Gå till innehåll

Strategiska utredningar

Inera initierar och genomför strategiska utredningar tillsammans med regioner, kommuner och näringsliv för att utreda, värdera och föreslå hur vi inom Sverige ska förhålla oss till olika teknologier som har potentialen att förändra den offentliga verksamheten i grunden.

Teknologier som anses kunna få ett stort värde för verksamheten bör provas i praktiken. Exempel på nya teknologier är artificiell intelligens, djupinlärning och blockchain. Här kan du läsa rapporterna från några av de utredningar som Inera har genomfört.

Omvärldsrapporter maj 2020

Inera har tagit fram två omvärldsrapporter under maj 2020, den ena handlar om initiativ för delning av hälsodata och den andra handlar om tre intressanta statliga utredningar. 

En kunskapspromemoria om nationell interoperabilitet

Rapporten ger en kort sammanfattning och introduktion till X-road, en lösning för säkert digitalt informationsutbyte som används i Estland och Finland. I dokumentet beskrivs hur delar av Sveriges infrastruktur förhåller sig till X-road, och vilka vägval och utmaningar vi står inför i Sverige för att kunna införa en nationell och sektorsövergripande lösning för informationsförsörjning.

Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård

Rapporten är en framtidsspaning som har kommit till efter att några regioner efterfrågat vilka områden Inera ser som relevanta inom framtidens hälso- och sjukvård när det gäller den digitala utvecklingen.

Rapporten bygger till stor del på offentligt material från utredningar och andra rapporter som finns angivna som referenser. Underlaget är baserat på fakta och utan inbördes värdering av de områden som lyfts fram.

Artificiell intelligens och automatisering för första linjens vård

Rapporten är ett resultat av förstudien Digital sjukvårdsrådgivning som genomfördes som en del av programområdet Nya 1177 Vårdguiden.

Digital utveckling i kommunal verksamhet

Den här rapporten har tagits fram som en del i arbetet med att anpassa Ineras verksamhet till det utökade uppdraget att stödja digitalisering av den kommunala verksamheten.

Ineras tjänsteerbjudande har hittills riktat sig till en homogen kundgrupp i form av regionerna. Kommuner har olika storlek och därmed olika behov och möjlighet att införa dessa tjänster. Ineras erbjudande behöver anpassas till kunder av olika storlek och deras möjlighet att ta till sig olika tekniska lösningar.

Kommunernas behov spänner över ett stort område, till stora delar inom verksamheter som ligger utanför vård och omsorg, som hittills varit Ineras primära område. I närtid kommer Ineras tjänster fortsatt finnas inom områdena vård och omsorg, arkitektur, interoperabilitet samt infrastruktur. Möjligheterna ska finnas att, där det är lämpligt, utnyttja Ineras infrastruktur inom områden utanför vård och omsorg.

Det område som Inera troligtvis gör störst nytta i, utöver vård och omsorg, är inom skolans digitalisering. Inera kommer så smått börja sätta sig in i relevanta frågeställningar rörande skolans digitalisering.

Det finns behov även inom övriga verksamheter hos kommunerna, en planering och prioritering av Ineras insatser kommer behövas. Inera är inte ensam, samverkan sker med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och SKL Kommentus AB. Ett ekosystem med SKR och industrin ses som framgångsfaktor.

Rapporten bygger till stor del på offentligt material från utredningar och andra rapporter som finns angivna som referenser. Underlaget är baserat på fakta och utan inbördes värdering av de områden som lyfts fram.

Nya tjänster till kommunerna

En rapport som adresserar nya behov av digital utveckling och som kan generera tjänster från Inera som stöd för digitalisering av kommunernas samtliga verksamhetsområden.

Ineras tjänster som erbjudande till kommunerna

En rapport med inventering av Ineras nuvarande tjänster för att analysera vilka tjänster som skulle kunna vara aktuella för kommunerna.

Journal via nätet - delaktighet för patienterna och oro hos personalen

Den här rapporten har som syfte att underlätta för huvudmännen att införa e-tjänsten Journalen genom att förmedla den kunskap och de erfarenheter som redan finns om hur patienterna uppfattar möjligheten att läsa sin journal digitalt. Rapporten beskriver också de olika föreställningar som patienter och vårdprofession har kring tjänsten.

Rapport från förstudien om nationellt e-arkiv 

Inera har i samarbete med flera aktörer undersökt möjligheterna att ta fram en gemensam lösning för alla regioners och kommuners e-arkiv. I förstudierapporten finns ett antal slutsatser och rekommendationer.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan