Inera på årets Vitalis

Kommuner testar e-tjänster i 1177, Glöm pennan - nu är det digitala signaturer som gäller, Mobilt SITHS eID - Smartare inloggningar utan smarta kort och 1177 Vårdguiden i pandemin. Det är ämnena för några av de seminarier som Inera medverkar med när Vitalis öppnar sitt digitala event den 18-20 maj. Läs mer här och boka redan nu för att få en plats.

Vitalis 2021

Vitalis ses som en av Nordens ledande konferenser kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts representanter ifrån kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri. Den 18-20 maj är det dags igen. Här nedan finns de seminarier som Inera deltar i. Listan kommer att uppdateras löpande. 


Digital tillgänglighet - Inera

Föreläsare: Kristina Stener, Pia Jonsson
Hur kan man fördjupa förståelsen om varför det är viktigt med digital tillgänglighet? Hur har vi på Inera gjort vid utveckling och test och vad behöver vi lära oss om upphandling? Den här föreläsningen handlar om digital tillgänglighet och hur vi på Inera har tagit oss an det arbetet i hela organisationen. Vi svarar på frågor som: Hur skapar vi lärande och erfarenhetsutbyten kring tillgänglighet? Var börjar man och hur kommer man till att kunna arbeta proaktivt?
Läs mer på Vitalis 2021 

Kommuner testar e-tjänster i 1177 – hur skapas nyttan?

Föreläsare: Christina Kling-Hassler, David Ulfstrand, Linda Benedicto
Inera utvecklar och förvaltar tjänsterna inom 1177 Vårdguiden. Sedan kommunerna blivit delägare i bolaget har flera utredningar och förstudier gjorts kring kommunernas möjligheter att använda 1177 Vårdguidens digitala tjänster. Nu pågår ett arbete med att i praktiken, i liten och avgränsad skala, testa och bedöma nyttan med 1177 för kommunens invånare och medarbetare. Syftet med initiativet är att undersöka om den kommunala hälso- och sjukvården, elevhälsan och socialtjänsten har nytta av 1177:s nuvarande e-tjänster samt vägledande information på 1177.se som underlättar för invånaren att hitta fram till rätt aktör i kommunen.
Läs mer på Vitalis 2021


Kalkylera nyttan av digitalisering

Föreläsare: Amanda Sundberg
Hur vet vi om det går att räkna hem nyttan från våra investeringar i digitalisering? Amanda Sundberg är omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera och ger en praktisk guide för hur vi kan göra nyttokalkyler som hjälper oss att fokusera på nyttan – från utveckling till införande och uppföljning. Amanda visar exempel på en del av de nyttokalkyler hon har gjort, exempelvis inom programmet Första linjens digitala vård, och demonstrerar hur man arbetar för att göra en nyttokalkyl. Praktiska exempel, mallar och instruktioner går också att hämta hem från inera.se och använda för att beräkna nyttan i egna digitaliseringsinsatser.
Läs mer på Vitalis 2021

 

Första linjens digitala vård

Föreläsare: Patrik Sundström, Sofie Zetterström
Programmet Första linjens digitala vård är ett led i överenskommelsen mellan regeringen och SKR om genomförandet av omställningen till en god och nära vård. Programmet syftar till att modernisera 1177 Vårdguiden med flera digitala kanaler och utvecklade funktioner för självservice till invånarna. Bland annat ska en nationell plattform för invånarnas automatiserade symtombedömning och hänvisning realiseras. En målsättning för programmet är att flera vårdärenden ska kunna lösas digitalt i en och samma vårdprocess och att olika utförare av vård ska kunna samverka i ett gemensamt flöde med stöd av grundläggande infrastruktur och stödtjänster. Den information som skapas i invånarens vårdprocess ska kunna följa med i hela processen, för att undvika att samma information ska behöva upprepas i olika stuprör. Syftet är att underlätta och effektivisera för både invånare och vårdpersonal. Föreläsningen kommer att fokusera på status och planerat arbete framåt.
Läs mer på Vitalis 2021

 

