Gå till innehåll

Beredningsprocess

De ärenden som kommer in till Programkontoret bereds utifrån fastställda kriterier. Programkontoret bereder, prioriterar och förankrar enligt en fastställd beredningsprocess.

Inera, SKL och SKL Kommentus samarbetar vid beredning av behov. Utgångspunkten i beredningen utgår från det behov som finns hos kommuner, landsting och regioner. Det första som bedöms är om behovet anses lämpligt för Inera att ta ett huvudansvar för, eller om det är lämpligare att SKL eller SKL Kommentus tar huvudansvaret.

När Inera bereder ärenden fokuseras på tjänster som:

 • skapar nytta för många
 • bidrar till kundernas digitalisering
 • bidrar till "digitalt först" lösningar för invånaren
 • det inte finns ett kommersiellt intresse att utveckla
 • kräver nationell infrastruktur
 • hanterar information över huvudmännens organisationsgränser

Behov av ny tjänst eller funktionalitet

Rör ditt ärende ett behov av en applikation som används fristående eller eventuellt använder infrastruktur som installeras lokalt hos användande organisation utgår Inera från följande riktlinjer:

 • Behovet ska finnas hos flera av våra kunder för att leva upp till kravet att skapa nytta för många.
 • Nyttjar nationell infrastruktur eller hanterar information över organisationsgränser.
 • Inte upplevas konkurrera med den öppna marknaden.

En lämplig lösning skulle kunna vara att erbjuda upphandling av tjänsten, eller upprättande av ramavtal så flera leverantörer kan leverera tjänsten, via SKL Kommentus. I detta fall skulle Inera kunna:

 • Bistå med ev. regelverk och regelverksförvaltning
 • Bistå med kravunderlag baserade på nationell arkitektur till upphandling

 
Rör ditt ärende ett behov av en applikation som används som användargränssnitt i en nationell tjänst med gemensam infrastruktur utgår Inera från följande riktlinjer:

 • Behoven ska vara gemensamma och det ska finnas ett gemensamt intresse för denna typ av lösning hos flera av våra kunder.
 • En tjänst som tekniskt ligger i linje med Ineras strategiska inriktning.
 • Inte upplevas konkurrera med den öppna marknaden.

 

Om det anses lämpligt att Inera tar huvudansvar för denna tjänst betyder det att:

 • Inera tar ansvar för utveckling av applikationen. Om möjligt hanterar utveckling genom upphandlad underleverantör
 • Inera tar ansvar för utveckling och förvaltning av den infrastruktur tjänsten kräver
 • Inera tar ansvar för tjänstens regelverk
 • Inera tar ansvar för tjänstens leverans och förvaltning
 • Kund eller kunder ansvarar för verksamhetskompetens och innehållsförvaltning via samverkan där Inera ingår

 

Om Inera inte anser det lämpligt att ta huvudansvar för denna tjänst betyder det att Inera kan bistå med:

 • regelverksförvaltning
 • kravunderlag baserade på nationell arkitektur till upphandling av applikationsutveckling och förvaltning.
 • utveckling och förvaltning av tjänstens regelverk och gemensamma infrastruktur.

 

Om varken Inera eller SKL anser det lämpligt att ta huvudansvar för denna tjänst betyder det att:

 • Inera undersöker om det kan vara ett alternativ att tjänsten upphandlas via SKL Kommentus och erbjuds via avrop från ramavtal.
 • Inera då kan då bistå med kravunderlag baserade på nationell arkitektur till upphandling av applikationsutveckling och förvaltning.
 • leverantören tar ansvar för applikationen.
 • Inera skulle kunna ta ansvar för tjänstens infrastruktur.
 • Kunden själv måste vara beredd att ta det funktionella ansvaret för tjänsten.

Mall för ärendebeskrivning gällande behov av ny tjänst eller funktionalitet

Har du förslag på nya utvecklingsinsatser fyller du i mallen för ärendebeskrivning och skickar den till programkontor[at]inera.se för vidare hantering av Inera.

Övertagande av tjänst eller projekt

När det finns önskemål om att Inera ska ta över en tjänst eller projekt så behöver ärendebeskrivningen innehålla följande:

Tjänstens verksamhetskoppling och nytta

 • Vilken verksamhet och vilken eller vilka verksamhetsprocesser tjänsten är tänkt att stödja
 • I vilken omfattning tjänsten följer en erkänd standard eller har beroende till någon metod eller modell och hur denna i så fall förvaltas

Tjänstens juridiska förutsättningar

 • Att rättigheten till tjänsten och eventuell källkod finns hos den frågande parten
 • Att det inte finns otydligheter avseende rättigheter till information som finns lagrad i systemet
 • Att de lagrum systemet påverkas av har beaktats på ett godtagbart sätt

Tjänstens finansiering och kostnader

 • Att tjänsten har en långsiktigt hållbar finansiering
 • Att tjänsten har en trovärdig kalkyl för årlig drift- och förvaltningskostnader
 • Om tjänsten har behov av vidareutveckling baserat på ändrade behov eller brister

Tjänstens funktion och teknik

 • Att tjänstens funktion motsvarar kundernas krav och att tjänsten är tydligt paketerad
 • Att tjänstens uppbyggnad, arkitektur och informationshantering följer Ineras regelverk
 • Att tjänsten är tydligt paketerad

Tjänstens avtal och användning

 • Att det finns en långsiktig efterfrågan och betalningsvilja för tjänsten
 • Att tjänsten har de avtal som krävs
 • Genomgång av eventuella underleverantörsavtal som tjänsten är beroende av

Har du en förfrågan om övertagande av befintlig tjänst eller system fyller du i mallen nedan och skickar den till programkontor[at]inera.se för vidare hantering av Inera.

 

Intresseanmälan och avsiktsförklaring

När Inera har berett ett ärende går intresseanmälningar och avsiktsförklaringar ut till Ineras programråd för att säkerställa att det finns en efterfrågad tjänsteportfölj. 

Intresseanmälan

En intresseanmälan är en temperaturmätning kring intresset för en ny funktion eller tjänst. Den skickas ut till programrådsmedlemmar, som återkopplar intresset till Inera.
En intresseanmälan har ett prisspann med en uppskattad kostnad för utveckling och förvaltning under fyra år.

För att beslut om att starta ny utveckling ska tas krävs att tillräckligt stor andel av beställarna ställer sig bekom en avsiktsförklaring. Detta för att säkra både nyttan och de ekonomiska ramarna för utveckling och förvaltning av en ny beställning.

Avsiktsförklaring

En avsiktsförklaring ska ses som ett avtal, där landsting, regioner och kommuner avser att nyttja och betala för tjänsten.

Inera har en beräkningsmodell för att få fram pris för tjänsten. Kalkylen bygger på att de landsting och regioner, eller kommuner, som i avsiktsförklaring tackat ja till tjänsten, sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60% av Sveriges befolkning. Med detta som utgångspunkt innebär det att det kalkylerade priset utgör maxpris. Kostnaderna för utveckling och en förvaltning om totalt fyra år.

Programkontorets ärendelista

I programkontorets ärendelista kan du följa status på de ärenden som kommit en bit in i beredningsprocessen och bedöms vara av intresse för flertal intressenter.

Programkontorets ärendelista

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support