Om erbjudandet

Frågor och svar om erbjudandet till kommunerna

Här kan du ta del av svar på vanligt förekommande frågor om erbjudandet som gäller fyra nya tjänster för kommunal vård och omsorg. De flesta frågorna handlar om beslutsstödet ViSam.

Kan även privata utförare använda tjänsterna om kommunen tecknar avtal?

Ja. Privata utförare kan använda ViSam-lösningen och övriga erbjudanden, förutsatt att kommunen administrerar detta och har dialog med Inera. Kommunen behöver vara tydlig med att i de fall den privata utföraren inte arbetar i kommunens journalsystem så behöver de själva bekosta integrationen till sitt journalsystem.

Varför behöver kommunerna samordna införandet av ViSam med regionen?

Webblösningen ViSam ger kommunen ett stabilt stöd för att bedöma optimal vårdnivå på ett evidensbaserat sätt. Till skillnad från vad som är möjligt i dagens ViSam-app kommer den inmatade informationen kunna lagras i kommunens journalsystem via en integration. Redan det är en förbättring jämfört med idag, men den stora nyttan uppstår när även regionen kan ta del av samma information, exempelvis läkare i primärvården, ambulanspersonal, sjuksköterska på akut- eller specialistmottagning. Då ökar patientsäkerheten och behovet av att dokumentera dubbelt försvinner. En annan anledning till att samordning behövs är att det sannolikt krävs gemensamt överenskomna regler och rutiner, både lokalt och regionalt, kring hur beslutsstödet ska användas.

Kan kommunen använda ViSam även om inte regionen vill ansluta?

Ja, det är möjligt, förutsatt att det finns en integration mot det egna journalsystemet, men nyttan som beskrivs ovan blir då begränsad. Informationskvaliteten minskar om den behöver överföras muntligt eller på papper och tidsbesparingar för att slippa telefon och fax minskar.

Kan regionen ta del av ViSam-information via Nationell patientöversikt, NPÖ?

I princip är det möjligt, men det förutsätter att kommunen uppfyller ett antal steg. Förutom en integration mot ViSam skulle det krävas att kommunen är ansluten som så kallad producent i NPÖ och dessutom väljer att visa upp just ViSam-informationen.

Det skulle alltså innebära att samtliga kommuner i ett län skulle behöva göra dessa val för att regionen ska vara säker på att hitta information om en patient, oavsett i vilken kommun hen bor. Dessutom skulle informationen enbart kunna visas för regionens vårdgivare, inte kunna sparas ner i journalsystemet, eftersom ingen information överförs via NPÖ. Där går det bara att titta in och läsa annan vårdgivares information men inte lagra den. ViSam-applikationen bygger istället på att informationen överförs direkt till de journalsystem som tjänsten är integrerad mot, oavsett om dessa finns i kommun eller region.

Ingår införandet av ViSam i Ineras erbjudande?

Nej. Inera utvecklar webblösningen och övertar den tekniska förvaltningen. Inera kommer även att förvalta innehållet så att dess höga kvalitet består över tid. Däremot behöver själva införandet hanteras lokalt och regionalt och ingår inte i erbjudandet.

Kommer Region Örebro förvalta innehållet även i fortsättningen?

Nej, Inera övertar ansvaret att förvalta innehållet. Inera har stor erfarenhet av att koordinera kunskapsinnehåll av den typ som finns i ViSam. Detta behöver ske tillsammans med regionernas kunskapsstyrning. Initialt kan sannolikt Region Örebro bidra med kompetens.

Omfattar erbjudandet hela ViSam-modellen?

Nej. Inera utvecklar endast den tekniska applikation, webblösningen, som utgör det beslutsstöd som är den första delen av en större modell för samverkansprocessen. ViSam-modellen omfattar även samordnad individuell planering (SIP) och säker utskrivning. För de två övriga delarna finns systemstöd som i allmänhet förvaltas av regionerna och används för kommunikation med länets kommuner, exempelvis Cosmic Link, Life care SP, Min plan, Prator, med flera.

Kan webblösningen för ViSam utökas med SIP och säker utskrivning?

Det finns inga sådana planer i nuläget.

Behövs nya tjänstekontrakt (tekniska specifikationer)?

