Gå till innehåll

Frågor och svar om Kundavtal 2

Här har vi samlat vanliga frågor och svar.

Om avtalsdokumentets struktur

 

Visa/Dölj mer information

Vad är den största skillnaden mellan Kundavtal 1 och Kundavtal 2?

 • Svar på frågan

  Kundavtal 1 kan vara i digitalt- såväl som i pappersformat. Det grundar sig på principen 1 avtal – 1 tjänst, vilken innebär att kunden måste teckna ett nytt avtal varje gång den ska använda en ny tjänst. Kundavtal 1 innebär även att kunden och Inera tecknar ett separat personuppgiftsbiträdesavtal (Modellavtal 1) för reglering av personuppgiftsbehandling. 

  Kundavtal 2 är ett IT-stödsbaserat automatiserat avtalssystem. Det grundar sig på att kunden tecknar ett avtal endast en gång och därefter kan beställa alla tjänster utan att teckna nya avtal. Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1, som ska följas när kunden använder tjänster som behandlar personuppgifter, är en integrerad del av Kundavtal 2.

  Den största skillnaden mellan Kundavtal 1 och Kundavtal 2 är med andra ord att kunden i Kundavtal 2 inte behöver administrera och teckna avtal varje gång den ska använda en ny tjänst samt att Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 är en integrerad del av Kundavtal 2 och därför inte behöver tecknas separat.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Visa/Dölj mer information

Varför hänvisar avtalsdokumenten i Kundavtal 2 i vissa fall till www.inera.se?

 • Svar på frågan

  Inera har en mycket stark ambition att minska kundens och Ineras avtalsadministration. Därför hänvisar Inera i vissa fall i Kundavtal 2 till avtalstexter på www.inera.se.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Visa/Dölj mer information

Hur får vi som kunder veta när Inera gör ändringar i villkoren?

 • Svar på frågan

  Inera har som princip att skriftligt meddela kundens kontaktperson om ändringar, oavsett de sker i avtalsdokumenten eller på www.inera.se.

  Senast uppdaterat: Onsdag 1 augusti 2018

Visa/Dölj mer information

Varför förekommer vissa regleringar i flera avtalsdokument?

 • Svar på frågan

  Inera arbetar nu för att ersätta alla Kundavtal 1 med Kundavtal 2. Innan övergången är klar behöver vissa avtalsdokument samtidigt stödja båda Kundavtal 1 och Kundavtal 2 men även Ineras Agentavtal.

  Att vissa avtalsdokument, men inte alla, samtidigt kommer att användas inom Kundavtal 1, Kundavtal 2 och Agentavtalet medför att regleringar kan förekomma i fler avtalsdokument samtidigt.

  Senast uppdaterat: Onsdag 12 december 2018

Visa/Dölj mer information

Varför förekommer definitioner i flera olika dokument och varför är vissa definitioner samma i olika avtalsdokument?

 • Svar på frågan

  Orsaken till att samma definition förekommer i fler än ett avtalsdokument är att vissa avtalsdokument i Kundavtal 2, men inte alla, används samtidigt i Kundavtal 1 och i Agentavtalet. Ineras avsikt är att arbeta bort de definitioner som idag finns på grund av Kundavtal 1.
  Definitioner gemensamma för hela Inera finns beskrivna på www.inera.se. De kompletteras i Kundavtal 2 med definitioner som är gemensamma i Kundavtal 2, dvs används i fler än ett avtalsdokument. Därutöver finns, i vissa avtalsdokument, kompletterande definitioner som endast används i det specifika avtalsdokumentet.

  Senast uppdaterat: Onsdag 12 december 2018

 

Att teckna Kundavtal 2

Visa/Dölj mer information

Hur ska vi som inte använder e-legitimation kunna teckna Kundavtal 2?

 • Svar på frågan

  Kundavtal 2 är ett digitalt avtal och tecknas i första hand med e-legitimation. Skälen är flera, bland annat har en e-legitimation ett högre bevisvärde än en traditionell signatur och den bidrar även mycket till att minska kundernas och Ineras avtalsadministration. Om kundens företrädare inte har möjlighet att använda e-legitimation kan ni kontakta kundservice enligt nedan.

  Formulär Kontakta oss

   

  Senast uppdaterat: Onsdag 12 december 2018

Visa/Dölj mer information

I vår organisation har vi krav på att två personer ska teckna avtal i förening för att det ska vara bindande. Är detta möjligt?

 • Svar på frågan

  Ja, det är möjligt att göra detta via Ineras kundportal.

   

  Senast uppdaterat: Onsdag 21 november 2018

Visa/Dölj mer information

Varför har inte vi som privat vårdgivare, statlig myndighet eller annan privat aktör ännu fått teckna Kundavtal 2?

 • Svar på frågan

  Inera valde att först erbjuda landsting och regioner att teckna Kundavtal 2. Därefter erbjöds alla kommuner att teckna Kundavtal 2. Ineras kommer, i omgångar och med start i november 2018, börja erbjuda privata vårdgivare att teckna Kundavtal 2. Därefter kommer statliga myndigheter och systemintegratörer erbjudas att teckna Kundavtal 2.

