Säker digital kommunikation – Inbjudan till digitalt informationsmöte 10 december 2020

Välkomna till ett webbsänt informationsmöte om Säker digital kommunikation, SDK, 10 december. Ta del av status, resultatet från årets pilottester samt vägen framåt för SDK.

Syftet med dagen är att öka kännedomen om SDK, att ni ska få ta del av piloternas erfarenheter och vägen framåt. Frågor välkomnas i chatt och några av hvudintressenterna i SDK-projektet resonerar om möjligheter och nästa steg. 

Målgrupp är alla som berörs av SDK det vill säga kommuner, regioner, statliga myndigheter, privata utförare av offentligt uppdrag, leverantörer och andra intressenter. 

Om SDK: Att kunna kommunicera digitalt på ett säkert sätt är en nationell fråga som inte kan lösas separat för varje verksamhetsområde eller av enskilda aktörer och därför har SDK-projektet drivits som ett gemensamt samverkansprojekt. Inera är projektägare och i projektet ingår Sveriges kommuner och regioner, SKR, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och andra statliga myndigheter liksom enskilda regioner och kommuner. Totalt deltar cirka 100 organisationer (i september 2020) i projektets styrgrupp, referensgrupper eller som pilotaktörer.

Konceptet Säker digital kommunikation riktar sig till offentligt finansierade verksamheter i Sverige. Syftet är att kommuner, regioner och myndigheter ska få grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information mellan varandra. Kanaler som exempelvis fax och brev ska kunna ersättas med digital och säker meddelandeöverföring.

Målet med SDK-projektet är att Sverige ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer, inklusive privata utförare av offentligt uppdrag. Konceptet baseras på ett EU-ramverk, CEF eDelivery, som DIGG ansvarar för i Sverige och SDK utökar detta för att stödja hantering av känslig information. Genom att ta fram gemensam infrastruktur och standarder för säkert meddelandeutbyte som organisationer kan anpassa sin egen IT-miljö och egna IT-stöd till, skapas förutsättningar för att dela information på ett säkert och digitalt sätt.

Läs mer om SDK-projektet på inera.se. 

Datum och tid
10 december klockan 12.30-15.30.

Anmälan
Anmälan är nu stängd.

Ta del av inspelningen i efterhand
Vi avser att publicera inspelningen av mötet publikt. Om du inte deltar på mötet kan du anmäla dig till sdk.infomote@inera.se för att ta del av inspelningen i efterhand.

Varmt välkommen!
Malin Domeij, projektledare, och Stefan Skoog, projektägare, för Säker digital kommunikation.

Program

Tider - preliminära

Programpunkt

12.30

Inledning – Inera

12.35

Allmänt om SDK och projektet - SDKs projektledare

12.45

Gemensam utveckling och resultat från pilottester 2020 - SDK projektteam och piloter

14.05-14.15

PAUS 

14.15

Framåtblick med omvärldsbevakning – Inera, DIGG och SKR

14.30

Vägen framåt för eDelivery och SDK – DIGG

14.45

Frågestund - ställ din fråga till piloterna, myndigheter, kommuner och regioner, SKR, DIGG och Inera

15.05

Feedback via Mentimeter

15.20-15.30

Avslut - Inera

Till toppen av sidan