Flera tjänstekontrakt går sannolikt att återanvända, men det behövs med stor sannolikhet även nya, exempelvis för att kunna hantera ”skrivfunktionen” från webblösningen till vårdinformationssystemen. Takpriset är beräknat utifrån detta.

Hur förhåller sig ViSam till andra triageringssystem?

ViSam är anpassad för att användas inom kommunal hälso- och sjukvård. Beslutsstödet utgår från olika vitalparametrar och observationer som görs av legitimerad sjukvårdspersonal som finns i rummet, medan 1177:s rådgivningsstöd bygger på att rådgivningen sker på distans. I den kommande lösningen 1177 direkt triagerar invånaren sig själv genom automatisering.

ViSam-appen ger en rekommendation om optimal vårdnivå, utifrån inmatade parametrar, som sjuksköterskan gör en fristående bedömning utifrån. Om hens bedömning skiljer sig från rekommendationen ska det motiveras och dokumenteras i beslutsstödet.

Relationen mellan olika beslutsstöd kan behöva förtydligas, men ViSam är framtagen tillsammans med ambulanspersonal som parallellt använder sig av triagestödet RETTS. Flera regioner och över 180 kommuner använder sig idag av beslutsstödet ViSam, ofta på papper. Vid en eventuell utveckling av ViSam beslutsstöd kommer Inera att inhämta erfarenhet från nuvarande användare vid kravställning.

Krävs det en fullvärdig integration mot ett journalsystem?

Det kommer troligen även fortsättningsvis att gå att använda ViSam-tjänsten utan integrationer, men nyttan i en säker informationshantering uteblir då.

Kommer Inera MDD-märka produkten?

Inera har bedömt beslutsstödet som ett Nationellt medicinskt informationssystem, NMI.

Har Inera haft kontakt med journalleverantörerna för att undersöka om de är beredda att göra en integration mellan ViSam och kommunens journalsystem?

Nej, Inera har inte haft några sådana kontakter. Kommunerna behöver kravställa och beställa integrationen av den egna leverantören. Integrationen bekostas av kommunen och ingår inte i Ineras erbjudande. Under projektet kommer Inera bistå kommuner och regioner med generell kravställning.

Kommunerna och regionen har samma journalsystem i vårt län. Hur kan ViSam-bedömningen styras beroende på vilken kommun/enhet som registrerar den?

Inera har inte utrett detta utan det behöver beaktas i ett kommande utvecklingsprojekt. Intentionen är att ViSam-bedömningen ska överföras automatiskt till patientjournalen för att undvika dubbeldokumentation.

Vi är intresserade av ViSam-erbjudandet, men har svårt att ge ett entydigt svar då funktionaliteten för slutanvändaren och integration med andra aktörer är svår att överblicka.

Ineras utredning kring ViSam är övergripande och en djupare utredning sker vid uppstart av projektet. Det ska ske i dialog med intresserade kommuner och regioner. I det formulär där kommuner ska svara på erbjudandet finns en möjlighet att lyfta tankar och frågeställningar runt just ViSam-erbjudandet. Oavsett om kommunen/regionens svar är ja eller nej uppmuntrar Inera alla kommuner att vid behov göra det.

Hur ser tidplanen ut för utvecklingen av ViSam?

Preliminärt skulle ett uppdrag för ViSam kunna starta kvartal 3–kvartal 4 2023. Leverans uppskattas kunna ske under kvartal 2–kvartal 4 2024. Ett fördjupningsarbete behöver göras initialt inom ramen för utvecklingsprojektet som tydliggör tidplan utifrån de förutsättningar som finns i mottagande kommuner och regioner.

Tjänsterna som omfattas av erbjudandet

ViSam - ett beslutsstöd

Erbjudandet gäller att ta fram en webblösning som kan användas på mobil, surfplatta och dator för att rapportera patientstatus vid försämrat hälsotillstånd.

SBAR - ett rapporteringsstöd

Erbjudandet gäller att Inera tar över utvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen som idag förvaltas av Halmstad kommun.

Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård

Erbjudandet gäller att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når genom en personlig inloggning.

Vårdhandboken på lätt svenska

Erbjudandet innebär att Inera tillgängliggör delar av Vårdhandbokens innehåll även på lätt svenska. Fokus i erbjudandet ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst.

Till toppen av sidan