  Skälet till att alla kunder inte samtidigt erbjuds teckna Kundavtal 2 är att Inera inte har kapacitet att hantera alla kunder samtidigt.

  Om en GDPR-relaterad skada inträffar är hanteringen av denna reglerad i Dataskyddsförordningen.

  Senast uppdaterat: Onsdag 21 november 2018

Visa/Dölj mer information

Varför hittar jag inte alla Ineras tjänster i informationen om Kundavtal 2 på www.inera.se?

 • Svar på frågan

  Inera arbetar just nu med att överföra alla Ineras tjänster från Kundavtal 1 till Kundavtal 2. Inera har inte kapacitet att överföra alla tjänster samtidigt utan överföringen sker successivt. Alla överförda tjänster publiceras på www.inera.se/beskrivning-och-tjanstespecifika-villkor

   

  Senast uppdaterat: Onsdag 1 augusti 2018

Visa/Dölj mer information

Ingår alla Ineras tjänster i Kundavtal 2 och vilka avtal gäller för tjänster om inte ingår i Kundavtal 2?

 • Svar på frågan

  Inera kommer att överföra alla tjänster till Kundavtal 2 men alla tjänster kommer inte ingå i Kundavtal 2 från start. Inera kommer successivt överföra alla tjänster till Kundavtal 2. När alla tjänster är överförda till Kundavtal 2 fortsätter tidigare kundavtal att gälla.

  Senast uppdaterat: Onsdag 12 december 2018

Visa/Dölj mer information

Vad gäller för de tjänster vi redan tecknat Kundavtal 1 för? Krävs någon ytterligare åtgärd från oss som kund?

 • Svar på frågan

  När ni som kund tidigare tecknat Kundavtal 1 för en tjänst och nu tecknar Kundavtal 2 kommer Inera, för de tjänster ni redan har avtal om, registrera att ni nu beställt dem enligt Kundavtal 2.

  Ni behöver inte vidta någon ytterligare åtgärd utan kan fortsätta att använda tjänsten liksom tidigare.

  Senast uppdaterat: Onsdag 1 augusti 2018

Om villkor i Kundavtal 2

Visa/Dölj mer information

Är Ineras ensidiga rätt att ändra i Kundavtal 2 ett nytt villkor?

 • Svar på frågan

  Nej, detta villkor finns redan i Ineras nuvarande Allmänna villkor och gäller därmed redan för alla Ineras tjänster.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Visa/Dölj mer information

Vad är skillnaderna mellan nuvarande Allmänna villkor, vilket gäller för tjänster som vi som kund redan idag nyttjar, och den nya versionen av Ineras Allmänna villkor?

 • Svar på frågan

  Den största skillnaden är att i den tidigare versionen av Allmänna villkor fanns ett antal regleringar av skada som nu är flyttade till avtalsdokumentet Reglering av skada och därför inte längre finns kvar i Allmänna villkor. Utöver detta har Inera, liksom i hela arbetet med Kundavtal 2, haft målsättningen att inte införa justeringar som inte är påkallade av GDPR eller av Ineras möjligheter att tillhandahålla tjänster till privata aktörer.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Visa/Dölj mer information

Är Ineras rätt att överlåta avtal ett nytt villkor?

 • Svar på frågan

  Nej, detta villkor, finns redan i Ineras nuvarande Allmänna villkor och gäller därmed redan för alla Ineras tjänster. Kundavtal 2 följer dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller hur ett personuppgiftsbiträde får överlåta avtal och utse underbiträden.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Visa/Dölj mer information

Vad betyder "Vad avses med skälig tid"?

 • Svar på frågan

  Skälig tid är en vanligt förekommande juridisk term. Skälig tid används i Kundavtal 2 i de fall då Inera inte kan specificera en exakt tid på grund av att omständigheter i varje enskilt fall påverkar tiden.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Visa/Dölj mer information

Vad menas med "väsentlig ändring av innehållet"?

 • Svar på frågan

  Med väsentlig ändring avses ändringar som är av den art att de påverkar kunden/agenten på något sätt genom att själva innehållet i avtalet ändras. Inera avser således inte mindre ändringar som till exempel förtydliganden, stavfel, ändring av typsnitt eller andra små uppdateringar som inte påverkar avtalets innehåll alternativt ändringar som är till fördel för kunden eller agenten.

  Senast uppdaterat: Onsdag 1 augusti 2018

Visa/Dölj mer information

Vem avgör vilken ”skyndsamhet omständigheterna kräver”?

 • Svar på frågan

  Det är omständigheterna som avgör hur skyndsamt det är. Det går inte att specificera en tid då det kan vara olika omfattning på det som inträffar. Vissa händelser kanske måste åtgärdas omedelbart medan andra saker kan vänta en timme eller i andra fall ett/flera dygn.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Visa/Dölj mer information

Hur fungerar uppsägning av Kundavtal 1 till skillnad från Kundavtal 2?

