Gå till innehåll

För kommuner

Under 2017 valde nästan samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera. Syftet med delägarskapet är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Inera blir en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna.

Visa/Dölj mer information

Aktuellt

Inera anpassar tjänster och utbud för kommunal verksamhet

Ineras styrelse har beslutat att inledningsvis prioritera insatser och tjänster inom vård och omsorg, infrastruktur, arkitektur och skola.

Inera genomförde under hösten 2017 en inventering, prioritering och analys av de tjänster som redan finns hos Inera, för att se hur och till vilken kostnad det går att anpassa dem till kommunal verksamhet.

Rapporterna från arbetet finns nedan och är remissutgåvor som under första kvartalet 2018 diskuteras i olika forum. Ineras programråd för kommuner är ett viktigt forum, för inhämtande av synpunkter och prioritering av insatser. Insatser som beslutas att genomföras kommer därefter att hanteras inom ramen för Ineras ordinarie verksamhetsplanering. 

De rapporter som har tagits fram under hösten 2017 är följande:

Dessa tjänster använder kommunerna redan idag och de kan utvecklas vidare för att bättre anpassas för kommunal verksamhet.

Visa/Dölj mer information

Tjänster som kommuner använder

Dessa tjänster och projekt använder inte kommunerna ännu men de kan utvecklas och anpassas i framtiden.

Priser för Ineras tjänster finns framtaget, dock är alla prisuppgifter ännu inte kompletta. Prislistan når man längre ner på sidan i puffen "Pris".

Ineras programråd bereder nyutveckling

Ineras programråd är ett viktigt forum för diskussioner kring behov och möjligheter samt prioriteringar och utvecklingsinsatser. Inför utvecklingen av en ny tjänst bereds frågan hos programrådet. Innan utvecklingen startar gör varje ägare (landsting, region eller kommun) en intresseanmälan till Ineras programkontor och sedan en avsiktsförklaring, där man lovar betala och använda tjänsten. De förslag på nya tjänster som är under utredning går att läsa om på programkontorets ärendelista.

Inera ska inte konkurrera med marknaden utan fokusera på tjänster som behöver tas fram tillsammans, som är komplexa och ingen annan har möjlighet eller intresse av att utveckla.

Eget arbete hos varje kommun

Det är inte enkelt att klara de utmaningar välfärden står inför som egen organisation. Det kommer att behövas mycket arbete och stora insatser på hemmaplan hos landsting, regioner och kommuner för att få fram lösningar och tjänster som möter de behov som invånare och personal har. Med Inera finns möjligheter till samverkan, återanvändning av kompetenser och lösningar och synergier för att få ut största möjliga nytta av de gemensamma investeringarna.

Samverkan för digital utveckling

SKL Kommentus, SKL och Inera samverkar för att kunna erbjuda offentlig sektor fler digitala tjänster. Organisationerna har ett nära samarbete där varje organisation går in med sin unika kompetens. Ineras styrka är koordinering av till exempel stora komplexa projekt där juridik, interoperabilitet och nationell infrastruktur är i fokus.Genom ett stärkt samarbete de tre aktörerna emellan kan kommuner, landsting och regioner få bättre förutsättningar för att använda digitala lösningar.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support