Erbjudande om nya tjänster för kommunal vård och omsorg

ViSam - ett beslutsstöd

Erbjudandet gäller att ta fram en webblösning som kan användas på mobil, surfplatta och dator för att rapportera patientstatus vid försämrat hälsotillstånd.

Webblösningen kan användas av legitimerad personal som arbetar under olika huvudmän, i första hand inom kommunal och regional hälso- och sjukvård. Detta erbjudande har gått både till landets regioner och kommuner. Kommunens beredning av erbjudandet bör göras i samverkan med regionen och övriga kommuner i länet, då nytta uppstår när både regionen och kommunerna använder tjänsten.

Behov och nytta

Syftet med tjänsten är att ge stöd i bedömning av vårdnivå samt stödja rapportering över vårdgränserna och mellan olika huvudmän för att på så sätt öka patientsäkerheten och lösa problematiken kring dubbelarbete vid dokumentation.

Behovet av rapportering över huvudmannagränserna och vårdgränserna är stort, inte minst från äldreomsorgen till regionens sjukvård och från ambulanssjukvården till sjukhusvården.

Genom en digitalisering av rapporteringen minskar patientrisken. Det blir lätt att göra rätt och enkelt att se vilka tidigare åtgärder som är genomförda för den aktuella patienten. Sjuksköterskor i kommunens primärvård får ett stabilt verktyg för strukturerad bedömning av optimal vårdnivå vid försämrat hälsotillstånd.

Bakgrund

ViSam-modellen (vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell) är en omfattande samverkansmodell som Region Örebro har arbetat fram för att förbättra samverkan mellan legitimerad personal hos olika huvudmän. ViSam-modellen består av tre olika samverkansprocesser:

  • beslutsstöd vid bedömning
  • samordnad individuell planering (SIP)
  • säker utskrivning.

ViSam beslutsstöd används vid processteget bedömning. Rutiner och verktyg för samverkan mellan kommuner och regioner varierar dock över landet.

Inera har genomfört en förstudie kring en befintlig ViSam-app. Förstudien visar att nuvarande lösning saknar funktionalitet för kryptering, säker inloggning och identitetskontroll. Dessutom kan lösningen idag inte hantera personuppgifter eller föra över information till andra system.

Beskrivning av tjänsten

ViSam beslutsstöd används redan idag i kommunal hälso- och sjukvård och är en beprövad och spridd metod för medicinsk bedömning. Stödet finns i pappersformat och som mobilapp och är utformat som ett arbetsflöde med checklistor. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på rätt vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare ska säkras. Idag använder fler än hälften av Sveriges kommuner beslutsstödet ViSam.

Ineras erbjudande innebär att ViSam beslutsstöd kan användas i mobil, surfplatta eller dator via webbläsaren. Webblösningen möjliggör att ViSam-bedömning kan överföras via integrationer från webblösningen till det egna och andra vårdgivares journalsystem och på så sätt undviks dubbel dokumentation. Som identifieringstjänst föreslås SITHS och medarbetaruppdraget i HSA-katalogen.

Skärmbild från beslutsstödet ViSam.

Målgrupp

Målgruppen är i huvudsak legitimerade sjuksköterskor inom äldreomsorgen och hemsjukvården som ser ett behov av att överlämna en patient till sjukhusvården. Det kan även gälla en ambulanssjuksköterska som ska lämna över en patient till akutsjukvården. Det finns ingen begränsning till ett särskilt verksamhetsområde.

Ineras leverans

Webblösningen ska innehålla ett evidensbaserat beslutsstöd (ViSam beslutsstöd) som är utformat för att stödja sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård vid medicinsk bedömning när ett försämrat hälsotillstånd av en patient har inträffat. Webblösningen ska också innehålla en funktion för att dokumentera den medicinska bedömningen som sjuksköterskan gör.

Därutöver ska webblösningen hantera säker inloggning och autentisering, för att kunna kontrollera vårdpersonalens identitet. Dessutom ska webblösningen göra det möjligt att överföra information digitalt över vårdgränserna.

Resultatet av utvecklingen av webblösningen ersätter alltså inte bara appen utan tar också bort dubbelarbete samt gör det möjligt att dokumentera information digitalt i verksamhetssystemen. Därmed undviks papper och onödiga patientrisker.

