Erbjudande om nya tjänster för kommunal vård och omsorg

Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård

Erbjudandet gäller att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når genom en personlig inloggning.

Behov och nytta

Kvantitativa nyttor

 • En centraliserad lösning ger fördelar vad gäller licenskostnader, tidsvinster och kompetens jämfört med om varje kommun eller länsförbund skulle agera på egen hand.

Kvalitativa nyttor

 • Ökad patientsäkerhet
 • Ökade förutsättningar för kommuner att bedriva en evidensbaserad vård
 • Ökade förutsättningar för kommuner att rehabilitera medicinskt färdigbehandlade patienter med allvarliga och ovanliga diagnoser
 • Ökade förutsättningar för kommuner att attrahera arbetskraft
 • Förbättrade möjligheter för handledning av studenter
 • Förutsättningarna för en mer jämlik vård ökar

Bakgrund

I dagsläget råder helt olika förutsättningar för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i kommuner och i regioner, avseende tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag i form av tidskriftsartiklar, e-böcker, databaser och kunskaps- och beslutsstöd.

Regionerna har sedan ett par decennier åtkomst till ett efterfrågat och kostnadseffektivt basinnehåll via regionsamarbetet Eira, en tjänst hos Inera. Kommunernas personal, med något undantag, saknar tillgång till kunskapsunderlag men också det stöd i sin kunskapsförsörjning som regionernas personal har via sina sjukhusbibliotek och informationsspecialister.

Inera har genom åren fått förfrågningar från medarbetare i kommunernas hälso-och sjukvård om tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Även regionernas bibliotek (sjukhusbiblioteken) får regelbundna förfrågningar från kommunföreträdare.

Vintern 2021 inkom två ärendebeskrivningar i frågan till Inera, en från Länssamverkangruppen i Västerbotten och en från Eiras referensgrupp.

En analysgrupp tillsattes och i ett första skede genomfördes ett antal intervjuer med verksam personal inom kommuner och högskoleutbildning. Resultatet av intervjuerna visade på ett entydigt behov av tillgång till framför allt vetenskapliga tidskriftsartiklar. Därefter vidtog ett arbete med att se på olika lösningsförslag, kontakta leverantörer och utifrån detta göra en preliminär kostnadsberäkning.

Beskrivning av tjänsten

Via en webbsida med en söktjänst får användaren åtkomst till ett gemensamt grundutbud av prenumererade artiklar och liknande innehåll inom omvårdnad och rehabilitering, som annars är bakom betalvägg. Sökning görs även bland fritt tillgängliga artiklar. Materialet är huvudsakligen på engelska och sökning görs därför på engelska.

I tjänsten ingår autentiseringstjänst, söktjänst, länkning till artiklar och förvaltning.

Användare tilldelas inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) för inloggning på valfri dator, surfplatta eller smartphone.

För att använda tjänsten behöver användare godkänna Ineras behandling av användarens personuppgifter, liksom den behandling av personuppgifter som sker då användaren besöker olika förlags webbsidor.

Inloggningsuppgifterna är personliga och får ej delas. Missbruk kan resultera i avstängning av användare och/eller beställande kommun, med fortsatt debitering året ut.

Målgrupp för tjänsten

Tjänsten är tänkt att användas av legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister samt personal inom kommunal FoU-verksamhet. Tjänsten kan användas

 • i patient/brukar-mötet
 • i möte med anhöriga
 • för uppdatering av rutiner, riktlinjer och instruktioner
 • i verksamhetsutveckling och verksamhetsuppföljning
 • kompetensutveckling och vidareutbildning på arbetsplatsen, distansarbete och mobil användning i patientens/brukarens hem

Ineras leverans

Inera upphandlar licenser för ett gemensamt grundutbud av artiklar och liknande innehåll inom omvårdnad och rehabilitering.

Inera ger användare i kommunerna tillgång till innehållet genom en webbsida.

I tjänsten ingår autentiseringstjänst, söktjänst, länkning till artiklar och förvaltning.

Inera kan ge support vid problem att ansluta till tjänsten, Inera kan däremot inte ge stöd vid litteratursökning.

Information om hur tjänsten fungerar kommer att finnas i söktjänsten och/eller annan webbsida som administreras av Inera.

Inera avser att erbjuda regelbundna användarforum.

Vad behöver kommunerna göra

En beställande kommun behöver utse en kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen uppdaterar Inera med önskat antal användare och kontaktuppgifter. Kontaktpersonen inbjuds också till användarforum.

Antal användare kan endast justeras inför nytt kalenderår, se också Årshjul nedan.

Tjänsten ställer inga krav på tekniska eller verksamhetsmässiga anpassningar.

Årshjul för beställning av tjänsten

Inera tecknar avtal med olika leverantörer om olika delar av tjänstens innehåll. Dessa avtal löper per kalenderår, vilket medför att kommuner som vill beställa/avsluta tjänsten, behöver förhålla sig till dessa kalenderår. Det innebär preliminärt en process enligt följande:

Januari-april: Inera samlar in preliminära uppgifter om intresse att beställa tjänsten och önskat antal användare inför kommande år (ej bindande anmälan)

Maj-augusti: Inera samlar in definitiva uppgifter. Svarande förbinder sig att beställa tjänsten och anger önskat antal användare inför kommande år (bindande anmälan). Vid beställning ges prisuppgift per antal användare. Denna prisuppgift är preliminär och ges i form av prisspann för olika scenarier baserade på uppskattningar utifrån preliminära uppgifter (jan-apr).

September-december: Fastställande av tjänstens pris enligt definitiva uppgifter (maj-aug). Debitering kvartalsvis följande år. Om den bindande anmälan (maj-aug) resulterar i mindre än 500 deltagare totalt kommer beställande kommuner kontaktas för dialog om antal användare. Eftersom leverantörerna för tjänstens innehåll kräver minst 500 användare, kommer tjänsten endast att kunna erbjudas följande år om detta antal uppnås. I annat fall upphör tjänsten, de bindande anmälningarna annulleras, ingen debitering sker och befintliga användarkonton avslutas vid årsskiftet.

Pris

En preliminär uppskattning av pris per användare är <7 000 kr/användare och år, vid ett scenario med 500 användare totalt. Vid större intresse än 500 användare kan priset justeras nedåt, alternativt innehållet utökas. Om det totala antalet användare skulle uppgå till 1000 blir priset ca 4 000 kr/användare och år, förutsatt att det är samma innehåll.

Prisexempel (preliminära kostnader)

 • Totalt 500 användare (totalt i anslutna kommuner) – 7 000 kr/användare och år
 • Totalt 1000 användare (totalt i anslutna kommuner) – 4 000 kr/användare och år
 • Totalt 2000 användare (totalt i anslutna kommuner) – 2 300 kr/användare och år

Priset justeras årligen och är beroende av:

 • Hur många kommuner som deltar
 • Hur många användare varje deltagande kommun har
 • Hur mycket innehåll och vilket innehåll som ingår i tjänsten
 • Vilka tekniska lösningar som används

Ju fler användare desto lägre pris per licens.

Utöver ovan angivna faktorer som påverkar årlig justering av pris per användare, kan även pris behöva justeras på grund av

 • ändrade förutsättningar för förvaltning
 • årliga prisökningar hos leverantör av innehåll och/eller teknik

Tidplan

Tjänsten kan tidigast lanseras år 2024. Närmare tidplan för lansering av tjänsten kan ej ges i detta skede. Om och när tjänsten kan beställas är beroende av om tillräckligt många är intresserade (minst 500 användare krävs).

Mer information om erbjudandet

Här finns en kort presentation av Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård:

Svara på erbjudandet

Kommunen tar ställning till de fyra delarna av erbjudandet var för sig. 

Kontakt

Vid frågor, kontakta Malin Bössman, sektionschef:

E-post: malin.bossman@inera.se
Telefon: 072-165 33 08

Aktuella artiklar

ViSam - ett beslutsstöd

Erbjudandet om ViSam har dragits tillbaka. Inera kommer under 2023 att undersöka kommunernas intresse av en enklare version av tjänsten, som inledningsvis inte innebär några integrationer.

SBAR - ett rapporteringsstöd

Erbjudandet gäller att Inera tar över utvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen som idag förvaltas av Halmstad kommun.

Vårdhandboken på lätt svenska

Erbjudandet innebär att Inera tillgängliggör delar av Vårdhandbokens innehåll även på lätt svenska. Fokus i erbjudandet ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst.

Till toppen av sidan