Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Kunskapsstyrning

Målsättningen för regionernas system för kunskapsstyrning är att åstadkomma en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Målsättningen för regionernas system för kunskapsstyrning är att åstadkomma en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. En omfattande organisation har byggts upp i regionerna, där varje region ansvarar för ett antal nationella programområden. En lång rad expertgrupper, arbetsgrupper och samverkansgrupper utarbetar kunskapsmaterial, standardiserade vårdförlopp och stöd till verksamhetsutveckling, uppföljning och analys.

Ineras initiativ till stöd för regionernas system för kunskapsstyrning

2022

 • Etablering av en nationell redaktion, en ny teknisk plattform och en ny webbplats för Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK.
 • Utveckling av api:er för spridning av kunskapsstöden.
 • Förstudie kring möjligheten att sprida kunskapsstöd som öppna data till flera aktörer.
 • Utveckling av en nationell portal för nationellt kliniskt kunskapsstöd av teknisk karaktär, förutsatt att regionerna beställer det.
 • Integration av Nationell läkemedelslista i Pascal, Journalen och Nationell patientöversikt.

2023

 • Fortsatt utveckling och expansion av innehållet i NKK
 • Eventuellt erbjudande av innehållet i NKK som öppna data
 • Integration av Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård i en gemensam portal och gemensamma api:er med NKK
 • Utveckling av en inloggad del i kunskapsportalen, i syfte att distribuera Eira i samma kanal.
 • Eventuell integration av vårdens samtliga nationella verktyg, åtkomliga med en enda inloggning i den gemensamma kunskapsportalen, som Rådgivningsstödet webb, Nationell patientöversikt, Pascal, Webcert, administrationsverktyg för Stöd och behandling, Formulärhantering, Journalen, 1177 Vårdguidens e-tjänster med flera.

2024

 • Fortsatt utveckling av innehållet i NKK.

Mer om Ineras arbete för regionerna

Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden

Hälso- och sjukvården är under stark förändring och regionerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts och stora resurser läggs. Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden och syftar till att underlätta för både vårdgivare och patienter.

Ineras förändringsarbete för regionerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kunderna. Här kan du läsa om ett urval av de förbättringar som Inera ska genomföra med fokus på regionerna.

Till toppen av sidan