Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Kommunal gemensam digital infrastruktur

För att Sverige ska kunna möta kommande samhällsutmaningar, bibehålla välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs att svensk offentlig förvaltning har en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Med en kommunal gemensam digital infrastruktur avses dels en teknisk infrastruktur men framför allt andra insatser som standarder, principer, juridiska tolkningar, arkitektur, specifikationer och vägledningar. Dessa kan användas av kommuner i kravställning och utveckling av digitala stöd och vid anslutning till gemensam infrastruktur. På detta sätt kan nytta uppnås snabbare i kommunernas verksamheter.

Inera upprätthåller sedan många år sektoriell arkitektur och gemensam infrastruktur inom framför allt hälso- och sjukvårdsområdet.

Ett prioriterat insatsområde som kommunerna ofta lyfter för kommande år är att arbeta med identitet och behörighet, ofta förkortat IAM, Identity Access Management. Det handlar om att medarbetare inte ska behöva använda sin privata e-legitimation i tjänsten och inte heller behöva flera e-tjänstelegitimationer för att utföra sitt jobb. En kommun eller region ska kunna välja en sektorsoberoende lösning för medarbetarna att säkert identifiera sig på, som accepteras i kommunikation med andra organisationer. Förutom att det krävs en digital identitet så krävs arbete framåt för att utveckla även behörighetsområdet där fokus initialt framför allt kommer att behöva läggas på omsorgsområdet inom den kommunala verksamheten där gemensam lösning för katalog och behörighetsattribut saknas helt.

Integrationer och informationsutbyte via API:er är även det ett område som kan skapa stor nytta för kommunerna. Under kommande år fokuseras arbetet på API:er i välfärdsteknik, där fokus initialt bör koncentreras på trygghetsskapande teknik. Synergier finns med området egenmonitorering som fokuseras på från regionernas sida. Ett fördjupat arbete både inom egenmonitorering och API:er i välfärdsteknik kan komma att resultera i någon form av infrastruktur på nationell nivå som komplement till gemensamma specifikationer.

Ineras initiativ till stöd för den kommunala gemensamma infrastrukturen

2023
Område Initiativ
Arkitekturgemenskapenförutsätter finansiering
 • Ett ramverk för arkitektur tas fram i samverkan med de deltagande kommunerna, utifrån deras behov. Gemensamt arbete är såväl resurseffektivt som kostnadseffektivt. Ramverket kan nyttjas både i eget arbete och som underlag för kravställning vid upphandlingar.
 • Tjänstebeskrivning tas fram under året som beskriver Arkitekturgemenskapen och som ligger som underlag för möjlig beställning.
API:er i välfärdsteknikförutsätter finansiering
 • Framtagande av standarder och regelverk för informationsöverföring, vilket stödjer kommuner i kravställningen vid upphandling. Genom att hänvisa till standarder och regelverk ökar möjligheten till informationsutbyte och minskning av inlåsningseffekter. Kommuners och regioners intressen tillvaratas.
 • Under 2023 arbetas förutsättningar fram, finansiering säkras och arbetet kan startas upp.
Säker digital kommunikation, SDKStatlig finansiering under 2023
 • SDK införandeprojekt stödjer kommuner i deras anslutningsarbete. SDK ger kommunerna möjligheter att utbyta information med andra organisationer såsom myndigheter, regioner och kommuner på ett säkert sätt. Ersätter fax, rekommenderade brev och personlig överlämning av dokumentation och ger en effektivare verksamhet för kommunerna.
 • Införandeprojektet stödjer kunder i det tekniska införandet samt även utifrån verksamhetsperspektivet.
 • Vidareutveckling av adressbok inom ramen för införandeprojektet.
 • Möjlighet för privata utförare att ansluta till tjänsten.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
 • Förstudie med fokus på juridisk tolkning gällande lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kring informationsdelning. Syftet är att ta fram ett nationellt ramverk som alla huvudmän kan ställa sig bakom.
 • Förstudie kopplad till behörighetsmodell för omsorgen utifrån den nya lagen.
 • Utfall från förstudierna kommer att behöva förankras och samsyn behöver skapas bland kommunerna i Sverige.
Identitet och åtkomst
Grunddata och katalog
 • Ny plattform för grunddata och katalog lanseras och migrering av kommuners information i HSA genomförs. Den nya tekniska plattformen kommer att ge en högre kvalitet för all information som lagras i Katalogtjänst HSA. Plattformen möjliggör även för att härbärgera flera logiskt åtskilda informationsmängder med olika informationsmodeller och olika krav avseende konfidentialitet, spårbarhet, riktighet och tillgänglighet. Det är även möjligt för Ineras kunder att lägga sin egen katalog på denna plattform.
Samverkansarkitektur
 • Arbetet med nästa generations samverkansarkitektur fortsätter och synkroniseras med kommunerna. Genom ett synkroniserat arbete nationellt så skapas bland annat en tydlig spelplan för kommunerna tillsammans med myndigheter och kommuner.
 • Fortsatt utökning av samverkansarkitektur vid behov och förvaltning och uppdatering av befintlig samverkansarkitektur.
Plattformar och specifikationer
 • Framtagande av strategi och målbild för nästa generations integrationsplattform för vård och omsorg, vilket skapar modernare anslutningar till Ineras tjänster.
2024
Område Initiativ
Säker digital kommunikation, SDKfinansiering för 2024 ej fastställd ännu
 • SDK införandeprojekt fortsätter att stödja kunders förberedande tekniska införande.
 • Stödja kommunernas verksamhet.
 • Vidareutveckling av adressbok inom ramen för införandeprojektet.
 • Möjlighet för privata utförare att ansluta till tjänsten.
API-specifikationer
 • API-specifikationer för informationsutbyte i skolsektorn.
Identitet och åtkomst
 • IAM-forum för kommunerna med två fokusinriktningar: Identitet och åtkomst för hela kommunbredden samt Identitet och federation för skolans digitala nationella prov, DNP.
 • Stödja kommunerna i införandet av ny funktionalitet som utvecklas inom SITHS. Projektet Ny lösning för SITHS.
 • Inera fortsätter arbeta enligt framtagen målbild och strategi för identitet och åtkomst, IAM.
Grunddata och katalog
 • Ny plattform för grunddata och katalog - migrering av kommuners information slutförs och den befintliga plattformen för HSA stängs.
 • Se över möjlighet att erbjuda katalogtjänst för fler verksamhetsområden inom den kommunala verksamheten.
Samverkansarkitektur
 • Inera påbörjar resan att profilera sig som kompetenscenter och delar med sig av kunskap kring juridik, arkitektur och säkerhet.
2025
Område Initiativ
Identitet och åtkomst
Grunddata och katalog
 • Plattformen Grunddata och katalog erbjuds som plattform där kommuner kan lägga in egna kataloger.
Arkitektur och digital infrastruktur
 • Långsiktig plan för grundläggande förutsättningar för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.
 • Strukturerade omvärldsanalyser för Ineras uppdrag.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal som tecknas för befintliga tjänster eller genom att acceptera ett erbjudande när det gäller nya utvecklingsinsatser. Ett accepterat erbjudande om nyutveckling regleras via kundavtal.

Till toppen av sidan