Vad behöver kommunerna göra

Kommunerna behöver beställa en anslutning mellan vårdsystemen och webblösningen för att kunna ta emot och spara informationen från ViSam beslutsstöd. Beställningen behöver göras hos kommunens systemleverantör av vårdsystemen för att informationen från ViSam beslutsstöd ska kunna tas emot och sparas. För att uppnå största nytta bör införandet av tjänsten samordnas med regioner och kommuner.

Tjänsten kräver att Ineras normala anslutningsmetoder för den nationella it-infrastrukturen används via tjänsteplattformen och tjänstekontrakt (tekniska specifikationer). Vilka tjänstekontrakt som är aktuella detaljeras i produktionsfasen. Integrationen bekostas av kommunen.

Pris

Priset är uppdelat i fem nivåer beroende på kommunstorlek. Priset är en indikation och kan komma att sänkas om intresset är högre än förväntat, däremot kommer priset inte att bli högre. Är intresset lågt hos kommuner och regioner kommer Inera inte att gå vidare med utvecklingen.

Kategori Invånare Pris SEK/år Uppstartsavgift
Befolkningscentra > 350 000 250 000 60 000
Stor 100 001-350 000 130 000 40 000
Medelstor 50 001-100 000 70 000 30 000
Mindre 10 001-50 000 30 000 20 000
Liten Upp till 10 000 15 000 5 000

De kommuner som tackar ja till erbjudandet kommer efter att svarstiden har gått ut att få ett avtal som slutligen reglerar prisnivån under tre års tid. Avtalet utgör en bindande beställning. Fakturering av uppstartsavgiften kommer att ske så snart avtalet är tecknat. Fakturering av det angivna priset kommer att ske från den månad då tjänsten finns tillgänglig för anslutning och användning.

Tidplan

Tjänsten kan tidigast lanseras år 2024. Närmare tidplan för lansering av tjänsten kan ej ges i detta skede. Om och när tjänsten kan utvecklas är beroende av om tillräckligt många kommuner är intresserade och vill vara med att finansiera utveckling och förvaltning.

Frågor och svar om ViSam

Kan även privata utförare använda tjänsterna om kommunen tecknar avtal?

Ja. Privata utförare kan använda ViSam-lösningen och övriga erbjudanden, förutsatt att kommunen administrerar detta och har dialog med Inera. Kommunen behöver vara tydlig med att i de fall den privata utföraren inte arbetar i kommunens journalsystem så behöver de själva bekosta integrationen till sitt journalsystem.

Varför behöver kommunerna samordna införandet av ViSam med regionen?

Webblösningen ViSam ger kommunen ett stabilt stöd för att bedöma optimal vårdnivå på ett evidensbaserat sätt. Till skillnad från vad som är möjligt i dagens ViSam-app kommer den inmatade informationen kunna lagras i kommunens journalsystem via en integration. Redan det är en förbättring jämfört med idag, men den stora nyttan uppstår när även regionen kan ta del av samma information, exempelvis läkare i primärvården, ambulanspersonal, sjuksköterska på akut- eller specialistmottagning. Då ökar patientsäkerheten och behovet av att dokumentera dubbelt försvinner. En annan anledning till att samordning behövs är att det sannolikt krävs gemensamt överenskomna regler och rutiner, både lokalt och regionalt, kring hur beslutsstödet ska användas.

Kan kommunen använda ViSam även om inte regionen vill ansluta?

Ja, det är möjligt, förutsatt att det finns en integration mot det egna journalsystemet, men nyttan som beskrivs ovan blir då begränsad. Informationskvaliteten minskar om den behöver överföras muntligt eller på papper och tidsbesparingar för att slippa telefon och fax minskar.

Kan regionen ta del av ViSam-information via Nationell patientöversikt, NPÖ?

I princip är det möjligt, men det förutsätter att kommunen uppfyller ett antal steg. Förutom en integration mot ViSam skulle det krävas att kommunen är ansluten som så kallad producent i NPÖ och dessutom väljer att visa upp just ViSam-informationen.

