Gå till innehåll

Beredningsprocess

Programkontoret bereder, prioriterar och förankrar behov, idéer och förslag enligt en fastställd process.

Inera, SKL och SKL Kommentus samarbetar i beredning. Utgångspunkten är de behov som finns hos landsting, regioner och kommuner. Det första som bedöms är om Inera ska ta huvudansvar, eller om det är lämpligare att SKL eller SKL Kommentus gör det.

När Inera bereder förslag och idéer ligger fokus på tjänster som:

 • ligger i linje med landstings, regioners och kommuners långsiktiga mål och strategier
 • ligger i linje med Ineras långsiktiga mål och strategier
 • skapar nytta för många
 • bidrar till kundernas digitalisering
 • bidrar till "digitalt först"-lösningar för invånaren
 • kräver nationell infrastruktur
 • hanterar information över huvudmännens organisationsgränser
 • det inte finns ett kommersiellt intresse att utveckla

Bedömning av förslag till ny tjänst eller funktionalitet

Rör det en applikation som används fristående, eller använder infrastruktur som installeras lokalt hos användande organisation, utgår Inera från följande:

 • behovet ska finnas hos flera av våra kunder
 • applikationen ska nyttja nationell infrastruktur eller hantera information över organisationsgränser
 • applikationen ska inte konkurrera med den öppna marknaden

En lämplig lösning kan vara att erbjuda upphandling av tjänsten, eller upprätta ramavtal så att flera leverantörer kan leverera tjänsten, via SKL Kommentus. I detta fall skulle Inera kunna bistå med:

 • eventuella regelverk och regelverksförvaltning
 • kravunderlag baserade på nationell arkitektur

 
Rör det en applikation som används som användargränssnitt i en nationell tjänst med gemensam infrastruktur utgår Inera från följande:

 • behovet ska vara gemensamma och det ska finnas ett gemensamt intresse för denna typ av lösning hos fler av våra kunder.
 • applikationen ska stödja en tjänst som ligger i linje med Ineras strategiska inriktning
 • applikationen ska inte konkurrera med den öppna marknaden

Om Inera tar huvudansvar för denna tjänst betyder det att:

 • Inera tar ansvar för utveckling av applikationen. Om möjligt hanteras utveckling genom upphandlad underleverantör
 • Inera tar ansvar för utveckling och förvaltning av den infrastruktur tjänsten kräver
 • Inera tar ansvar för tjänstens regelverk
 • Inera tar ansvar för tjänstens leverans och förvaltning
 • kund eller kunder ansvarar för verksamhetskompetens och innehållsförvaltning via samverkan där Inera ingår

Om Inera inte tar huvudansvar för denna tjänst kan Inera ändå bistå med:

 • regelverksförvaltning
 • kravunderlag, baserade på nationell arkitektur, till upphandling av applikationsutveckling och förvaltning
 • utveckling och förvaltning av tjänstens regelverk och gemensamma infrastruktur

Om varken Inera eller SKL anser det lämpligt att ta huvudansvar för denna tjänst betyder det att:

 • Inera undersöker om det kan vara ett alternativ att tjänsten upphandlas via SKL Kommentus och erbjuds via avrop från ramavtal.
 • Inera då kan då bistå med kravunderlag baserade på nationell arkitektur till upphandling av applikationsutveckling och förvaltning.
 • leverantören tar ansvar för applikationen.
 • Inera skulle kunna ta ansvar för tjänstens infrastruktur.
 • Kunden själv måste vara beredd att ta det funktionella ansvaret för tjänsten.

Mall för ärendebeskrivning gällande behov av ny tjänst eller funktionalitet

Har du förslag på nya utvecklingsinsatser fyller du i mallen för ärendebeskrivning och skickar den till programkontor[at]inera.se

Övertagande av tjänst eller projekt

När det finns önskemål om att Inera ska ta över en tjänst eller projekt behöver ärendebeskrivningen innehålla följande:

Tjänstens verksamhetskoppling och nytta

 • vilken verksamhet och vilken eller vilka verksamhetsprocesser är tjänsten tänkt att stödja
 • i vilken omfattning tjänsten följer en erkänd standard, eller har beroende till någon metod eller modell, och hur denna i så fall förvaltas

Tjänstens juridiska förutsättningar

 • att rättigheten till tjänsten och eventuell källkod finns hos den frågande parten
 • att det inte finns otydligheter avseende rättigheter till information som finns lagrad i systemet
 • att de lagrum systemet påverkas av har beaktats på ett godtagbart sätt

Tjänstens finansiering och kostnader

 • att tjänsten har en långsiktigt hållbar finansiering
 • att tjänsten har en trovärdig kalkyl för årlig drift- och förvaltningskostnader
 • om tjänsten har behov av vidareutveckling baserat på ändrade behov eller brister

Tjänstens funktion och teknik

 • att tjänstens funktion motsvarar kundernas krav och att tjänsten är tydligt paketerad
 • att tjänstens uppbyggnad, arkitektur och informationshantering följer Ineras regelverk
 • att tjänsten är tydligt paketerad

Tjänstens avtal och användning

 • att det finns en långsiktig efterfrågan och betalningsvilja för tjänsten
 • att tjänsten har de avtal som krävs
 • genomgång av eventuella underleverantörsavtal som tjänsten är beroende av

Har du en förfrågan om övertagande av befintlig tjänst eller system fyller du i mallen nedan och skickar den till programkontor[at]inera.se

 

Intresseanmälan och avsiktsförklaring

När Inera berett ett ärende går intresseanmälningar och avsiktsförklaringar ut till Ineras programråd, för att säkerställa att det vi utvecklar är efterfrågat.

Intresseanmälan

En intresseanmälan är en temperaturmätning kring intresset för en ny funktion eller tjänst. En intresseanmälan har ett prisspann, med en uppskattad kostnad för utveckling och förvaltning under fyra år.

Avsiktsförklaring

För att beslut om att starta ny utveckling ska tas krävs att tillräckligt många landsting, regioner och kommuner ställer sig bakom en avsiktsförklaring. Detta för att säkra nyttan av, och de ekonomiska ramarna kring, utveckling och förvaltning.

En avsiktsförklaring ska ses som ett avtal, där landsting, regioner och kommuner avser att nyttja och betala för tjänsten.

Kalkylen i en avsiktsförklaring bygger på att de landsting och regioner, eller kommuner, som tackat ja till tjänsten sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60% av Sveriges befolkning. Det innebär det att det kalkylerade priset utgör maxpris.

Kalkylen inkludear kostnader för utveckling och en förvaltning om totalt fyra år.

Programkontorets ärendelista

I programkontorets ärendelista kan du följa status på de förslag och idéer som kommit en bit in i beredningsprocessen och bedöms vara av intresse för flertal intressenter.

Programkontorets ärendelista

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support