Gå till innehåll

Standarder

Standardisering utgör ett av tre insatsområden som identifierats som särskilt viktiga i den vision för e-hälsoarbetet som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKr, enats om och som siktar på att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Inera utvärderar både internationella och nationella standarder och ger rekommendationer till regioner och kommuner om vilka som kan vara intressanta att använda i deras verksamheter. Inera tar också fram anvisningar för hur standarderna ska tillämpas för att skapa interoperabilitet.

Utvärdering av internationella standarder för e-hälsa

Inera har ett aktivt samarbete med de andra nordiska länderna kring arkitektur, interoperabilitet och standarder inom hälso- och sjukvården. Det norska ”Direktoratet for e-helse” har gjort en utvärdering av internationella standarder och tagit fram en rapport som innehåller beskrivningar av ett antal standarder och specifikationer som bedöms kunna vara intressanta att använda inom hälso- och sjukvård. Dessa har utvärderats utifrån ett antal kriterier och rekommendationer har gjorts avseende användning för respektive standard.

Inera har översatt och anpassat rapporten till svenska förhållanden samt utökat den till att även omfatta befintliga strategier rörande interoperabilitet inom ramen för regionernas samverkan. Syftet med rapporten är att öka och sprida kunskap och ge ett ökat stöd kring arbetet med standardisering och interoperabilitet samt vilka trender som finns inom dessa områden.

Nuvarande version av rapporten är en remissutgåva. Regionerna har inkommit med synpunkter och en reviderad utgåva kommer att publiceras när Inera har tagit hänsyn till alla kommentarer.

Vinnova: Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet inom e-hälsa

Under 2016 genomfördes två projekt inom ramen för regeringens satsning på life science, med finansiering från Vinnova: StandIN och 3H3R. StandIN genomfördes av Swedish Medtech och fokuserade på teknisk interoperabilitet och 3H3R genomfördes av Swelife och fokuserade på informatik och verksamhet. Projekten resulterade i en kartläggning av internationella standarder och resultaten låg till grund för ett fortsättningsprojekt, Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet – del 2, som har pågått fram till våren 2017.

I projektet Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet - del 2, som drevs i samverkan mellan Inera, SKR, E-hälsomyndigheten och Swedish Medtech och avslutades i februari 2017, utvärderades och föreslogs att praktiskt prova standarder som möjliggör interoperabilitet.

Projektet skapade en struktur som kopplar verksamhetens informationsbehov till användningsfall i den kliniska processen för bröstcancer. För ett antal utvalda användningsfall i processen beskrevs hur informationsbehovet kan realiseras med olika kombinationer av standarder, och arbetsbeskrivningar med detaljerade arbetssteg för realisering av både informatik och teknik togs fram. Projektet tog också fram förslag på proof-of-concept som föreslås genomföras under 2017.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan