Svenskarna nöjda med 1177 Vårdguidens e-tjänster

En majoritet av invånarna, fyra av fem, är positivt inställda till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. Andelen positivt inställda är hög i samtliga regioner och allra högst i Region Uppsala med 83 procent. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2020. De flesta i Sverige, 88 procent, anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver och förtroendet för regionerna har ökat under pandemin.

Diagram som visar hur nöjda användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster är.
Inställning till att använda tjänster på 1177 Vårdguiden.

En allt större andel av befolkningen anser sig ha tillgång till den vård de behöver, att väntetiderna till sjukhus och hälso- och vårdcentraler är rimliga samt att vården ges på lika villkor. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern som är en nationell undersökning som vill ta reda på svenskarnas attityder, förtroende och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Undersökning har gjorts av Institutet för kvalitets­indikatorer på uppdrag av samtliga regioner och arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Totalt samlades 50 854 svar in under 2020

Nära 80 procent av de tillfrågade i undersökningen är po­sitivt inställda till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. Andelen positivt inställda är hög i samt­liga regioner, men som allra högst i Region Uppsala med 83 procent.

46 procent uppger att de är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik och 59 procent är positivt inställ­da till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik.

Undersökningen visar att förtroendet är högt för hälso- och sjukvården i sin helhet. 69 procent av invånarna menar att de har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjuk­vården i sin helhet i sin egen region. Det är en för­bättring med nio procentenheter i jämförelse med resultatet 2019. Den positiva utvecklingen inne­fattar även förtroendet för sjukhus samt hälso- och vårdcentraler, vilket ökade med sju procentenheter jämfört med 2019. Även andelen som upplever att vården ges på lika villkor ökade i årets mätning.

Coronapandemin har satt sin prägel på året 2020 och en tydlig majoritet av invånarna känner förtroende för hur deras region har hanterat pandemin. 73 procent av invånarna har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hante­ring av covid-19-pandemin i sin region. Andelen med mycket eller ganska lågt förtroende är 9 procent.

För att läsa mer om undersökningen besök SKR:s webbplats.

Fakta om Hälso- och sjukvårdsbarometern
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och för­bättra regionernas verksamhet. Att följa upp befolk­ningens förtroende, upplevelse av tillgång till sjuk­vård och inställningar i olika frågor är en viktig del för att kunna föra en demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden. Hur invånarnas uppfattning utvecklar sig över tid är även intressant i relation till förändringar som görs och händelser som sker, både lokalt och nationellt. Det kan till exempel handla om beslut, reformer och insatser av olika slag som syftar till att förbättra för befolkningen.
Denna rapport presenterar resultatet för riket samt per region för samtliga nationellt gemen­samma frågor som ställts i 2020 års undersökning. Undersökningsföretaget Institutet för kvalitets­indikatorer (Indikator) har genomfört undersök­ningen på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Målgruppen för undersökningen är invånare i Sverige i åldern 18 år och uppåt. Ett obundet slumpmässigt individurval stratifierat på regioner samt i vissa fall områden/kommuner/stadsdelar har genomförts. Totalt samlades 50 854 svar in under 2020

Till toppen av sidan