer effektiv användning av vårdens resurser

För att inte förbruka mer resurser än vad som är nödvändigt för en patientcentrerad och jämlik vård måste resurserna allokeras smart så att rätt resurser och kompetens används till rätt insatser utifrån korrekt bedömda vårdbehov.

Programmet har effektmål för att mäta styrning av patientflöden, ökad självservice, och frigörandet av resurser. Även kontinuitet, delaktighet och minskad stress hos vårdpersonalen är viktiga indikatorer för effektivitet i vården.

Tidplan

Utvecklingen av programmet på nationell nivå startade hösten 2018, och kommer att fortsätta under 2020–2021 och troligen ännu längre. Utvecklingen behöver gå i takt med regionernas förmåga att förändra sin verksamhet

Programmets satsningar och projekt identifieras stegvis och är beroende av huvudmännens beslut om prioriteringar och finansiering.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan