Gå till innehåll

Semantisk interoperabilitet

Semantisk interoperabilitet betyder att två eller flera parter som kommunicerar ska förstå varandra. När det gäller kommunikation mellan olika it-system handlar det om att mottagaren ska kunna tolka informationen på det sätt som avsändaren avsåg. Inera tar fram regelverk och anvisningar för verksamhetsarkitektur och informationsstruktur.

För att avsändaren och mottagaren ska ha en gemensam förståelse för innebörden av den information som utbyts, så behöver den beskrivas på ett enhetligt sätt. Det görs med hjälp av kodverk och olika slags modeller.

Inera tar fram anvisningar som beskriver hur kodverken och modellerna ska utformas, och hur de ska användas tillsammans. Anvisningarna används exempelvis av projekt på Inera för att ta fram informationsmodeller vid utveckling av nya tjänster. De kan också användas av Ineras kunder i deras lokala arbete med att ta fram modeller och kodverk inom andra verksamhetsområden. Anvisningarna kan också användas i kravställning vid upphandling av it-system, genom att de tydliggör vilken information som behöver utbytas i olika användningsfall.

Informationsspecifikation

I den tidiga fasen i ett utvecklingsprojekt, när det ännu inte är beslutat om, hur och när en tjänst ska utvecklas för det behov som identifierats ska beskrivningar av vilken information som hanteras i verksamheten tas fram. Informationen ska också informationsklassas ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Detta dokumenteras i en informationsspecifikation.

I informationsspecifikationen finns tre huvudkapitel:

  1. Arbetsflöde
  2. Informationsklassning
  3. Informationsmodell

Ett vedertaget notationssätt bör användas i alla beskrivningar, eftersom det underlättar den gemensamma förståelsen av informationsspecifikationen och möjliggör återanvändning av beskrivningarna för andra projekt. Inera har tagit fram en mall som är avsedd för projekt inom e-hälsa, men den kommer arbetas om framöver för att även kunna användas för andra verksamhetsområden.

Informationsspecifikation - mall

Kodverksförvaltning

Inera upprätthåller en sammanställning av alla de kodverk som används av tjänstekontrakt i den nationella samverkansarkitekturen. Varje kodverk har bedömts utifrån mognadsgrad och utifrån fastställda kriterier för kodverk, såsom om det har ett unikt id och fungerande förvaltning. I samband med arbetet med kvalitetssäkring av kodverk på Inera uppstod ett behov av att ta fram enhetliga definitioner för centrala begrepp inom området. Inera tillhandahåller även uppdaterade definitioner av kodverk och klassifikationer.

För frågor om kodverksförvaltningen, kontakta Kundservice.

Läs mer om Ineras kodverksförvaltning

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan