Tester i skarpt läge i SDK-projektet

Projektet Säker digital kommunikation, SDK, är inne på sista halvåret inför ett breddinförande 2021. Och nu pågår olika tester för att verifiera att konceptet fungerar i skarpt läge. Säkert meddelandeutbyte ska testas mellan piloter i deras produktionsmiljöer.

Med SDK får Sverige en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation för alla sektorer i det offentliga Sverige. Med den gemensamma infrastrukturen som tas fram i SDK-projektet respektive hos DIGG, och de lokala anpassningar som behöver göras för att kunna ansluta till SDK, skapas förutsättningar för att möta behovet av att kunna dela information på ett säkert och digitalt sätt.

Stuprörslösningar som har tagits fram för enskilda organisationer eller kanaler som exempelvis fax och brev ska ersättas med en nationell standard för säker meddelandeöverföring. Infrastrukturen är viktig att få på plats då det rör alla arbetsområden, processer och samarbetspartners inom regioner, kommuner och myndigheter. Ju fler som ansluter till SDK desto mer nytta medför det då fler kan nyttja möjligheten att utbyta information.

Höstens fokus

Höstens arbete i SDK-projektet innebär att ro i hamn de övergripande projektmålen för vad som ska levereras 2020:

  • Komplettera infrastruktur och stödtjänster samt tillitsramverk och it-säkerhetskrav
  • Att konceptet Säker digital kommunikation är testat i både tekniska- och verksamhetsinriktade pilottester inom ett antal olika verksamhetsområden
  • Förvaltningsförberedande aktiviteter

Ett omfattande arbete har genomförts under våren bland annat för att etablera gemensamma komponenter i produktionsmiljöer hos Inera respektive DIGG som öppnades i mitten av september. Produktionsmiljöerna behövs för att stödja krav på hantering av skarpa känsliga data.

Nu är huvudfokus att genomföra både tekniska och verksamhetsinriktade pilottester inom ett antal verksamhetsområden. Testerna genomförs av användarorganisationer från regioner, kommuner och en statlig myndighet. De är indelade i kluster eller områden i syfte att kunna testa både sökfunktionen för att hitta rätt mottagare och flöden av säkra digitala meddelanden inom olika verksamhetsområden, till exempel inom socialtjänst eller arbetsmarknad. Syftet med testerna är primärt att verifiera att flödet i den gemensamma infrastrukturen för SDK fungerar inför kommande införandefas.

Organisationer som ska införa SDK ansvarar själva för både anpassning av de lokala verktyg som de vill använda för anslutning samt för att lägga in den egna organisationens uppgifter i den gemensamma adressboken. Testerna ska utvärdera att det fungerar att skicka meddelanden via SDK. Anpassningar och anslutning kan göras antingen i egen regi eller genom att anlita externa leverantörer.

På projektets egen informationssida finns mer information om pilotverksamheten 2020.

Tilläggsuppdrag för SDK adressbok

På uppdrag av SKR och som en del i regeringens äldreomsorgssatsning fick Inera i våras två tilläggsuppdrag för vidareutveckling av SDKs adressbok. SDK Adressbok är ett gemensamt digitalt adressregister för anslutna användarorganisationer. Parterna ansvarar för och uppdaterar själva sina uppgifter på organisations- och funktionsnivå. Syftet med adressboken är att anslutna organisationer ska kunna hitta varandra smidigt och säkert. Tilläggsuppdragen löper precis som SDK-projektet fram till årsskiftet.

Tilläggsuppdraget Kommunal grundstruktur tar fram en grundstruktur för kommuner för de funktionsadresser som ska finnas i adressboken med utgångspunkt från socialtjänsten och drivs av Ineras kommungrupp. Även vägledningar för kommuner och andra användarorganisationers tillvägagångssätt för hur man ska fylla adressboken med innehåll tas fram samt en rekommendation om fortsatt förvaltning av det kommunala innehållet.

Eftersom resultatet ska implementeras i SDKs adressbok krävs det en teknisk vidareutveckling av adressboken och den ryms inom tilläggsuppdraget Teknisk vidareutveckling som drivs av SDK-projektet. Bland annat ingår att ta fram stöd för hur man klassificerar organisationer och funktionsadresser och att vidareutveckla sökfunktionaliteten.  

Ta del av mer information om SDK

Ta gärna del av de SDK-inspelningarna som togs fram för de digitala konferenserna Offentliga Rummet och Vitalis i augusti. De ger en god förståelse för värdet av SDK och mer specifikt hur det fungerar praktiskt att ansluta till SDK. Inte minst får du tips om vilka steg du kan börja ta redan nu. Dessutom berättar flera pilotaktörer om motiven varför de vill testa SDK och hur de lägger upp sitt arbete.

SKR, Arbetsförmedlingen, Lunds kommun och Hälsingekommuner berättar om varför de kör pilot, hur de gör det och erfarenheter kring vad man ska tänka på för att anpassa och ansluta till SDK

Nu skrotar vi faxen och kör SDK från 2021 - hur du skapar beredskap i din organisation beskriver vad SDK går ut på, vilka framgångsfaktorerna är för att ansluta, när det är dags för införande och hur din organisation kan förbereda sig.

Hur det går till att ansluta till en standardiserad och säker kommunikation Nordic Medtest som arbetar som testledare och pilotstöd i SDK-projektet går igenom anslutningsprocessen för att ge handfasta råd både inför planering och anslutning. Ni får också tips om vilka steg som man kan börja ta redan nu.

SDK-projektet bjuder in dig till ett avslutande informationsmöte

I december ska SDK-projektet summeras i ett informationsmöte 10 december som i år hålls digitalt under en heldag.

Syftet är att öka kännedomen om SDK och årets genomförda piloter samt inte minst vägen framåt inför breddinförande. Målgrupp är ALLA som är intresserade av SDK-konceptet: kommuner, regioner, statliga myndigheter, privata utförare av offentligt uppdrag, leverantörer och andra intressenter.

Ju fler som får upp ögonen för SDK och vill ansluta nästa år desto mer ökar nyttan då fler kan skicka säkra meddelanden. Är du redan nu intresserad av att delta på mötet är du välkommen att skicka ett mail med uppgift om ditt namn och organisation till sdk.infomote@inera.se. Vi återkommer med mer information om mötet via i början av oktober.

SDK-projektets egen informationssida

Till sist, du vet väl att du kan hitta mer information på projektets öppna informationssida. Här blandas högt och lågt oavsett om du är beslutsfattare, engagerad medarbetar i en verksamhet, arkitekt eller projektledare inom verksamhet eller teknik.

Bland annat finns ett antal presentationer, både allmänt om konceptet och pilotverksamheten men även om du vill gräva djupare i arkitekturen, anslutningsprocessen eller vad gäller krav som ställs på informationssäkerhet.   

Till toppen av sidan