 • Svar på frågan

  Kundavtal 1 baserar sig på principen 1 avtal – 1 tjänst. Tjänsten ”aktiveras” direkt vid avtalstecknandet. När avtalet sägs upp, sägs samtidigt tjänsten upp.

  Kundavtal 2 är istället en ”juridisk bottenplatta” som baseras på principen 1 avtal – alla tjänster. Att teckna Kundavtal 2 medför inga skyldigheter för enskilda tjänster. Skyldigheterna aktiveras istället när kunden beställer ett abonnemang om den enskilda tjänsten. När kunden inte längre vill använda tjänsten säger den upp abonnemanget om tjänsten men Kundavtal 2 löper vidare. När kunden sagt upp alla abonnemang och inte längre vill vara kund, kan givetvis även Kundavtal 2 sägas upp.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

 

Frågor relaterade till personuppgiftshantering exempelvis GDPR

Visa/Dölj mer information

Varför kan vi som kund inte använda SKL:s mall för personuppgiftsbiträdesavtal istället för Ineras personuppgiftsbiträdesavtal?

 • Svar på frågan

  SKL:s mall för personuppgiftsbiträdesavtal hanterar inte den komplexa situation som måste hanteras för alla olika aktörer som nyttjar Ineras Nationella tjänsteplattform.
  Alla Ineras tre personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras kommunfullmakt är skräddarsydda för dessa förhållanden samt andra unika omständigheter. Inera och SKL har inlett ett samarbete om att ta fram ett gemensamt avtalspaket för personuppgiftshantering. Intill dess används Ineras PuB-avtal för Ineras tjänster och SKL:s PuB-avtal för andra tjänster.

  Se även rekommendation publicerad 28 juni 2018.

  Senast uppdaterat: Onsdag 1 augusti 2018

Visa/Dölj mer information

Vad händer med de Modellavtal som vi redan tecknat?

 • Svar på frågan

  Modellavtal 1 och 2 gäller för tjänster som omfattas av Kundavtal 1. De ersätts, när tjänsten övergår till Kundavtal 2, med Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 och 2.
  Med tanke på att Ineras successivt överför tjänster från Kundavtal 1 till Kundavtal 2, kommer Modellavtal 1 och 2 att fortsätta gälla för tjänster inom Kundavtal 1 intill dess att de är överförda till Kundavtal 2.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Visa/Dölj mer information

Vilken skillnad är det mellan Ineras Modellavtal och Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal?

 • Svar på frågan

  Ineras Modellavtal ger Inera och Ineras underbiträden rättighet att behandla personuppgifter för ändamålet hälso- och sjukvård.

  Ineras Personuppgiftsbiträdesavtalet ger Inera rättighet att göra samma sak som Modellavtalen men tar samtidigt även höjd för behandling av personuppgifter i kommunal verksamhet - t.ex. omsorg, skola och fritidsförvaltning - samt är anpassade till GDPR.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Visa/Dölj mer information

Vad händer med de Modellavtal 2 som vi som kund tecknat med våra indirekt anslutna vårdgivare efter vi tecknat Kundavtal 2?

 • Svar på frågan

  När ni tecknar Kundavtal 2 måste, för de tjänster som ingår i Kundavtal 2, de Modellavtal 2 ni tecknat med era indirekt anslutna vårdgivare ersättas med Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 2.

  Med tanke på att Ineras successivt överför tjänster från Kundavtal 1 till Kundavtal 2, kommer däremot era Modellavtal 2 att fortsätta gälla för tjänster inom Kundavtal 1 intill dess att de är överförda till Kundavtal 2.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Visa/Dölj mer information

Vilka möjligheter finns att hantera en GDPR-relaterad skada med en försäkringslösning?

 • Svar på frågan

  Inera har påbörjat ett arbete med att utreda vilka möjligheter som finns för att via en försäkring hantera vissa typer av GDPR-relaterade skador. Försäkringsbolagen är ännu försiktiga med denna typ av försäkringar vilket bedöms bero på att det ännu inte finns någon rättspraxis. Detta medför att försäkringsbolagen får svårt att bedöma risk och därmed även svårt att beräkna en försäkringspremie. Sedan tidigare har vissa försäkringsbolag en så kallad cyberförsäkring, vilket vissa regioner/landsting och kommuner redan tecknat. Beroende på utformning skulle en sådan försäkring kunna täcka delar av det skadestånd en registrerad kan begära av en aktör som felaktigt hanterat dennes personuppgifter.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

 

Övriga frågor

Visa/Dölj mer information

Behöver Kundavtal 2 skrivas på av både Inera och kunden?

 • Svar på frågan

  Nej, Kundavtal 2 är utformat så att det blir giltigt så snart ni som kund har signerat det och det är Inera tillhanda.

  Senast uppdaterat: Torsdag 24 maj 2018

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan