Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Skolområdet

Skola och utbildning ingår som en viktig del i det kommunala uppdraget. Ineras roll är att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Skola och utbildning ingår som en viktig del i det kommunala uppdraget. Skolväsendet har idag ett stort behov av att utveckla och säkra effektivt informationsutbyte för att exempelvis möjliggöra att elevinformation följer med vid skolbyte. Till stor del handlar det om att skapa interoperabilitet genom att utveckla standarder, rekommendationer och specifikationer som krävs för ett effektivt och säkert informationsutbyte. Detta är ett viktigt steg för att skapa ett digitalt ekosystem för skolväsendet.

Ineras roll är att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur. Inera stödjer både kommunala och fristående skolhuvudmän genom att delta i flera olika initiativ för att bland annat möta behovet av standardiserat informationsutbyte. Inera kommer även att delta i arbetet med överenskommelsen mellan SKR och regeringen om skolans digitalisering.

Ineras initiativ till stöd inom skolområdet

2022

 • Delta och bidra till utvecklingen av it-standarder för lärande med Svenska institutet för standarder, SIS, och Forum för informationsstandardisering i skolväsendet, FFIS.
 • Aktivt stöd till kommunerna runt identitetshantering och federationer i syfte att stödja digitala nationella prov och skolans digitala ekosystem.
 • Driva och facilitera forum för identitet och åtkomst, IAM-forum, för kommunerna, som stöd till deras arbete med identitetshantering och federation.
 • Expertstöd avseende identitet och åtkomst (IAM) till ett fåtal skolhuvudmän med avsikt att utforma vägledning för övriga skolhuvudmän. Förutsätter finansiering.
 • Säkra digitala möten – att nyttja även inom skolområdet. Förutsätter beställningar.

2023 (förutsätter finansiering och beställningar)

 • Fortsatt deltagande i utveckling av it-standarder för lärande med Svenska institutet för standarder, SIS och Forum för informationsstandardisering i skolväsendet, FFIS.
 • Fortsatt arbete med IAM-forum för kommunerna.
 • Direkt IAM-stöd till ett fåtal skolhuvudmän med avsikt att utforma vägledning för övriga skolhuvudmän (eventuellt konsultstöd är inte finansierat i dagsläget).
 • Arbete med att utveckla gemensamma informationsmodeller inom skolområdet. Förutsätter finansiering.

2024 (förutsätter finansiering och beställningar)

 • Fortsatt deltagande i utveckling av it-standarder för lärande med Svenska institutet för standarder, SIS, och Forum för informationsstandardisering i skolväsendet, FFIS.
 • Fortsatt arbete med IAM-forum för kommunerna.
 • Arbete med att utveckla gemensamma informationsmodeller inom skolområdet. Förutsätter finansiering.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Ineras förändringsarbete för att möta kommunerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kommunerna.

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal eller genom avsiktsförklaringar när det gäller nya utvecklingsinsatser.

Till toppen av sidan