Gå till innehåll

Därför gör vi dessa förändringar

Förändringarna i Ineras infrastruktur gör vi för att möta vården och omsorgens ökade krav på snabbare och flexiblare sätt att logga in i e-tjänster, men också för att höja säkerheten generellt och förenkla och underlätta för patienterna i deras kontakter med vården.

För att kunna åstadkomma detta behöver teknik och standarder som hanterar identitet och åtkomst ses över och utvecklas. Inom ramen för detta förändringsarbete har vi utvecklat en Referensarkitektur för Identitet och åtkomst, som består av standarder och regelverk för hur identitet- och åtkomsthanteringen ska anpassas efter de nya krav som verksamheten har. Referensarkitekturen realiseras nu successivt i Ineras infrastruktur för identitet och åtkomst.

Förändringar inom flera områden

Ineras förändringsarbete sker inom en mängd områden, ofta med kopplingar till andra pågående aktiviteter både inom och utanför Inera. Några exempel är:

  • Inom Identifieringstjänst SITHS vidtas åtgärder för att uppfylla myndigheters krav enligt kvalitetsstämpeln Svensk e-legitmation. Vi skapar bland annat förutsättningar för att kunna utfärda e-legitimationer med tillitsnivå tre, samt tar fram funktionalitet som stödjer mobilt arbetssätt, med mera.
  • Komplettering av Ineras Personuppgiftstjänst för att kunna hantera nationella reservidentiteter, som vården har ett ökat behov av. Detta medför bland annat möjlighet att medverka inom sammanhållen journalföring för patienter som är journalförda på reservidentiteter (d.v.s patienter som saknar personnummer eller samordningsnummer).
  • Utveckling av Personuppgiftstjänsten för att också ha stöd för hantering av patientens egna kontaktuppgifter, samt (som idag) inhämtning av personuppgifter från Skatteverket (Navet).
  • Leverantörer av operativsystem och webbläsare tar av säkerhetsskäl bort stödet för ”plug-in”-lösningar för elektronisk underskrift. Variationen av tekniska klientplattformar som smarta telefoner, läsplattor, PC, Mac och så vidare, har också försvårat legitimering/autentisering då respektive plattform har egen teknik för detta. Dessa typer av problem minskas i och med övergången till en ny och mer flexibel infrastruktur.
  • eHälsomyndigheten, eHM, kommer att från och med november 2019 kräva att en medarbetare inom vården måste autentiseras individuellt mot eHM:s system. Detta kräver bland annat att system och organisationer som behöver komma åt myndighetens känsliga uppgifter måste uppfylla särskilt tillitsramverk.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support