Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Socialtjänstens verksamhetsföreträdare vill ha nationellt stöd från SKR-koncernen med att modernisera dagens verksamhetssystem och övriga digitala stöd. Omställningen till nära vård förutsätter förbättrad tillgång till information kring brukare/patient över huvudmannagränser. Ineras roll i gränslandet mellan huvudmännen behöver utvecklas så att kommunerna enklare kan nyttja redan utvecklade hälso- och sjukvårdstjänster.

Socialtjänst

Socialtjänsten utmanas av gamla systemstöd och det finns behov av att modernisera informationshanteringen i de verksamhetssystem som används, men också öka nyttan av digitala produkter och tjänster som appar och välfärdsteknik. Ny lagstiftning gällande sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation träder i kraft 1 januari 2023, som möjliggör informationsutbytet mellan regionens hälso- och sjukvård och kommuners vård och omsorg. Detta skapar förbättrade förutsättningar men kommer också att kräva nya digitala stöd som förutsätter samverkan mellan kommunernas och regionernas olika verksamhetsområden.

Ineras initiativ till stöd för socialtjänsten

2023
Område Initiativ
Modernisering av Socialtjänstens verksamhetssystem
 • 3-årigt program i samarbete med SKR och kommuner utifrån beslut om väg framåt för att ta fram ett nytt modernt system för Socialtjänsten. Finansiering sker via SKR.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Säker digital kommunikation, SDK
 • SDK införandeprojekt fortsätter att stödja kunderna i sitt införande och fler ansluter sig till denna tjänst.
 • Möjlighet för privata utförare att ansluta till tjänsten.
Standardiserad välfärdsteknik
Förstudie kring möjlighet att digitalt möta framtidens socialtjänst genom att utveckla första linjens socialtjänst kring 1177.
 • Förberedande förstudie inför eventuell ny socialtjänstlag.
2024
Område Initiativ
Modernisering av socialtjänstens verksamhetssystem
 • 3-årigt program i samarbete med SKR och kommuner utifrån beslut om väg framåt för att ta fram ett nytt modernt system för socialtjänsten. Finansiering sker via SKR.
Fortsatt utveckling och anpassning för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.  
2025
Område Initiativ
Modernisering av socialtjänstens verksamhetssystem
 • 3-årigt program i samarbete med SKR och kommuner utifrån beslut om väg framåt för att ta fram ett nytt modernt system för socialtjänsten. Finansiering sker via SKR.

Den kommunala hälso- och sjukvården

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar både elevhälsa och hemsjukvård i varierande omfattning. Som exempel har Stockholms läns kommuner inte tagit över ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende.

Den kommunala hälso- och sjukvården har många gånger stått utanför den gemensamma digitaliseringsresa som regionernas hälso- och sjukvård genomfört. Ett arbete har startat inom Inera för att göra det enklare för kommunerna att ansluta till, och använda, de tjänster som regionerna har utvecklat tillsammans med Inera. Inera kan bidra både genom ett utökat nyttjande av befintliga tjänster och genom vidareutveckling av tjänster som stödjer den kommunala hälso- och sjukvården.

Ineras initiativ till stöd för den kommunala hälso- och sjukvården

2023
Område Initiativ
Visam
 • Utveckling av ViSam beslutsstöd. Förutsätter finansiering via beställning.
SBAR
 • Utveckling av SBAR app. Förutsätter finansiering via beställning.
Vårdhandboken på lätt svenska
 • Översättning av Vårdhandboken till lätt svenska. Förutsätter finansiering via beställning.
Digitala kunskapsstöd till kommunal vård och omsorg
 • Upphandling av digitala kunskapsstöd till kommunal vård och omsorg. Förutsätter finansiering via beställning.
Informationsdelning
 • Stöd till kommunerna för att ansluta sig till de nationella tjänsterna för informationsdelning såsom Nationell patientöversikt, Journalen och Säker digital kommunikation. Piloter kommer att genomföras tillsammans med kommuner inom två län för att anpassa och förenkla stöd framåt till övriga kommuner. Dessutom kommer en nyttokalkyl för kommunens beslutsprocess att tas fram i samband med piloterna. Beställning av anslutning som producent till tjänsterna krävs.
1177
 • Fortsätta anpassning och införande av tjänster inom 1177 i kommunernas verksamheter utifrån erfarenheter från piloterna 2022.
 • Starta behovsinventering med kommunerna inför utveckling av Sammanhållen planering på 1177.se (patientkontrakt).
Pascal
 • Tjänsten, som används vid förskrivning enbart till patienter med dosläkemedel, öppnas upp så att det går att läsa och förskriva även vanliga recept till övriga patienter.
Nationell patientöversikt
 • Utredning och översyn av vilken information som ska visas i NPÖ från E-hälsomyndigheten utifrån ny lagstiftning för Nationella läkemedelslistan, NLL.
Läkemedelstjänster
2024
Område Initiativ
1177
 • Fortsatt paketering och införandestöd av 1177-tjänster i kommunal hälso- och sjukvård.
 • Fortsätta utveckling av Sammanhållen planering på 1177.se (patientkontrakt).
Visam
 • Fortsatt utveckling av ViSam beslutsstöd.
2025
Område Initiativ
1177
 • Fortsatt anpassning och införande av 1177-tjänster i kommunal verksamhet.
 • Fortsatt utveckling av Sammanhållen planering på 1177.se.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal som tecknas för befintliga tjänster eller genom att acceptera ett erbjudande när det gäller nya utvecklingsinsatser. Ett accepterat erbjudande om nyutveckling regleras via kundavtal.

Till toppen av sidan