Erbjudande om nya tjänster för kommunal vård och omsorg

Vårdhandboken på lätt svenska

Erbjudandet innebär att Inera tillgängliggör delar av Vårdhandbokens innehåll även på lätt svenska. Fokus i erbjudandet ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst.

Vårdhandboken är ett kunskapsstöd för vård- och omsorgspersonal, syftet är att säkerställa en god och säker vård på lika villkor. Vårdhandboken har ett högt förtroende hos sina användare och ca 500 000 besök i månaden.

Det finns behov av att delar av Vårdhandbokens information tillgängliggörs på lätt svenska för personal som har begränsade kunskaper i svenska, eller av annan anledning har svårt att ta till sig nuvarande innehåll. Behoven har lyfts under en längre tid och aktualiserats genom rapporter och satsningar från olika myndigheter, kommuner och utbildningsverksamheter. Fokuset ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst. Inera erbjuder därmed att översätta relevanta delar av Vårdhandboken till lätt svenska.

Behov och nytta

Syftet med tjänsten är att öka förutsättningarna för en god och säker vård på lika villkor genom att tillgängliggöra kvalitetssäkrade metodbeskrivningar och riktlinjer med fokus på basal omvårdnad, på lättläst svenska.

Behovet finns särskilt hos personal som har begränsade kunskaper i svenska, eller av annan anledning har svårt att ta till sig nuvarande innehåll på Vårdhandboken.se.

Ökad kompetens och kunskap hos personal inom vård och omsorg leder till ökad patientsäkerhet, ökad omsorgskvalitet och minskad smittspridning. Det förbättrar också arbetsvillkoren för personalen.

Bakgrund

Kompetensbehovet i kommunal omsorg är stort. Det har fastslagits av både regering och myndigheter. Regeringen har föreslagit en riktad satsning för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen. Från och med den 1 januari 2022 erbjuder Skolverket olika insatser för att förbättra yrkessvenskan hos personal i äldreomsorgen.

I rapporten Svenska språket – A och O inom äldreomsorgen, utgiven av Kommunal 2019, framgår att cirka 150 000 personer arbetade med vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre 2017. Av dem var 28 procent födda i ett annat land än Sverige. I Region Stockholm var 55 procent i personalgruppen utrikesfödda. Man fastslår att de flesta talar bra svenska, men det finns också många som har bristfälliga språkkunskaper. I den statliga utredningen Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) redovisades bristande språkkunskaper bland undersköterskor som ett stort problem i verksamheterna enligt arbetsgivarna.

I IVO:s rapport Vad har IVO sett 2018 framgår bland annat att bristande kunskap bidrar till att utsätta de äldre för allt från otrygghet till missförhållanden och allvarliga vårdskador. Personalens bristande språkliga kompetens lyfts som en av bristerna.

Vi ser att det finns ett behov av motsvarande Vårdhandboken på lätt svenska med fokus på metodbeskrivningar och omvårdnadsmoment som är vanligt förekommande inom kommunal vård och omsorg.

Beskrivning av tjänsten

Innehållet kommer att utgöra en del av Vårdhandboken.se och enkelt nås och vara sökbart via webbadressen vårdhandboken.se som är en öppen webbsida utan inloggning. Allt innehåll genomgår noggrann kvalitetssäkring genom fastställda processer.

Målgrupp för tjänsten

Vårdbiträden, undersköterskor och annan omsorgspersonal som inte har svenska som modersmål, eller av annan anledning har behov av tillgänglig information på lättläst svenska.

Ineras leverans

Inera kommer utifrån Vårdhandbokens nuvarande innehåll att producera uppdaterade och kvalitetssäkrade metodbeskrivningar och riktlinjer med fokus på basal omvårdnad, på lättläst svenska, och presentera innehållet på ett användarvänligt sätt på vårdhandboken.se. Inera kommer att ansvara för fortsatt förvaltning av innehållet och genom gällande kvalitetsäkringsprocess garantera uppdaterat, pålitligt och tillgängligt innehåll

Vad behöver kommunerna göra

Eftersom Vårdhandboken är en öppen webbplats behöver kommunen inte själva göra någon teknisk anslutning.

Pris

Priset är uppdelat i fem nivåer beroende på kommunstorlek. Priset är en indikation och kan komma att sänkas om intresset är högre än förväntat, däremot kommer priset inte att bli högre. Är intresset lågt kommer Inera inte att gå vidare med utvecklingen.

Kategori Invånare Pris SEK/år
Befolkningscentra > 350 000 80 000
Stor 100 001-350 000 50 000
Medelstor 50 001-100 000 40 000
Mindre 10 001-50 000 20 000
Liten Upp till 10 000 15 000

De kommuner som tackar ja till erbjudandet kommer efter att svarstiden har gått ut att få ett avtal som slutligen reglerar prisnivån under tre års tid. Avtalet utgör en bindande beställning. Fakturering av det angivna priset kommer att ske från den månad då tjänsten finns tillgänglig för användning.

Tidplan

Tjänsten kan tidigast lanseras i slutet av 2023. Närmare tidplan för lansering av tjänsten kan ej ges i detta skede. Om och när tjänsten kan utvecklas är beroende av om tillräckligt många kommuner är intresserade och vill vara med att finansiera utveckling och förvaltning.

Mer information om erbjudandet

Här finns en kort presentation av Vårdhandboken på lätt svenska:

Svara på erbjudandet

Kommunen tar ställning till de fyra delarna av erbjudandet var för sig. 

Kontakt

Vid frågor, kontakta Malin Bössman, sektionschef:

E-post: malin.bossman@inera.se
Telefon: 072-165 33 08

Aktuella artiklar

ViSam - ett beslutsstöd

Erbjudandet om ViSam har dragits tillbaka. Inera kommer under 2023 att undersöka kommunernas intresse av en enklare version av tjänsten, som inledningsvis inte innebär några integrationer.

SBAR - ett rapporteringsstöd

Erbjudandet gäller att Inera tar över utvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen som idag förvaltas av Halmstad kommun.

Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård

Erbjudandet gäller att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når genom en personlig inloggning.

Till toppen av sidan