Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Ineras verksamhetsinriktning och fokus för kommunerna är att erbjuda tjänster inom framför allt kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar och inom sektoriell digital infrastruktur. Prioriteringarna är beslutade av ägarrådet.

Aktuella artiklar

Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Inom området inkluderas individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionshindersomsorg samt den kommunala hälso- och sjukvården. Verksamheten är komplex och regleras inom olika lagrum såsom socialtjänstlagen, lagen om stöd och service (LSS), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL), förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUF), patientdatalagen (PDL) och hälso- och sjukvårdslagen.

Skolområdet

Skola och utbildning ingår som en viktig del i det kommunala uppdraget. Ineras roll är att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Kommunal gemensam digital infrastruktur

För att Sverige ska kunna möta kommande samhällsutmaningar, bibehålla välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs att svensk offentlig förvaltning har en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Digital infrastruktur är en central del av regeringens digitaliseringspolitik.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Ineras förändringsarbete för att möta kommunerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kommunerna.

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal eller genom avsiktsförklaringar när det gäller nya utvecklingsinsatser.

Möten och webbinarier

Webbinarium: Tjänster med hög säkerhet som passar små kommuner

Den 7 oktober möter Inera Sveriges minsta kommuner. Tillsammans med SmåKom presenteras tjänsterna Digitalt möte och SDK.

Se filmen från webbinariet om E-klient

Vid ett webbinarium den 15 september berättade Inera om tjänsten E-klient som är specialanpassad för offentlig sektor. Här är inspelningen från webbinariet.

Se filmen från webbinariet om Rådgivningsstödet webb

Den 28 april beskrev Inera hur kommunens sjuksköterskor kan ha nytta av Rådgivningsstödet webb.

Se filmen från webbinariet om behov i ett framtida socialtjänstsystem

Vid ett webbinarium den 18 mars beskrev interaktions- och tjänstedesignerna Daniela Baccarini och Eva Lindholm insikter från en kartläggning av handläggarnas behov inom socialtjänstområdet Barn och unga.

Se filmen från webbinariet om EGIL - för säker hantering av elevdata

Den 31 mars berättade vi om EGIL, en av lösningarna som kan användas för att dela elevdata till Skolverket vid digitala nationella prov.

Se filmen från webbinariet om SITHS och Mobilt SITHS för kommunerna

Den 27 januari berättade Inera och representanter från Göteborgs Stad och Region Skåne om planerna för att underlätta kommunernas användning av SITHS.

Se filmen från webbinariet om e-legitimation på delade enheter

Vid ett webbinarium den 18 november berättade Inera och representanter från tre kommuner om hur de hanterar utmaningen med att personal inom exempelvis hemtjänsten arbetar med delade enheter.

Tjänster för kommuner

Digitalt möte

Med Digitalt möte är det enkelt att komma igång med säkra möten på distans.

Säker digital kommunikation

Med Säker digital kommunikation kan kommuner, regioner och statliga myndigheter utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Journalen

Med Journalen kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till Journalen.

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten hanterar personuppgifter från bland annat Skatteverket, till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster gör det möjligt för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Youmo

Youmo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer som riktar sig till unga mellan 13 och 20 år som är nya i Sverige. Till webbplatsen finns också ett metodmaterial som riktar sig till dem som möter målgruppen i sitt arbete, samt en utbildning om att samtala med unga om de ämnen som finns på youmo.se.

Nitha - it stöd för händelseanalys

Nitha hjälper medarbetare inom regioner, kommuner och privata vårdgivare att utföra händelseanalyser när en incident, skada eller annan händelse inträffar. Det bidrar till att öka säkerheten och underlättar arbetet med att förbygga skador inom verksamheten.

Öppen testmiljö

Med Öppen testmiljö kan organisationer som arbetar med nationell e-hälsa testa att ansluta till Nationella tjänsteplattformen och redan på ett tidigt stadium se utmaningar och möjligheter ur flera aspekter, som teknik och juridik. Till exempel kan leverantörer till regioner och kommuner testa system och tjänster före leverans.

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Till toppen av sidan