Gå till innehåll

Standarder för interoperabilitet

För att dra nytta av den potential digitaliseringen för med sig behöver vårdens system kunna fungera tillsammans och kommunicera med varandra. För att det ska vara möjligt krävs standarder, det vill säga gemensamma regler och rutiner för hur kommunikationen ska gå till och hur information ska förstås.

Möjligheten att utbyta information mellan olika vårdenheter och vårdinformationssystem skapar nytta både i verksamheten och för patienterna. Att rätt information finns tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle ökar patientsäkerheten och bidrar till god och jämlik vård oberoende av vilken vårdgivare som erbjuder vården och var patienten befinner sig.

Standarder och interoperabilitet

Förmågan hos system att fungera tillsammans kallas för interoperabilitet, och en förutsättning för det är att systemen tillämpar gemensamma standarder. Standardisering utgör ett av tre insatsområden som identifierats som särskilt viktiga i den vision för e-hälsoarbetet som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting enats om och som siktar på att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg.

Samverkan kring standardisering

Inera har under många år haft landstingens och regionernas uppdrag att arbeta med standarder och skapa förutsättningar för interoperabilitet. I början av 2017 beslutade landstingen och regionerna att en samverkansstruktur ska etableras med representanter för landsting/regioner, Inera och SKL för att driva och koordinera arbetet med standardisering.

Utvärdering och tillämpning av standarder

Standarder tillför ett värde först när de tillämpas i verksamheten. Inera arbetar kontinuerligt med att utvärdera internationella standarder och ta fram rekommendationer för vilka standarder som kan vara intressanta att använda inom vård och omsorg.

Under 2016 genomfördes två projekt inom ramen för regeringens satsning på life science, med finansiering från Vinnova: StandIN och 3H3R. StandIN genomfördes av Swedish Medtech och fokuserade på teknisk interoperabilitet och 3H3R genomfördes av Swelife och fokuserade på informatik och verksamhet. Projekten resulterade i en kartläggning av internationella standarder och resultaten låg till grund för ett fortsättningsprojekt, Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet – del 2, som har pågått under 2016.

I projektet Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet - del 2, som drevs i samverkan mellan Inera, SKL, eHälsomyndigheten och Swedish Medtech och avslutades i februari 2017, utvärderades och föreslogs att praktiskt prova standarder som möjliggör interoperabilitet.

Projektet skapade en struktur som kopplar verksamhetens informationsbehov till användningsfall i den kliniska processen för bröstcancer, inkluderat levnadsvanor. För ett antal utvalda användningsfall i processerna beskrevs hur informationsbehovet kan realiseras med olika kombinationer av standarder, och arbetsbeskrivningar med detaljerade arbetssteg för realisering av både informatik och teknik togs fram. Projektet tog också fram förslag på proof-of-concept som föreslås genomföras under 2017. Läs mer om projektet här:

Nordiskt samarbete

Inera har ett aktivt samarbete med de andra nordiska länderna kring arkitektur, interoperabilitet och standarder inom hälso- och sjukvården. Det norska ”Direktoratet for e-helse” har gjort en utvärdering av internationella standarder och tagit fram en rapport som innehåller beskrivningar av ett antal standarder och specifikationer som bedöms kunna vara intressanta att använda inom hälso- och sjukvård. Dessa har utvärderats utifrån ett antal kriterier och rekommendationer har gjorts avseende användning för respektive standard.

Inera har översatt och anpassat rapporten till svenska förhållanden samt utökat den till att även omfatta befintliga strategier rörande interoperabilitet inom ramen för landstingens samverkan. Syftet med rapporten är att öka och sprida kunskap och ge ett ökat stöd kring arbetet med standardisering och interoperabilitet samt vilka trender som finns inom dessa områden.

Nuvarande version av rapporten är en remissutgåva. Landsting och regioner har inkommit med synpunkter och en reviderad utgåva kommer att publiceras när Inera har tagit hänsyn till alla kommentarer. Remissutgåvan av rapporten finns att läsa här:

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support