Projektet Säker digital kommunikation rundar av året med informationsmöte – och fortsättning följer 2021

Intresset för Säker digital kommunikation, som också brukar kallas SDK, är stort. Över 700 personer var anmälda till ett webbsänt möte 10 december som Inera höll tillsammans med SKR, DIGG och representanter från årets pilotorganisationer. Deltagare från över hälften av landets kommuner, alla regioner, 25 myndigheter och ett 70-tal leverantörer deltog under sändningen.

Stefan Skoog, projektägare för SDK och sektionschef på Inera, tog tillfället i akt och tackade alla som har engagerat sig i arbetet med SDK:

- För mig är det ett kvitto på hur stort behovet av att kunna kommunicera säkert med varandra är och hur mycket vi har att tjäna på att förenkla vardagen för medarbetarna som arbetar i offentlig verksamhet. I förlängningen ger det bättre service till alla som bor i Sverige. Det är helt avgörande att alla på sikt går med i detta och vi är på god väg.

Stefan vände sig också till alla beslutsfattare och pilotaktörer som har lagt engagemang och resurser på pilotarbetet.

- Digitaliseringen i Sverige är beroende av det finns organisationer som har möjlighet att gå före, som är med och skapar förutsättningar även för andra.

Fredrik Edholm, som är digitaliseringsstrateg i Skövde kommun som under året deltagit i en verksamhetspilot tillsammans med Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Region Gotland, konstaterar:

- Webbmötet tydliggör att SDK sannolikt är det enda som kan möta alla spretande offentliga behov och samtidigt ha potential för framtida internationalisering. Från mitt perspektiv vore det ansvarsfullt om vi som kommuner kunde kommunicera säkert med stora myndigheter som Polisen och Domstolsverket, förutom med alla regioner och även privata utförare.

För dig som inte hade möjlighet att följa sändningen finns filmer från webbsändningen samt presentationen på SDK-projektets öppna informationssida.

2020 års leveranser

Under året har projektet vidareutvecklat SDKs gemensamma tjänster, såsom en gemensam adressbok med digitala kontaktuppgifter, regelverk med informationssäkerhetskrav för anslutning, specifikation av hur SDK-meddelandet ska utformas samt en testbädd och en testklient för att en anslutande organisation ska kunna verifiera sin SDK-anslutning. Som stöd för årets piloter har även en ny SDK-gemensam produktionsmiljö etablerats hos Inera respektive hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Vidare har 24 pilotaktörer från sjutton kommuner, tre regioner, två statliga myndigheter, en privat utförare samt SKR genomfört både tekniska- och verksamhetstester av SDK. Pilotaktörerna har gjort lokala anpassningar för SDK och genomfört anslutning till den gemensamma testbädden och produktionsmiljön och i det följt de gemensamma regelverken och specifikationerna. Verksamhetspiloterna har även verifierat att det fungerar att skicka SDK-meddelanden mellan sig inom olika områden: arbetsmarknadsområdet, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utvärderingen visar på gemensam nytta och att SDK kan möta behov av att ersätta manuella kommunikationssätt och även harmonisering av processer. Men även att fortsatt arbete behövs både gemensamt och på hemmaplan.

Lärdomar och förändrade förutsättningar

Målsättningen med SDK-projektet har varit att skapa en tjänst som möjliggör säkert digitalt informationsutbyte inom offentlig sektor och privata utförare av offentligt uppdrag. 

Arbetet under året har handlat om att vidareutveckla och färdigställa SDK i projektet hos Inera och att det på övergripande nivå även skulle finnas förutsättningar för långsiktig finansiering och styrning av parternas anslutning till SDK. Målbilden har varit att vid årsskiftet 2020/2021 kunna tillhandahålla en tjänst för säker digital kommunikation som skulle kunna användas av regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata utförare av offentligt uppdrag. Där är vi ännu inte av flera skäl.

SDK-projektet har under de gångna tre åren och tillsammans med piloterna lagt en gedigen grund för Säker digital kommunikation. Gemensamma tjänster både hos Inera och DIGG finns etablerade, det finns en anslutningsprocess, regelverk och standarder för hur SDK-meddelanden ska utbytas mellan organisationer. Detta har testats i både tekniska och verksamhetspiloter.

Samtidigt har SDK-projektet dragit lärdomar och identifierat områden som behöver förstärkas för att möjliggöra en bred anslutning. Bland annat finns behov av fortsatt pilotverksamhet och arbete på hemmaplan, och processerna för anslutning behöver bli enklare. Det behövs också en leverantörsmarknad som erbjuder tjänster för SDK för att underlätta för mindre aktörer som inte vill sätta upp egna lösningar.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, medverkar i arbetet och ansvarar även för eDelivery, som är det EU-ramverk av öppna standarder som SDK bygger på och är en tillämpning av. DIGG har under hösten 2020 fattat beslut om fortsatt inriktning för eDelivery och DIGGs roll som påverkar förutsättningarna för SDK. Beslutet innebär:

 • Att DIGG tar rollen som eDelivery-ägare (federationsägare) och tar ansvar för transportlagret
 • Att DIGG separerar skikten tillämpning (t.ex. SDK) och transportlager (eDelivery)
 • Att DIGG förvaltar förvaltningsgemensamma komponenter som stödjer ovanstående (SML, SMP, styr tillit och certifikat mellan accesspunkter)
 • Att anslutningsavtal kan tecknas av accesspunktsoperatörer och federationsoperatörer (t.ex. Inera)
 • Att DIGG tar fram vägledningar, ramverk och specifikationer för att definiera eDelivery

Bakgrunden är att möjliggöra för fler tillämpningsområden och att även ta ett större och tydligare ansvar för eDelivery i Sverige. Detta innebär att SDK behöver vidareutvecklas och anpassas, men även att det skapas bättre förutsättningar för de organisationer som ska kunna använda både SDK och andra eDelivery-tillämpningar.

Parallellt har regeringen ökat takten i digitaliseringsarbetet och påbörjat ett flertal arbeten som också skapar nya möjligheter för de aktörer som ska kunna ansluta till SDK. De grundläggande förutsättningarna drivs från statlig nivå och öppnar upp möjligheterna för att snabbare och mer kostnadseffektivt skapa nya nationella digitala tjänster inom många områden. Bland annat handlar det om regeringsuppdrag för hur kommuner, regioner och privata utförare ska kunna vara en del av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen inklusive vilken roll Inera och SKL Kommentus kan ha i detta och hur de kan bidra. Arbetet drivs av DIGG och ansvariga myndigheter i regeringsuppdragen och i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Fortsatt arbete under 2021

Inriktningen för Inera, DIGG och SKR under 2021 kommer att vara att bedriva arbete inom tre olika områden. Sammanfattningsvis handlar det om att:

 • DIGG etablerar eDelivery som förvaltningsgemensam digital infrastruktur i Sverige, bl.a. gemensamma tjänster och regelverk, samt möjliggör för leverantörer att ansluta accesspunkter.
 • Inera fortsätter arbetet med SDK i projektform med fortsatt pilotverksamhet, anpassning och vidareutveckling av SDK-konceptet enligt nya förutsättningar samt paketering av tjänst inför bredare anslutning 2022. Detta görs i nära samverkan med DIGG och SKR.
 • DIGG, SKR och myndigheterna i regeringsuppdragen arbetar vidare med att etablera långsiktig finansierings- och förvaltningsmodell. En tydlig struktur för finansiering och styrning av SDK behöver upprättas som följer rekommendationerna i de regeringsuppdrag som levereras 2021.

Ett samlat arbete med alla dessa delar ger förutsättningar för användbara och långsiktiga gemensamma tjänster inom offentlig förvaltning.

