Gå till innehåll

Så här bereder vi behov och utvecklingsförslag

Inera bereder, prioriterar och förankrar behov och utvecklingsförslag enligt nedan. Utgångspunkten är de behov som finns hos regioner och kommuner.

Beredningens syfte är att säkerställa att vi satsar på utveckling och initiativ som ligger i linje med aktuella strategier samt är hållbara i ett tekniskt, juridiskt, ekonomiskt och förvaltningsbart perspektiv.

När Inera bereder behov och förslag tas stor hänsyn till regionernas och kommunernas långsiktiga mål och strategier samt det uppdrag Inera har. Desto mer ett behov och förslag stämmer in på de kriterier och prioriteringsområden som har beslutats av Ineras styrelse, desto större prioritet får det och desto större sannolikhet är det att beslut fattas om att utveckling ska ske.

Inera fokuserar främst på digitala nationella lösningar avseende komplexa frågor kring juridik, interoperabilitet, samordning och nationell infrastruktur. Enklare applikationer överlåts till den öppna marknaden. Vi ska främst utveckla och leverera tjänster som uppfyller följande kriterier:

 • Utgångspunkt i Ineras verksamhetsstrategi
 • Skapar nytta för många
 • Bidrar till kundernas digitalisering
 • Bidrar till "digitalt först"-lösningar för invånaren
 • Kräver nationell infrastruktur
 • Hanterar information över huvudmännens organisationsgränser
 • Det inte finns ett kommersiellt intresse att utveckla

Prioriterade områden för regionernas verksamhet:

 • Första linjens vård och 1177 Vårdguiden
 • Kunskapsstyrning och kunskapsstöd
 • Patienter med komplexa vårdbehov
 • Framtidens vårdinformationsmiljöer

Prioriterade områden för kommunernas verksamhet:

 • Digitalisering av omsorg och socialtjänst
 • Digitalisering av skola
 • Informationsförsörjning av den kommunala verksamheten

Primärt är det regioner och kommuner som skickar in förslag. Hur väl beskrivet och förankrat ett behov eller förslag är inom idégivarens region eller kommun påverkar den prioritet ärendet får i beredningsarbetet. Andra aktörer, såsom statliga myndigheter och näringsliv har möjlighet att skicka in förslag, men beredning av dessa sker i mån av tid. För att förslag från dessa aktörer ska ges högre prioritet krävs att aktören har förankrat förslaget och går via en eller flera regioner eller kommuner.

Har du förslag på nya utvecklingsinsatser eller en förfrågan om övertagande av befintlig tjänst eller system fyller du i aktuell mall.

Mall utvecklingsförslag eller förfrågan om övertagande av tjänst eller system

 

När Inera bestämt sig för att gå vidare med ett behov eller ett förslag skickas en intresseanmälan till regioner och kommuner via Ineras programråd, för att säkerställa att det vi utvecklar är efterfrågat. En intresseanmälan är en temperaturmätning kring intresset för en ny funktion eller tjänst. En intresseanmälan har ett prisspann, med en uppskattad kostnad för utveckling och förvaltning under fyra år.

Om intresset bedöms vara tillräckligt stort arbetar vi fram en avsiktsförklaring som skickas till regioner och kommuner via Ineras programråd, innan utveckling startar. Detta för att säkra nyttan av, och de ekonomiska ramarna kring utveckling och förvaltning. En avsiktsförklaring ska ses som ett avtal, där regioner och kommuner avser att nyttja och betala för den nya funktionen eller tjänsten. 

Du kan följa status på de förslag som kommit en bit in i beredningsprocessen och bedöms vara av intresse för flertal intressenter. 

Lista med utvecklingsutvecklingsförslag

I beredningen ingår:

 

 • Sara Meunier, vice vd och tf avdelningschef Programkontoret
 • Petter Könberg, avdelningschef IT
 • Tomas Lithner, avdelningschef Verksamhet
 • Stefan Skoog, avdelningschef Arkitektur och regelverk
 • Madeleine Marklund, kanslichef
 • Erica Määttä Lindblad, ansvarig Programkontorets beredning
 • Patrik Gertsson, strateg
 • Anette Thalén, tjänsteområdesansvarig
 • Ewa Jerilgård, tjänsteområdesansvarig
 • Jeanette Hjelte, tjänsteområdesansvarig
 • Ulf Lidberg, tjänsteområdesansvarig
 • Christer Allskog, tjänsteområdesansvarig
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan