Gå till innehåll

Semantisk interoperabilitet

Den semantiska interoperabiliteten handlar om förmågan att förstå den information som utbyts. De organisationer som samverkar måste ha samma uppfattning om innebörden för att informationen ska vara användbar. För att åstadkomma semantisk interoperabilitet behöver de benämningar som används inom respektive verksamhet översättas till ett standardiserat kodverk enligt gemensamma definitioner och terminologi.

Inera tar fram regelverk och anvisningar för verksamhetsarkitektur och informationsstruktur, för att underlätta informationsöverföring mellan flera olika aktörer och skapa förutsättningar för att kunna bygga smarta och kostnadseffektiva it-lösningar som håller över tid.

Informations- och funktionskartor över olika verksamhetsområden

För området e-hälsa har Inera tagit fram en karta över verksamhetens informations- och funktionsområden. Denna karta ger en överblick över den nationella arkitekturen och åskådliggör kopplingar mellan processer, funktionalitet, information och it-tjänster. Den används i praktiken för att vägleda i namnsättning av olika integrationsprofiler, så att det är lätt att hitta vilka integrationer som redan är gjorda för att snabbare kunna se var vi kan återanvända. Man kan säga att det är som ett kartotek där alla integrationsprofiler som tas fram sorteras och katalogiseras.

En motsvarande karta skulle behöva arbetas upp för andra verksamhetsområden. Ibland finns det standarder som stöd för denna typ av funktionsindelning.

Informationsspecifikation

I den ”tidiga” fasen i ett utvecklingsprojekt, när det ännu inte är beslutat om, hur och när en tjänst ska utvecklas för det behov som identifierats ska beskrivningar av vilken information som hanteras i verksamheten tas fram. Informationen ska också informationsklassas ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Detta dokumenteras i mallen ”Informationsspecifikation”.

I informationsspecifikationsmallen finns tre huvudkapitel.

  1. Arbetsflöde
  2. Informationsklassning
  3. Informationsmodell

Ett vedertaget notationssätt bör användas i alla beskrivningar, eftersom det underlättar den gemensamma förståelsen av informationsspecifikationen och möjliggör återanvändning av beskrivningarna för andra projekt. Denna mall är framtagen för projekt inom eHälsa, men kommer arbetas om framöver för att även kunna användas för andra verksamhetsområden.

Informationsspecifikation - mall

Kodverksförvaltning

Inera upprätthåller en sammanställning av alla de kodverk som används av tjänstekontrakt i den nationella samverkansarkitekturen. Varje kodverk har bedömts utifrån mognadsgrad och utifrån fastställda kriterier för kodverk, såsom om det har ett unikt id och fungerande förvaltning. I samband med arbetet med kvalitetssäkring av kodverk på Inera uppstod ett behov av att ta fram enhetliga definitioner för centrala begrepp inom området. Inera tillhandahåller även uppdaterade definitioner av kodverk och klassifikationer.

För frågor om kodverksförvaltningen, kontakta Kundservice.

Läs mer om Ineras kodverksförvaltning

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support