1177 Vårdguiden i pandemin

Föreläsare: Andreas Leifsson, Sofie Zetterström
Användningen av alla tjänster och kanaler inom 1177 Vårdguiden har ökat explosionsartat under pandemin. Belastningen på 1177 på telefon har tidvis varit enorm, då flera hundra tusen personer försökt komma fram till sjukvårdsrådgivningen varje dag. Många miljoner människor har varje månad besökt 1177.se för att få aktuell information, hitta rätt vårdkontakter, logga in för att beställa covid-19-test och få sitt provsvar, läsa sin journal, boka tid och kommunicera digitalt. Användningen har utvecklats på olika sätt i olika målgrupper och allmänhetens inställning till tjänsterna har utvecklats. Föreläsningen innehåller en illustration av 1177 Vårdguiden under den händelserika perioden och en analys av användarnas beteenden och uppfattningar, som kan bidra till lärdomar som grund för fortsatt utveckling av konceptet 1177 Vårdguiden.
Läs mer på Vitalis 2021

 

Rätt information om Hjälpmedel genom ISO 9999 standarden

Föreläsare: Helena Ahlm
Framtiden går mot mera digitalisering och det bär med sig stora möjligheter till verksamhetsutveckling både inom omsorg och hälso- och sjukvård. Hjälpmedelstjänsten är en samlad plats där vård och omsorg kan söka produkter från mer än 300 leverantörer på en plats. Det underlättar för både personal och för leverantörer. I tjänsten finns både leverantörernas varukataloger med produktblad, tekniska beskrivningar, priser och bilder. Efter upphandling kan även avtalsinformationen registreras i tjänsten och anslutna kommuner och regioner får daglig informationsöverföring med just de produkter de är intresserade av.

Läs mer på VItalis

Vad gör Inera för kommunerna?
Föreläsare: Börje Shameti Lewin, Karin Bengtsson, Linda Benedicto, Peter Mannerhagen
På Inera arbetar en grupp med särskilt fokus på kommunala behov. Frågor drivs aktivt inom områdena socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt skola då dessa är stora verksamhetsområden inom kommunerna. Ytterligare ett prioriterat område är de grundläggande förutsättningar som krävs både för en effektiv digitalisering men även för en trygg och säker informationshantering i form av arkitektur och infrastruktur. Kom och lyssna på vad som gjorts och vad som pågår nu.
Läs mer på Vitalis 2021

 

Journalen 2021 - Viktig så in i Norden

Föreläsare: Carl-Gunnar Höglund, Maria Hägglund
A seminary that highlights the Nordic project that focuses on eHealth in the public sector, and in terms of innovation aims to involve patients and several other stakeholders and project partners through co-creation in order to create tools and to develop best practice guidelines. Whilst on the one hand the focus is on implementing suitable digital technology in the health public sector it on the other hand supports patient empowerment and self-management. It therefore allows a reflection of how patients’ accessibility to their health records would improve their lives, their sense of empowerment and allow them to determine their needs.
Läs mer på Vitalis 2021

 

Ineras 1177-nyheter gällande Journalen 2021

Föreläsare: Anton Mottaghi
Inera avrundar Journalen 2021 - Viktig så in i Norden, med 1177-nyheter
Läs mer på Vitalis 2021

 

Hur mycket fel finns i listan ”Mina sparade recept på apotek”?

Föreläsare: Birgit Eiermann, Tora Hammar
Felmedicinering, bristande följsamhet och oönskade läkemedelseffekter är en stor anledning till morbiditet och mortalitet i dagens samhälle. Därför är det väldigt angeläget att ha ett korrekt underlag för sitt läkemedelsintag. En ny lag, Nationella läkemedelslistan, har tagits fram för att stödja hälso- och sjukvård, apotek och patient angående patientens medicinering. Målet för Nationella läkemedelslistan är att samtliga receptförskrivna läkemedel samlas i en lista och ger möjlighet för alla att ha tillgång till korrekt information. I denna aktuella studie undersökte förekomst av felaktigheter i listan i form av inaktuella recept, dubbletter, felaktiga doseringar och recept som saknades.
Läs mer på Vitalis 2021 

 

Mobilt SITHS eID - Smartare inloggningar utan smarta kort

Föreläsare: Björn Wiqvist, Caroline Hagberg, Eva Sartorius, Per Mutzell, Rickard Dehlin
Inera inför nya autentiseringsmetoder baserat på e-legitimationen SITHS eID. Du som användare kan som tidigare använda SITHS-kortet för att logga in i ditt verksamhetssystem, men nu finns även möjligheten att göra samma sak med mobilt SITHS eID. Det betyder att över 500 000 personer inom den offentliga sektorn som idag har ett SITHS-kort potentiellt kan använda mobilt SITHS eID för inloggning. Vi presenterar hur myndigheter, regioner och kommuner kan nyttja detta nya inloggningssätt, med samma höga säkerhetsnivå som gäller för SITHS-kortet. Lösningen baseras på referensarkitekturen för identitet och åtkomst som Inera har tagit fram i samverkan med verksamheten. I presentationen visar vi på exempel hur verksamheten kan använda referensarkitekturen för att bygga sina regionala identitet- och åtkomstlösningar.
Läs mer på Vitalis 2021 