Det skulle alltså innebära att samtliga kommuner i ett län skulle behöva göra dessa val för att regionen ska vara säker på att hitta information om en patient, oavsett i vilken kommun hen bor. Dessutom skulle informationen enbart kunna visas för regionens vårdgivare, inte kunna sparas ner i journalsystemet, eftersom ingen information överförs via NPÖ. Där går det bara att titta in och läsa annan vårdgivares information men inte lagra den. ViSam-applikationen bygger istället på att informationen överförs direkt till de journalsystem som tjänsten är integrerad mot, oavsett om dessa finns i kommun eller region.

Ingår införandet av ViSam i Ineras erbjudande?

Nej. Inera utvecklar webblösningen och övertar den tekniska förvaltningen. Inera kommer även att förvalta innehållet så att dess höga kvalitet består över tid. Däremot behöver själva införandet hanteras lokalt och regionalt och ingår inte i erbjudandet.

Kommer Region Örebro förvalta innehållet även i fortsättningen?

Nej, Inera övertar ansvaret att förvalta innehållet. Inera har stor erfarenhet av att koordinera kunskapsinnehåll av den typ som finns i ViSam. Detta behöver ske tillsammans med regionernas kunskapsstyrning. Initialt kan sannolikt Region Örebro bidra med kompetens.

Omfattar erbjudandet hela ViSam-modellen?

Nej. Inera utvecklar endast den tekniska applikation, webblösningen, som utgör det beslutsstöd som är den första delen av en större modell för samverkansprocessen. ViSam-modellen omfattar även samordnad individuell planering (SIP) och säker utskrivning. För de två övriga delarna finns systemstöd som i allmänhet förvaltas av regionerna och används för kommunikation med länets kommuner, exempelvis Cosmic Link, Life care SP, Min plan, Prator, med flera.

Kan webblösningen för ViSam utökas med SIP och säker utskrivning?

Det finns inga sådana planer i nuläget.

Behövs nya tjänstekontrakt (tekniska specifikationer)?

Flera tjänstekontrakt går sannolikt att återanvända, men det behövs med stor sannolikhet även nya, exempelvis för att kunna hantera ”skrivfunktionen” från webblösningen till vårdinformationssystemen. Takpriset är beräknat utifrån detta.

Hur förhåller sig ViSam till andra triageringssystem?

ViSam är anpassad för att användas inom kommunal hälso- och sjukvård. Beslutsstödet utgår från olika vitalparametrar och observationer som görs av legitimerad sjukvårdspersonal som finns i rummet, medan 1177:s rådgivningsstöd bygger på att rådgivningen sker på distans. I den kommande lösningen 1177 direkt triagerar invånaren sig själv genom automatisering.

ViSam-appen ger en rekommendation om optimal vårdnivå, utifrån inmatade parametrar, som sjuksköterskan gör en fristående bedömning utifrån. Om hens bedömning skiljer sig från rekommendationen ska det motiveras och dokumenteras i beslutsstödet.

Relationen mellan olika beslutsstöd kan behöva förtydligas, men ViSam är framtagen tillsammans med ambulanspersonal som parallellt använder sig av triagestödet RETTS. Flera regioner och över 180 kommuner använder sig idag av beslutsstödet ViSam, ofta på papper. Vid en eventuell utveckling av ViSam beslutsstöd kommer Inera att inhämta erfarenhet från nuvarande användare vid kravställning.

Krävs det en fullvärdig integration mot ett journalsystem?

Det kommer troligen även fortsättningsvis att gå att använda ViSam-tjänsten utan integrationer, men nyttan i en säker informationshantering uteblir då.

Kommer Inera MDD-märka produkten?

Inera har bedömt beslutsstödet som ett Nationellt medicinskt informationssystem, NMI.

Mer information om erbjudandet

Här finns en kort presentation av ViSam:

Svara på erbjudandet

Kommunen tar ställning till de fyra delarna av erbjudandet var för sig. Svar på erbjudandet önskas senast den 15 januari 2023.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Anette Thalén, sektionschef:

E-post: anette.thalen@inera.se
Telefon: 072-581 10 33

Aktuella artiklar

SBAR - ett rapporteringsstöd

Erbjudandet gäller att Inera tar över utvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen som idag förvaltas av Halmstad kommun.

Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård

Erbjudandet gäller att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når genom en personlig inloggning.

Vårdhandboken på lätt svenska

Erbjudandet innebär att Inera tillgängliggör delar av Vårdhandbokens innehåll även på lätt svenska. Fokus i erbjudandet ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst.

Till toppen av sidan