Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Gemensam digital infrastruktur

Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam infrastruktur för regioner och kommuner.

Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam infrastruktur åt regioner och kommuner. Samverkan med DIGG är nödvändig för att få den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen att samverka med sektorsgemensam infrastruktur som möter regioners och kommuners behov.

Det pågår stora investeringsprojekt i infrastrukturtjänsterna som kommer att påverka både kundernas och Ineras verksamhet under många år framöver.

Det är även troligt att nya infrastrukturkomponenter kommer att behöva realiseras, såsom förbättrade plattformar för informationsutbyte, infrastruktur för samtyckeshantering, och enklare sätt att hantera identitet och åtkomst.

För att designa infrastrukturen rätt behöver även ett arbete göras med att förtydliga samverkansarkitekturen. Inera strävar efter att samverkansarkitekturen för regioner ingår i en nationell helhet tillsammans med myndigheter och privata utförare. Den bidrar till att information finns tillgänglig där den behövs för att invånare ska få bättre service och att medarbetare och beslutsfattare i offentliga uppdrag ska få rätt information för att utföra sina uppdrag.

Ineras initiativ till stöd för att stödja gemensam digital infrastruktur

2022

 • Fördjupar samverkan med myndigheter avseende förvaltningsgemensam digital infrastruktur och samverkansarkitektur.
 • Ökad förmåga till proaktivt säkerhetsarbete och övervakning av Ineras tjänster via integration med extern säkerhetspartner.
 • Inera har en strategi framtagen för området Identitet och åtkomst, vanligen benämnt IAM, i samklang med myndigheternas intentioner, som pekar ut vad Ineras roll förväntas vara de kommande åren och hur Ineras tjänster kan komma att behöva anpassas.
 • Inera upprättar former för att kunna samverka med universitet och forskningsinstitut och blir en aktör för att möjliggöra innovation, exempelvis via deltagande i Vinnovautlysningar där Ineras infrastruktur skulle kunna vara en möjliggörare.
 • Följer den tekniska utvecklingen och omvärldsbevakar för att kunna ta till sig nya teknologier såsom AI.
 • Större fokus på informatik kommande år för de områden som Inera ansvarar för, så arkitektur hålls ihop som en helhet.
 • Realiserar en förmåga i den nationella samverkansarkitekturen att kunna nyttja standarden FHIR i de fall det bedöms lämpligt och ändamålsenligt i syfte att förbättra förutsättningarna för att åstadkomma interoperabilitet.
 • För att regionerna fortsatt ska vara intresserade av SITHS-tjänsten, behövs alternativ när det gäller bärare av eID. Under arbetets gång har bland annat Mobilt SITHS eID införts som ett alternativ till SITHS-kortet. Projektet Ny lösning för SITHS kommer bland annat att leverera utgivningsportal och ny lösning för kortproduktion.
 • Projektet Säker digital kommunikation, SDK, avslutas och överlämnas till förvaltning under första kvartalet 2022. Från mars ska det vara möjligt att ansluta till tjänsten Säker digital kommunikation hos Inera. Den kommande tjänsten är tänkt att omfatta förvaltning av gemensamma regelverk och tekniska specifikationer för SDK, gemensamma stödtjänster som adressbok, testklient och testbädd samt hantering av anslutningar och support. Regionerna förväntas ansluta till tjänsten hos Inera, samverka med kommuner och andra intressenter och delta i gemensam planering av införande av SDK för att öka anslutningstakten.
 • Utveckling av en ny kataloglösning och en gemensam och utökad förvaltning av grunddata i projektet Ny teknisk plattform för grunddata och katalog.

2023

 • Förfinar strukturer för samverkan med myndigheter, såsom avtalsmodeller som behöver vara på plats om exempelvis Inera agerar som utförare åt DIGG.
 • Inera arbetar enligt strategi för IAM och påbörjar anpassning av tjänster.
 • Inera har en mindre verksamhet igång med regelbunden medverkan i utlysningar och annan innovationssamverkan, såsom att prova AI på specifika områden.
 • Arbetet med nästa generations samverkansarkitektur fortsätter.
 • Projektet Ny lösning för SITHS kommer bland annat göra följande leveranser:
  • Ny lösning för kortproduktion till SITHS etableras för Ineras kunder.
  • Ny lösning för certifikatutgivning och spärr lanseras för SITHS.
  • Ny administrationsportal för SITHS lanseras.
 • Projektet Ny teknisk plattform för grunddata och katalog fortsätter och införs i regionerna och kommunerna.
 • SDK är välkänt och efterfrågat, och piloter är igång.

2024

 • Ineras roll i förhållande till myndigheter är tydlig, framför allt till DIGG och E-hälsomyndigheten, så att samverkan kan ske smidigare än idag.
 • Innovation är en inarbetad del av Ineras verksamhet och del av tjänsternas långsiktiga roadmaps, vilket gör att Inera som bolag upplevs som proaktivt.
 • Inera har profilerat sig som ett kompetenscenter och delar med sig av kunskap kring juridik, arkitektur och verksamhetsregler.
 • Inera har en tydlig roll i det digitala ekosystemet för det offentliga Sverige.
 • Arbetet med nästa generations samverkansarkitektur fortsätter. Samverkansarkitekturen uppdateras och vidareutvecklas löpande.
 • Leverans av ny utgivningsprocess som sker helt på distans för SITHS.
 • Projektet Ny teknisk plattform för grunddata och katalog fortsätter och införs i regionerna och kommunerna.
 • SDK fortsätter att breddinföras.

Mer om Ineras arbete för regionerna

Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden

Hälso- och sjukvården är under stark förändring och regionerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts och stora resurser läggs. Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden och syftar till att underlätta för både vårdgivare och patienter.

Ineras förändringsarbete för regionerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kunderna. Här kan du läsa om ett urval av de förbättringar som Inera ska genomföra med fokus på regionerna.

Till toppen av sidan