 

Glöm pennan - Nu är det digitala signaturer som gäller

Föreläsare: Caroline Hagberg, Per Mutzell, Peter Öberg, Roger Fagerud, Thomas Näsberg
I den våg av digitalisering som nu sker det påskrivna dokumentet länge bjudit hårdnackat motstånd. Vissa lösningar med digitala signaturer har inte uppfyllt alla krav på säkerhet och giltighet. Inera presenterade på Vitalis 2020 en tjänst för elektronisk underskrift som nu finns tillgänglig. I denna presentation går vi igenom vad verksamheten behöver göra för att kunna nyttja tjänsten. Det finns både tekniska, verksamhetsmässiga och juridiska aspekter att ta hänsyn till. Vi går också igenom lösningen så att det för de verksamheter som vill ansluta till tjänsten framgår tydligt hur den digitala signaturen är säkrad. Underskriftstjänsten från Inera följer alla regulatoriska krav som man kan ställa på en avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS. Tjänsten är konstruerad enligt referensarkitekturen för elektronisk underskrift och stämpel som Inera har tagit fram i samverkan med verksamheten. Inera har också arbetat tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, så att DIGG:s specifikationer blir tydligare vad gäller till exempel organisationsinformation i den digitala signaturen. Vi presenterar också specifika användningsfall från verksamheten där man tydligt kan se den direkta nyttan av tjänsten.
Läs mer på Vitalis 2021 

 

Nästa generations samverkansarkitektur för välfärden

Samverkan inom Välfärdssverige är ett område som utvecklas mycket snabbt idag. Sverige har varit mycket framgångsrikt med att säkerställa interoperabilitet inom hälso- och sjukvård i samband med T-boksarkitekturens realisering under 2000-talets första decennier. Utöver arkitektur för interoperabilitet och digital infrastruktur har också tjänstekontrakt för samverkan tagits fram. Allt detta har gjort vårdens digitalisering möjlig och idag har vi tjänster riktade till invånare via 1177, sammanhållen journalföring för vårdgivare, elektroniska recept, remisser med mera. Dessa är exempel på företeelser som de flesta idag ser som en naturlig del av vardagen.
Läs mer på Vitalis 2021 

 

Vad är en bra process för att ansluta organisationer till en säker federation?

Föreläsare: Frank Grundin
En bra anslutningsprocess ska göra det lätt för nya organisationer oavsett storlek att ansluta till federationen. Samtidigt ska organisationer inom federationen kunna lita på att alla andra organisationer inom federationen är följsamma till federationens ställda krav. Ofta finns också en projektbudget eller resursbild att förhålla sig till som sätter begränsningar på ambitionsnivån för lösningen.
Läs mer på Vitalis 2021

 

Innovativ integration i Öppen testmiljö

Föreläsare: Björn Pettersson
Vid utveckling och införande av integrationer mellan vårdsystem är ofta många intressenter inblandade, som leverantörer, vårdgivare och nationella aktörer. Trots att integrationer är komplexa finns det en benägenhet att skjuta upp integrationstestning till sent i projekten, med kvalitetsproblem och förseningar som följd. Öppen testmiljö har etablerats för att ge sådana intressenter en gemensam plattform som möjliggör tidig integrationstestning. Genom detta har även möjligheterna till innovation och samarbete i utvecklingsarbetet förbättrats. Föreläsningen tar bland annat upp erfarenheter från pilotprojektet för laboratoriemedicin där en nationell e-tjänst utvecklades parallellt med anpassning av journalsystemets anslutning.
Läs mer på Vitalis 2021

 

Introduktion till tillgänglighet på webben

Föreläsare: Jonathan Petrone
Vi lever alltmer våra liv genom tekniken som omger oss. Vad får det då för konsekvenser för människor om något är krångligt, svårt eller omöjligt att utföra? I den här föreläsningen problematiseras en alltför snäv syn på vem digital tillgänglighet är till för och det lyfts upp exempel på varför det borde vara en angelägenhet för oss alla. Föreläsningens mål är att skapa diskussion och medvetenhet kring dessa frågor och att förklara tillgänglighet på ett enkelt sätt.
Läs mer på Vitalis 2021

Till toppen av sidan