Caroline Hagberg, beställare av SDK och affärsområdeschef på avdelningen Infrastruktur och Arkitektur på Inera, förklarar:

- Istället för att bygga en tjänst som står ensam har vi nu möjligheten att bygga en tjänst som baseras på en förvaltningsgemensam grundinfrastruktur och mer enhetliga modeller för finansiering och styrning.  Vi ser därför ett behov av att fortsätta projektet under 2021 för att anpassa SDK även till dessa nya förutsättningar. SDK har varit och kommer fortsätta att vara en viktig del i att driva på̊ de nationellt gemensamma arbetena som nu pågår. I detta kommer vi att fortsatt samarbeta nära med SKR och DIGG.

Vad kan användarorganisationer och leverantörer göra nu

Pilotverksamheten kommer att fortgå under 2021 för de befintliga piloter från 2020 som önskar fortsätta samt aktörer som sedan tidigare varit med i planering av pilotverksamhet. Dessa bör anpassa till nya specifikationer under våren för att gemensamt med Inera och DIGG genomföra pilottester av ny säkerhetsmodell under Q3.

För användarorganisationer som vill ansluta till SDK (kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata utförare) är rekommendationen att börja förbereda på hemmaplan. Det handlar både om verksamhetsfrågor och frågor av teknisk karaktär. Det finns en hel del förberedelser att göra, till exempel att genomföra förstudier kring vilka flöden och informationsmängder som är relevanta att arbeta med inom den egna organisationen, vilka verksamhetsprocesser man utbyter information med externa parter inom. Hur man uppfyller informationssäkerhetskrav samt att planera för anpassning och/eller anskaffning av lokala verktyg och it-stöd. På SDK-projektets öppna informationssida kan man ta hjälp av checklistor som stöd för var man kan börja. Lärdomar från årets pilotverksamhet är att man behöver börja i tid och hjälpas åt tvärfunktionellt framförallt mellan IT och verksamhet. Även att ta kontakt med andra organisationer som man vill kunna utbyta information med och planera för gemensam anslutning.

Under året kommer Inera även att ta ställning till om det finns möjlighet för fler aktörer att påbörja tidiga införanden/pilot under senare delen av hösten och inför bredare anslutning när SDK är på plats under 2022.

För leverantörer finns möjlighet att anpassa och utveckla lösningar enligt de specifikationer som tas fram av DIGG respektive Inera. Det handlar både om att kunna erbjuda accesspunkt som accesspunktsoperatör hos DIGG, respektive meddelandetjänster och meddelandeklienter för SDK.

Ambitionen är att fortsätta med leverantörsmöten på liknande sätt som under 2020 i syfte att hålla leverantörsmarknaden informerad och skapa goda förutsättningar för att kunna erbjuda tjänster.

Ambitionen är även att leverantörer ska kunna genomföra självständiga tester i testbädd hos DIGG respektive Inera under 2021.

Både användarorganisationer och leverantörer uppmuntras också att delta i SKL Kommentus Inköpscentrals fortsatta förstudiearbete. För uppdaterad information om inköpscentralens arbete med förstudie och upphandling av nytt nationellt ramavtal på området, besök inköpscentralens hemsida. Här hittar du även kontaktuppgifter för möjlighet att ställa frågor om upphandlingen till inköpscentralen direkt.

Om SDK

SDK ska möta de stora behoven inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och arbetsmarknadsområdet av att kunna digitalisera manuell hantering, men handlar även om:

 • Att etablera en ny förvaltningsgemensam infrastruktur (eDelivery) inom det offentliga
 • Att sätta gemensamma standarder
 • Att det ska finnas en gemensam adressbok med kvalitetssäkrade digitala adresser
 • Ett gemensamt sätt att hantera känslig information
 • Långsiktiga förutsättningar för alla att vara med

Några nyttor med SDK:

 • Trygghet genom att personlig eller känslig information inte sprids till obehöriga
 • Samma förväntan på spårbarhet och service oavsett verksamhet
 • Snabbare handläggning och beslut
Till toppen av sidan