Gå till innehåll

Ändringar i agentavtalet

Inera gör löpande förbättringar i sina avtal så att avtalen alltid ska reglera Ineras tjänster på korrekt sätt. På denna sida kan agenten ta del av de ändringar vi gör inom ramen för Agentavtalet.

Med hänsyn till att Agentavtalet började tillämpas under 2018 har Inera en stor beredskap för att oftare än vanligt genomföra förtydliganden. Inera tar tacksamt emot önskemål om nya behov i Agentavtalet. Under andra halvan av 2018 är Ineras avsikt att publicera två nya utgåvor av Agentavtalet, varav en i slutet av oktober och en i slutet av december. Därefter är Ineras avsikt att publicera maximalt två nya utgåvor per år.

2019-12-18

Uppdateringar i Agentavtalets huvuddokument gällande versioner av avtalets dokument. Börjar gälla 18 december 2018

Reglering av skada

Språklig justering i punkten 3.11.

Allmänna villkor

Som en följd av tillkommande avtalsdokument i Kundavtal 2 görs justeringar i avsnitt 8.

Punkten 5.2 ii utgår och ersätts med en ny bestämmelse i punkten 8.7 avseende krav på personuppgiftsbiträdesavtal mellan kund och indirekt ansluten vårdgivare.

Definitionen av ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.

2018-10-17

Uppdateringar i Agentavtalets huvuddokument gällande avtalets dokument och deras inbördes ordning. Börjar gälla 1 februari 2019

Agentavtalets huvuddokument justeras så att det omfattar även reglering gällande det nya avtalsdokumentet Bilaga 2 - Reglering av skada (se nedan).

Uppdateringar av Bilaga 1 - Reglering av Agentens användning av Ineras Tjänster: Börjar gälla 17 oktober 2018 respektive 1 februari 2019

Allmänt:

Uppdateringar görs i Bilaga 1 - Reglering av Agentens användning av Ineras Tjänster. En av uppdateringarna är till fördel för Agenten och börjar gälla 2018-10-17. Övriga uppdateringar utgör väsentliga ändringar. Det betyder att uppdateringarna är av den art att de påverkar Agenten på något sätt genom att själva innehållet i Agentavtalet ändras. Inera ska vid väsentliga ändringar meddela Agenten om ändringarna minst tre (3) månader innan de börjar gälla. De uppdateringar som utgör väsentliga ändringar börjar därför gälla 2019-02-01. Samtliga ändringar återfinns i en ny version 5.1.

Stadgande som börjar gälla 2018-10-17:

  • Ett nytt begrepp, ”Betungande ändringar”, införs i Agentavtalet. Stadganden införs därtill vilka har innebörden att Inera vid väsentliga ändringar med potentiellt stor påverkan på Agentens ekonomiska möjligheter att fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet och vid betungande ändringar, är skyldigt att informera Agenten med ännu längre framförhållning än de minst tre (3) månader som idag ska beaktas vid väsentliga ändringar.

Stadganden som börjar gälla 2019-02-01:

  • Stadganden tillförs vilka har innebörden att Agenten ska intyga att Slutkunden i skriftligt avtal ålagt den att säkerställa Slutkundens efterlevnad av Allmänna villkor, punkt 2.4, samt att Agenten ska bekräfta att den accepterat åläggandet/ena.
  • Stadgande tillförs vilket har innebörden att Inera - om Agenten utsätter Inera, andra aktörer och/eller invånare som använder Ineras Tjänster för fara - omedelbart kan upphöra att tillhandahålla Tjänsten tills agerandet har upphört.
  • Stadgande tillförs vilket har innebörden att Inera, om Slutkunden i avtal med Agenten stadgat att Agenten ska uppfylla krav på att säkerställa Slutkundens efterlevnad av Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor), punkt 2.4, och Agenten inte gör det, kan upphöra att tillhandahålla Tjänsten tills Agenten uppfyller kraven.
  • Stadganden om reglering av skada flyttas till den nya Bilaga 2 - Reglering av skada.
  • Stadgande om att Agenten kan teckna antingen PUB-avtal (Modellavtal 3) med Inera eller PUB-avtal med Slutkunden ändras till att Agenten ska teckna PUB-avtal med Slutkunden, inte med Inera.

Ny GDPR-anpassad reglering av skada: Börjar gälla 2019-02-01

En GDPR-anpassad Reglering av skada tillförs i form av en ny Bilaga 2 - Reglering av skada. Tillförandet är en harmonisering med Ineras Kundavtal 2, vilket redan har identiska villkor.  

Ny version av Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor): Börjar gälla 2019-02-01

En ny version av Bilaga 2 - Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor) ersätter nuvarande version och omnumreras samtidigt till Bilaga 3 - Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor). Tillförandet är en harmonisering med Ineras Kundavtal 2, vilket redan har identiska villkor. Den nya versionen har versionsnummer 1.1.

Övrigt om ovanstående ändringars giltighet

För organisationer som inte redan har tecknat Agentavtalet gäller Bilaga 1 - Reglering av Agentens användning av Ineras Tjänster, version 5.1, Bilaga 2 - Reglering av skada och Bilaga 3 - Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor), version 1.1, från och med tecknandet av Agentavtalet.  

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan