Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal som tecknas för befintliga tjänster eller genom att acceptera ett erbjudande när det gäller nya utvecklingsinsatser. Ett accepterat erbjudande om nyutveckling regleras via kundavtal.

Händer som lägger pussel.

Ineras prissättning ska vara rättvisande, transparent och så långt som möjligt baseras på faktiskt nyttjande, samt utgå från kostnadsdrivarna för de enskilda tjänsterna. Utgångspunkten vid prissättning ska vara självkostnad och med beaktande av hela livscykeln. Ineras infrastruktur och tjänster finansieras antingen utifrån faktiskt nyttjande eller genom gemensam finansiering baserad på invånarantal, beroende på tjänstens karaktär.

Som ett komplement kan även gemensam finansiering genom överenskommelser med staten via SKR vara aktuellt. När det gäller överenskommelser mellan SKR och staten, ska SKR verka för att staten tar de kostnader som är förknippade med utveckling av nationell digital infrastruktur och arkitektur. Statlig finansiering kräver alltid beredning och beslut i respektive kommun för att säkra långsiktig finansiering av drift och förvaltning av tjänsten.

Ineras initiativ med leveranser och aktiviteter förutsätter finansiering som för 2023 är i stort sett säkerställda, och på längre sikt under åren 2024 och 2025 är mer att betrakta som inriktningar. För de initiativ som ännu inte är fullt finansierade för 2023 är det förtydligat att finansiering behöver säkerställas för att genomförande ska kunna ske. Separata avtal tecknas mellan Inera och respektive kommun avseende köp av de tjänster som kommunen har beställt. Där särskild notering runt finansiering för 2023 saknas sker finansiering via befintliga tjänster och förvaltning.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Till toppen av sidan