Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Gemensam digital infrastruktur

Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam infrastruktur för regioner och kommuner.

Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam digital infrastruktur åt regioner och kommuner.

Ett av de stora områdena kommande år är att arbeta med identitet och behörighet, ofta förkortat IAM. Det innebär att medarbetare inte ska behöva använda sin privata e-legitimation i tjänsten och inte behöva använda flera e-tjänstelegitimationer för att utföra sitt jobb. En kommun eller region ska kunna välja en sektorsoberoende lösning för medarbetarna att säkert identifiera sig på, som sedan accepteras i kommunikation med andra organisationer. För att nå dit behövs tydliga spelregler som sätts upp i samverkan mellan myndigheter, regioner och kommuner och som även ska fungera för privata utförare.

Ett annat område som är prioriterat för både kommuner och regioner är att arbeta med standarder och upprätthålla gemensamt överenskomna specifikationer för informationsutbyte. Både regioner och kommuner behöver modernisera och möjliggöra tillämpning av flera standarder för utbyte av information.

Inom området hälso- och sjukvård behövs vidmakthållande och vidareutveckling av de hundratals tjänstekontrakt (jämför API) som redan är i bruk, exempelvis tjänstekontrakten för journal- och läkemedelsinformation. Det behöver också utvecklas nya gemensamt överenskomna specifikationer för nya tillämpningsområden.

Ett kommande arbete är API:er i välfärdsteknik, där fokus initialt bör koncentreras på trygghetsskapande teknik, med gränssnitt (API:er) som är möjliga att påverka. Synergier finns med området egenmonitorering. Ett fördjupat arbete både inom egenmonitorering och API:er i välfärdsteknik kan komma att resultera i någon form av infrastruktur på nationell nivå, som ett komplement till gemensamma specifikationer.

Fler av Ineras tjänster och infrastruktur kommer behöva anpassas till ny samverkansarkitektur och uppdaterade referensarkitekturer, såsom IAM.

Inera erbjuder också stöd till kommuners och regioners digitalisering genom Arkitekturgemenskapen, en samverkansplattform där kunskap inom olika frågor kan utbytas.

Ineras initiativ till stöd för gemensam digital infrastruktur

2023
Område Initiativ
Identitet och åtkomst
Ny plattform för grunddata och katalog
 • Ny plattform för grunddata och katalog lanseras och migrering av regioners och kommuners information startas.
Säker digital kommunikation, SDK
 • SDK införandeprojekt fortsätter att stödja kunders införande.
 • Vidareutveckling av adressbok inom ramen för införandeprojektet.
 • Möjlighet för privata utförare att ansluta till tjänsten.
Nationell patientöversikt, NPÖ
 • Utredning och översyn av vilken information som ska visas i NPÖ från E-hälsomyndigheten utifrån ny lagstiftning för Nationella läkemedelslistan, NLL.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
 • Förstudie med fokus på juridisk tolkning gällande lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kring informationsdelning. Syftet är att ta fram ett nationellt ramverk som alla huvudmän kan ställa sig bakom.
Samverkansarkitektur
 • Samverkansarkitekturen uppdateras och vidareutvecklas löpande.
 • Analys av anpassning av infrastruktur för att möjliggöra effektivare hantering av befintliga tjänster samt möjliggöra stöd för nya effektiva informationsflöden.
Säkerhet
 • Ökad förmåga till proaktivt säkerhetsarbete och övervakning med ett etablerat Security operation center, SOC.
 • Samverkan med regioner inom området säkerhet i de delar där det bedöms relevant.
Arkitekturgemenskapen
 • Fortsatt arbete med arkitekturgemenskapen för att sprida kunskap och öka samverkan inom området arkitektur, både hos kommuner och regioner.
Kompetensstöd
 • Inera stödjer regioner och kommuner inom juridiska, arkitekturella och säkerhetsfrågor inom Ineras kompetensområde.
Terminologitjänst
 • Terminologitjänst klar för anslutning av regioner.
Egenmonitorering, API:er i välfärdsteknik
 • Hantering i enlighet med förslag från förstudier.
Plattformar och specifikationer
 • Fler gemensamt överenskomna specifikationer, det vill säga integrationsprofiler i form av tjänstekontrakt eller andra API:er, för nya tjänster och informationsutbyten tas fram och förvaltas.
 • Roadmap för standarder tydliggörs tillsammans med regioner.
 • Ökad tydlighet i dagens tjänstekontraktsförvaltning avseende livscykelhantering.
 • Framtagande av strategi och målbild för nästa generations integrationsplattform.
 • Realisera förmåga att kunna nyttja standarden FHIR i de fall det bedöms lämpligt och ändamålsenligt.
 • Realisera nya plattformar eller infrastrukturkomponenter utifrån de intresseanmälningar och avsiktsförklaringar som är iscensatta.
Läkemedelstjänster
Samverkan myndigheter
 • Förfina strukturer för samverkan med myndigheter.
 • Medverka i arbetsgrupper för nationell digital infrastruktur.
 • Avtalsmodell med statliga myndigheter.
2024
Område Initiativ
Identitet och åtkomst
 • Leverans av ny utgivningsprocess som sker helt på distans för SITHS. Projektet Ny lösning för SITHS.
 • Påbörjar anpassning av tjänster mot IAM-strategi.
Ny plattform för grunddata och katalog
 • Migrering av regioners och kommuners information slutförs och den befintliga plattformen för HSA stängs ner.
 • Plattformen Grunddata och katalog erbjuds som plattform för Ineras kunder där de kan lägga egna kataloger.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
 • Projekt för anpassning av Ineras tjänster till den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Samverkansarkitektur
 • Fortsatt utökning av samverkansarkitektur vid behov, och förvaltning och uppdatering av befintlig samverkansarkitektur.
 • Fortsatt anpassning till samverkansarkitektur vid behov.
Säkerhet
 • Fortsatt starkt fokus på samverkan kring it-säkerhetsfrågor.
Terminologitjänst
 • Fortsatt utveckling av terminologitjänsten.
Arkitekturgemenskapen
 • Fler medlemmar och kunskapsområden tillförs.
Kompetensstöd
 • Inera stödjer regioner och kommuner inom juridiska, arkitekturella och säkerhetsfrågor inom Ineras kompetensområde.
Plattformar och specifikationer
 • Fortsätta stabilisera integrationsverksamheten och anslutningar.
 • Vid behov fortsätta realisera nya plattformar och/eller infrastrukturkomponenter utifrån de intresseanmälningar och avsiktsförklaringar som är iscensatta.
2025
Område Initiativ
Identitet och åtkomst
 • Ineras nationella tjänster går att logga in i via federationen Sweden Connect. Inera möjliggör åtkomst till de nationella tjänsterna via federationen.
 • SITHS kan erbjuda andra bärare för SITHS-certifikat, utöver kort och mobila plattformar.
 • SITHS möjliggör kort med trådlös kommunikation för legitimering.
Ny plattform för grunddata och katalog
 • Plattformen Grunddata och katalog erbjuds som plattform för Ineras kunder där de kan lägga in egna kataloger.
Roadmaps
 • Innovation är en inarbetad del av Ineras verksamhet och en del av tjänsternas långsiktiga roadmap.
Arkitektur och digital infrastruktur
 • Långsiktig plan för grundläggande förutsättningar för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.
 • Strukturerade omvärldsanalyser för Ineras uppdrag.
Kompetensstöd
 • Inera stödjer regioner och kommuner inom juridiska, arkitekturella och säkerhetsfrågor inom Ineras kompetensområde.
Till toppen av sidan