Erbjudande om nya tjänster för kommunal vård och omsorg

SBAR - ett rapporteringsstöd

Erbjudandet gäller att Inera tar över utvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen som idag förvaltas av Halmstad kommun.

SBAR-appen är ett rapporteringsstöd som hjälper personal inom kommunal omvårdnad att rapportera till legitimerad vårdpersonal, oftast till sjuksköterskor. Appen hjälper till att renodla informationen vid rapportering, vilket minskar risken för missförstånd. SBAR-appen fungerar både i akuta och icke akuta situationer och bygger på kommunikationsmodellen SBAR.

Behov och nytta

SBAR-appen används som mest i vård- och omsorgssektorn där det ofta är stor omsättning på personal och där en stor del av personalen har ett annat modersmål än svenska. SBAR-appen skapar nytta eftersom den ger omvårdnadspersonalen stöd vid rapportering till legitimerad sjukvårdspersonal. Det är en syssla som ibland upplevs som svår eller pressande för medarbetare som är nya i sin yrkesroll eller som inte har kunskap eller tidigare utbildning inom SBAR-modellen.

SBAR-appen är enkel att förstå och lätt att använda:

  • SBAR-appen kräver ingen inloggning eller identitetskontroll, utan den kan användas direkt efter nedladdning.
  • SBAR-appen består av en checklista med frågor utifrån symtom och används som ett kunskapsstöd.
  • Med hjälp av SBAR-appen blir kommunikationen mer strukturerad, vilket leder till ökad patientsäkerhet.

Bakgrund

Inera har genomfört en förstudie kring SBAR-appen på initiativ från Halmstad kommun. Förstudiens slutsats är att SBAR-appen är ett etablerat och ett mycket använt verktyg i äldreomsorgen som i stora delar drivs av kommunen. Idag är det endast en person som underhåller appen, vilket inte är optimalt ur ett riskperspektiv. Därför vill Halmstad kommun att Inera tar över vidareutvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen, något Inera är villiga att göra. Inera undersöker därför med detta erbjudande vilket intresse som finns hos kommunerna.

SBAR-appen bygger på en beprövad kommunikationsmodell

SBAR-modellen är en väl beprövad kommunikationsmodell som används i merparten av den svenska hälso- och sjukvården. Ursprungligen togs den fram inom den amerikanska marinen, men vidareutvecklades för att skapa en gemensam struktur för all kommunikation inom hälso- och sjukvården. SBAR-modellen ger förutsättningar att fokusera på det viktigaste i budskapet. Onödig information undviks. Modellen ger möjlighet att kommunicera tydliga rekommendationer och den ökar patientsäkerheten genom att hela personalens kompetens tas tillvara.

Beskrivning av SBAR-appen

Informationsflöden i SBAR-appen

När omvårdnadspersonal uppmärksammar ett förändrat hälsotillstånd hos en vårdtagare kontaktas en sjuksköterska inom kommunal primärvård för att bedöma behovet av att tillkalla medicinsk personal. Rapporteringen sker muntligen, oftast per telefon, till sjuksköterskan.

SBAR-appen stödjer rapporteringen så att den blir strukturerad och kortfattad utan att viktig information utelämnas. Utifrån rapporteringen bedömer sjuksköterskan hur snart en medicinsk bedömning behöver göras hos vårdtagaren. Sjuksköterskan journalför den uppkomna förändringen i vårdtagarens hälsotillstånd och vilka åtgärder som tagits. Omvårdnadspersonalen dokumenterar enligt respektive kommuns rutiner.

Så fungerar tjänsten

SBAR-appen kan laddas ner till medarbetarens mobiltelefon och därefter användas direkt. Ingen inloggning krävs och ingen information lagras i appen. Att appen är så lättanvänd är något som man i förstudien har understrukit är extremt uppskattat och en stor fördel för appens spridning.

Så är tjänsten uppbyggd

SBAR-appen innehåller en checklista för olika symtom som man som användare följer.

Skärmbilder från beslutsstödet SBAR.

Ineras leverans

Ineras erbjudande innebär att Inera ansvarar för att förvalta och uppdatera appen så att den anpassas till operativsystemen för Android och Iphone. Inera har sen tidigare stor kunskap kring hur man underhåller och förvaltar innehåll som ska läsas av många. Det finns inarbetade processer för hur man använder ett lättförståeligt och korrekt språk, som också kan användas i SBAR.

Förvaltningen av det redaktionella innehållet som distribueras via SBAR-appen kräver ingen större utveckling. Eftersom det inte finns någon form av inloggning eller möjlighet att dokumentera så är de tekniska utvecklingsbehoven små i framtiden.

Målgrupp

I huvudsak undersköterskor och annan personal inom den kommunala äldreomsorgen som vid behov rapporterar till legitimerad medicinsk personal i den kommunala primärvården.

Vad behöver kommunerna göra

Appen kommer att kunna laddas ned från ställen där appar finns, ingen teknisk anslutning krävs.

Pris

Priset är uppdelat i fem nivåer beroende på kommunstorlek. Priset är en indikation och kan komma att sänkas om intresset är högre än förväntat, däremot kommer priset inte att bli högre. Är intresset lågt kommer Inera inte att gå vidare med utvecklingen.

Kategori Invånare Pris SEK/år
Befolkningscentra > 350 000 60 000
Stor 100 001-350 000 40 000
Medelstor 50 001-100 000 30 000
Mindre 10 001-50 000 20 000
Liten Upp till 10 000 15 000

De kommuner som tackar ja till erbjudandet kommer efter att svarstiden har gått ut att få ett avtal som slutligen reglerar prisnivån under tre års tid. Avtalet utgör en bindande beställning. Fakturering av det angivna priset kommer att ske från den månad då tjänsten finns tillgänglig för användning.

Tidplan

Tjänsten kan tidigast lanseras i slutet av 2023. Närmare tidplan för lansering av tjänsten kan ej ges i detta skede. Om och när tjänsten kan utvecklas är beroende av om tillräckligt många kommuner är intresserade och vill vara med att finansiera utveckling och förvaltning.

Mer information om erbjudandet

Här finns en kort presentation av SBAR:

Svara på erbjudandet

Kommunen tar ställning till de fyra delarna av erbjudandet var för sig. Svar på erbjudandet önskas senast den 15 januari 2023.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Anette Thalén, sektionschef:

E-post: anette.thalen@inera.se
Telefon: 072-581 10 33

Aktuella artiklar

ViSam - ett beslutsstöd

Erbjudandet gäller att ta fram en webblösning som kan användas på mobil, surfplatta och dator för att rapportera patientstatus vid försämrat hälsotillstånd.

Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård

Erbjudandet gäller att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når genom en personlig inloggning.

Vårdhandboken på lätt svenska

Erbjudandet innebär att Inera tillgängliggör delar av Vårdhandbokens innehåll även på lätt svenska. Fokus i erbjudandet ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst.

Till toppen av sidan