Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Inom området inkluderas individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionshindersomsorg samt den kommunala hälso- och sjukvården. Verksamheten är komplex och regleras inom olika lagrum såsom socialtjänstlagen, lagen om stöd och service (LSS), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL), förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUF), patientdatalagen (PDL) och hälso- och sjukvårdslagen.

Socialtjänstens verksamhetsföreträdare vill ha nationellt stöd från SKR-koncernen med att modernisera dagens verksamhetssystem och övriga digitala stöd. Omställningen till nära vård förutsätter förbättrad tillgång till information om brukare och patienter över huvudmannagränser. Ineras roll i gränslandet mellan huvudmännen behöver utvecklas så att kommunerna enklare kan nyttja redan utvecklade hälso- och sjukvårdstjänster.

Inom socialtjänst och hälso- och sjukvård har SKR:s socialchefsnätverk, med tillhörande strategisk grupp för digitalisering, uttryckt en önskan om att vara samarbetspart i arbetet kring hur Inera på bästa sätt kan bidra för att öka digitaliseringstakten.

Socialtjänst

Socialtjänsten utmanas av gamla systemstöd och det finns behov av att dels modernisera informationshanteringen i de verksamhetssystem som används, dels öka nyttan av digitala produkter och tjänster som appar och välfärdsteknik. Förslag till kommande lagändring kan underlätta informationsutbytet mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunens vård och omsorg. Detta skapar förbättrade förutsättningar, men kommer också att kräva nya digitala stöd som förutsätter samverkan mellan regionernas och kommunernas olika verksamhetsområden.

Ineras initiativ till stöd för socialtjänsten

2022

 • Etablera nya arbetsformer för beredning och prioritering tillsammans med SKR:s socialchefsnätverk
 • Utarbeta stöd i etablerande av informationsöverföring mellan organisationer tillsammans med kommunerna, utifrån erfarenheter från piloterna inom Säker digital kommunikation, SDK .
 • Genomföra en förstudie för ökad teknisk och semantisk interoperabilitet, som stöd till kommunernas införande av välfärdsteknik
 • Förbättra funktionaliteten i tjänsten Digitalt möte och kontinuerligt arbeta med att förenkla införandet
 • Genomföra förberedande arbete kring sammanhållen journalföring kopplat till förväntad lagändring för omsorgsgivare och vårdgivare
 • Etablera samarbete med leverantörer av verksamhetssystem för att accelerera anslutning till, och användning av, Säker digital kommunikation
 • Ge stöd till upphandling av ett nytt modernt system för socialtjänsten, i fortsatt samarbete med SKR och kommuner utifrån beslut om väg framåt. Förutsätter finansiering via avsiktsförklaring från SKR.

2023

 • Fortsatt arbete med nytt modernt system för socialtjänsten, i fortsatt samarbete med SKR och kommuner utifrån beslut om väg framåt. Förutsätter finansiering.
 • Fortsatt arbete med att underlätta anslutningar till Säker digital kommunikation
 • Fortsatt arbete med standardiserad välfärdsteknik utifrån resultat av förstudien. Förutsätter finansiering.

2024

 • Fortsatt arbete med nytt modernt system för socialtjänsten, i fortsatt samarbete med SKR och kommuner utifrån beslut om väg framåt. Förutsätter finansiering.

Den kommunala hälso- och sjukvården

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar både elevhälsa och hemsjukvård i varierande omfattning. Som exempel har Stockholms läns kommuner inte tagit över ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende.

Den kommunala hälso- och sjukvården har många gånger stått utanför den gemensamma digitaliseringsresa som regionernas hälso- och sjukvård genomfört. 2021 startade arbete inom Inera för att göra det enklare för kommunerna att ansluta till, och använda, de tjänster som regionerna har utvecklat tillsammans med Inera. Inera kan bidra både genom ett utökat nyttjande av befintliga tjänster och genom vidareutveckling av tjänster som stödjer den kommunala hälso- och sjukvården.

Ineras initiativ till stöd för den kommunala hälso- och sjukvården

2022

 • Införa Nationell läkemedelslista i Pascal och Nationell patientöversikt.
 • Stödja en ökad anslutning av informationsmängder till Nationell patientöversikt samt en ökad användning av tjänsten.
 • Fortsätta anpassning av 1177 Vårdguiden för kommunernas verksamheter inom exempelvis elevhälsa och hemsjukvård.
 • Erbjuda tjänsten Rådgivningsstödet webb till flera kommuner, i syfte att stödja bedömningen av vårdbehov i hemsjukvården och äldreomsorgen.
 • Stödja anslutningen till tjänsten Journalen i 1177 Vårdguiden, i syfte att göra dokumentation från elevhälsa och hemsjukvård tillgänglig för invånarna.
 • Fortsätta inventering av nya behov av digitalt stöd samt anpassning av befintligt utbud hos Inera, för att ytterligare utveckla erbjudandet till kommunernas hälso- och sjukvård
 • Fastställande i regioner och kommuner av en gemensam målbild och grundläggande principer för utvecklingen av 1177 Vårdguiden på tio års sikt, som omfattar nationella, regionala och lokala tjänster och ligger till grund för handlingsplaner på olika nivåer.
 • Paketering och införandestöd av 1177-tjänster i kommunal hälso- och sjukvård.
 • Utveckla webbtjänsten ViSam och integrera den i regioners och kommuners verksamhetssystem för säker och snabb överrapportering, förutsatt att finanseriad beställning finns.
 • Nationalisera SBAR-modellen (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation) till app och erbjuda till alla kommuner, förutsatt att finanseriad beställning finns.
 • Inleda förstudie och eventuell utveckling av digitalt stöd till konceptet Patientkontrakt, i 1177 Vårdguiden, förutsatt att finansierad beställning finns.
 • Förstudie kring infrastruktur för egenmonitorering. Finansiering krävs för genomförande, möjlig väg via Vinnova.

2023 (förutsätter finansiering och beställningar)

 • Fortsätta införandet av tjänster inom 1177 Vårdguiden i kommunernas verksamheter
 • Fortsätta utveckling av digitalt stöd till konceptet Patientkontrakt, förutsatt att finansierad beställning finns.
 • Fortsätta stödja anslutning av nya informationsmängder i Nationell patientöversikt och Journalen i 1177 Vårdguiden.
 • Fortsätta inventering av nya behov av digitalt stöd samt anpassning av befintligt utbud hos Inera, för att ytterligare utveckla erbjudandet till kommunernas hälso- och sjukvård.

2024 (förutsätter finansiering och beställningar)

 • Fortsätta paketering och införandestöd av 1177-tjänster i kommunal hälso- och sjukvård.
 • Fortsätta införanden av digitala stöd till första linjens vård och patientkontrakt.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Ineras förändringsarbete för att möta kommunerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kommunerna.

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal eller genom avsiktsförklaringar när det gäller nya utvecklingsinsatser.

Till toppen av sidan