Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Ineras verksamhetsinriktning och fokus för kommunerna är att erbjuda tjänster inom framför allt kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar och inom sektoriell digital infrastruktur. Prioriteringarna är beslutade av ägarrådet.

Aktuella artiklar

Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Socialtjänstens verksamhetsföreträdare vill ha nationellt stöd från SKR-koncernen med att modernisera dagens verksamhetssystem och övriga digitala stöd. Omställningen till nära vård förutsätter förbättrad tillgång till information kring brukare/patient över huvudmannagränser. Ineras roll i gränslandet mellan huvudmännen behöver utvecklas så att kommunerna enklare kan nyttja redan utvecklade hälso- och sjukvårdstjänster.

Skolområdet

Skola och utbildning ingår som en viktig del i det kommunala uppdraget. Ineras roll är att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Kommunal gemensam digital infrastruktur

För att Sverige ska kunna möta kommande samhällsutmaningar, bibehålla välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs att svensk offentlig förvaltning har en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Aktuella artiklar

Erbjudande om nya tjänster för kommunal vård och omsorg

Inera har skickat ut ett erbjudande till alla Sveriges kommuner om nya digitala lösningar för den kommunala vården och omsorgen.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal som tecknas för befintliga tjänster eller genom att acceptera ett erbjudande när det gäller nya utvecklingsinsatser. Ett accepterat erbjudande om nyutveckling regleras via kundavtal.

Möten och webbinarier

Se filmen från webbinariet om Digitalt möte

Den 6 december berättade Inera om vikten av ett mötesverktyg med stark autentisering. Bland annat berättade Övertorneås Aina Bleikvassli om nyttorna med att använda Digitalt möte för en liten kommun med stora avstånd. Investeringen lönade sig redan första året.

Informationsmöten: Nya tjänster för kommunal vård och omsorg

I november 2022 hölls informationsmöten om erbjudandet som gäller fyra nya tjänster för kommunal vård och omsorg. Se inspelningarna och presentationsmaterialet från mötena.

Se filmen från webbinariet om E-klient

Vid ett webbinarium den 15 september berättade Inera om tjänsten E-klient som är specialanpassad för offentlig sektor. Här är inspelningen från webbinariet.

Se filmen från webbinariet om Rådgivningsstödet webb

Den 28 april 2022 beskrev Inera hur kommunens sjuksköterskor kan ha nytta av Rådgivningsstödet webb.

Se filmen från webbinariet om behov i ett framtida socialtjänstsystem

Vid ett webbinarium den 18 mars 2022 beskrev interaktions- och tjänstedesignerna Daniela Baccarini och Eva Lindholm insikter från en kartläggning av handläggarnas behov inom socialtjänstområdet Barn och unga.

Se filmen från webbinariet om EGIL - för säker hantering av elevdata

Den 31 mars 2022 berättade vi om EGIL, en av lösningarna som kan användas för att dela elevdata till Skolverket vid digitala nationella prov.

Se filmen från webbinariet om SITHS och Mobilt SITHS för kommunerna

Den 27 januari 2022 berättade Inera och representanter från Göteborgs Stad och Region Skåne om planerna för att underlätta kommunernas användning av SITHS.

Se filmen från webbinariet om e-legitimation på delade enheter

Vid ett webbinarium den 18 november 2021 berättade Inera och representanter från tre kommuner om hur de hanterar utmaningen med att personal inom exempelvis hemtjänsten arbetar med delade enheter.

Tjänster för kommuner

Digitalt möte

Med Digitalt möte är det enkelt att komma igång med säkra möten på distans.

E-klient

E-klient underlättar arbetet för lokala it-avdelningar i deras hantering av den digitala arbetsplatsen. Med E-klient hjälps alla åt att tillsammans ta fram de verktyg och lösningar som behövs. Det spar tid och bidrar till en kostnadseffektiv och enhetlig hantering av arbetsplatsen.

Hjälpmedelstjänsten

I Hjälpmedelstjänsten kan den som skriver ut hjälpmedel till patienter hitta rätt hjälpmedel, och leverantörer kan presentera sina produkter.

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Informationsutlämning till kvalitetsregister

Med Informationsutlämning till kvalitetsregister kan journaluppgifter överföras automatiskt till de nationella kvalitetsregistren. Det sparar tid för vårdpersonalen som slipper registrera samma information två gånger.

Journalen

Med Journalen kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till Journalen.

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare.

Nitha - it stöd för händelseanalys

Nitha hjälper medarbetare inom regioner, kommuner och privata vårdgivare att utföra händelseanalyser när en incident, skada eller annan händelse inträffar. Det bidrar till att öka säkerheten och underlättar arbetet med att förbygga skador inom verksamheten.

Pascal

Pascal används av all vårdpersonal främst för att skriva ut och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Tjänsten riktar sig till regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Till toppen av sidan