Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Kommunal gemensam digital infrastruktur

För att Sverige ska kunna möta kommande samhällsutmaningar, bibehålla välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs att svensk offentlig förvaltning har en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Digital infrastruktur är en central del av regeringens digitaliseringspolitik.

DIGG samverkar med ett flertal andra myndigheter för att lägga grunden för en digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom, och med, det offentliga.

Kommunerna kommer att behöva ansluta sig till den nationella digitala infrastrukturen vartefter olika leveranser som berör kommunal verksamhet blir tillgängliga. Parallellt med detta behöver det undersökas vilken kommunal gemensam digital infrastruktur som behöver tas fram för att komplettera det som staten levererar. Detta arbete behöver göras i samverkan med SKR och DIGG för att säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt vid rätt tillfälle.

Med kommunal gemensam digital infrastruktur avses dels en teknisk infrastruktur men framför allt andra insatser som standarder, principer, juridiska tolkningar, arkitektur, specifikationer och vägledningar. Dessa kan användas av kommuner i kravställning och utveckling av digitala stöd och vid anslutning till gemensam infrastruktur. På detta sätt kan nytta uppnås snabbare i kommunernas verksamheter.

Ineras initiativ till stöd för den kommunala gemensamma infrastrukturen

2022

 • Arkitekturgemenskapen – i samverkan med, och utifrån de behov som finns hos de deltagande kommunerna, tar vi gemensamt fram arkitekturer som kan användas av de kommuner som vill.
 • IAM-forum för kommunerna med två fokusinriktningar: Identitet och åtkomst för hela kommunbredden samt Identitet och federation för skolans digitala nationella prov, DNP.
 • För att säkra informationsförsörjning tas API-specifikationer för välfärdsteknik fram, i nära samverkan med bransch och verksamhet för att undvika inlåsningseffekter som många kommuner idag upplever.
 • Framtagande av arkitektur för samtyckeshantering för bland annat vårdnadshavare inom skolan.
 • SDK Adressbok – Fortsätta skapa grundförutsättningar för en gemensam struktur av adressboksinnehåll för kommunal sektors olika verksamhetsområden.
 • SDK – från projekt runt teknikplattform till tydlighet genom att ta fram vägledningar och stöd för anslutningar och påvisa nyttoeffekter av SDK för informationsutbyte.
 • Tillsammans med SKR fördjupa samverkan med myndigheter avseende förvaltningsgemensam digital infrastruktur och samverkansarkitektur.
 • Strukturerad omvärldsbevakning tillsammans med kommunerna för att stödja lokalt framtagande av strategiska inriktningsdokument.

2023 (förutsätter finansiering och beställningar)

 • Fortsatt arbete med API-specifikationer för informationsutbyte i skolsektorn
 • Arkitekturgemenskapen – i samverkan med, och utifrån de behov som finns hos de deltagande kommunerna, tar vi gemensamt fram arkitekturer som kan användas av de kommuner som vill.
 • IAM-forum för kommunerna med två fokusinriktningar: Identitet och åtkomst för hela kommunbredden samt Identitet och federation för skolans digitala nationella prov, DNP.
 • Stödja kommunerna i införandet av ny funktionalitet som utvecklas inom SITHS
 • Projektet ny generation katalogtjänst fortsätter och behöver synkroniseras med kommunerna.
 • Arbetet med nästa generations samverkansarkitektur fortsätter och behöver synkroniseras med kommunerna.
 • Fortsatt stöd kring kommunernas införande av SDK.
 • Strukturerad omvärldsbevakning tillsammans med kommunerna för att stödja lokalt framtagande av strategiska inriktningsdokument.

2024 (förutsätter finansiering och beställningar)

 • API-specifikationer för informationsutbyte i skolsektorn
 • Arkitekturgemenskapen – i samverkan med, och utifrån de behov som finns hos de deltagande kommunerna, tar vi gemensamt fram arkitekturer som kan användas av de kommuner som vill.
 • IAM-forum för kommunerna med två fokusinriktningar: Identitet och åtkomst för hela kommunbredden samt Identitet och federation för skolans digitala nationella prov, DNP.
 • Stödja kommunerna i införandet av ny funktionalitet som utvecklas inom SITHS
 • Projektet ny generation katalogtjänst fortsätter och behöver synkroniseras med kommunerna.
 • Arbetet med nästa generations samverkansarkitektur fortsätter och behöver synkroniseras med kommunerna.
 • Fortsatt stöd kring kommunernas införande av SDK.
 • Strukturerad omvärldsbevakning tillsammans med kommunerna för att stödja lokalt framtagande av strategiska inriktningsdokument.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Ineras förändringsarbete för att möta kommunerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kommunerna.

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal eller genom avsiktsförklaringar när det gäller nya utvecklingsinsatser.

Till toppen av sidan