Gå till innehåll

Referensarkitekturer

En referensarkitektur kan ses som en spelplan för alla som vill samverka inom ett visst område. Spelplanen innehåller spelregler och principer och kan användas vid utveckling eller anskaffning av lokala it-system.

Genom att alla aktörer förhåller sig till en gemensam referensarkitektur vid utformning av sina lokala it-system skapas förutsättningar för en säker, effektiv och fungerande samverkan som motsvarar invånarnas och verksamheternas behov. Utifrån principerna i en referensarkitektur kan detaljerade anvisningar och regler tas fram för utveckling av komponenter i enlighet med arkitekturen.

Referensarkitektur för eHälsa (T-boken)

För att bidra till en nationell samverkan kring enskilda individers behov av vård och omsorg över huvudmannagränser behövs en gemensam grund för it-stödens utformning – en nationell arkitektur att utgå ifrån vid förverkligande av lokala it-stöd inom vård och omsorg.

T-boken är en teknisk referensarkitektur som beskriver hur it-system som används inom vård och omsorg ska utformas för att kunna kommunicera med varandra enligt gällande lagstiftning på ett enhetligt och säkert sätt. Genom att regioner, kommuner och privata aktörer tillämpar T-boken skapas förutsättningar för samverkan. I slutändan är målet att invånaren ska få bättre och mer sammanhållen vård och omsorg samt bli mer aktiv och delaktig i sin egen vårdprocess.

Läs mer om referensarkitekturen för e-hälsa:

T-boken

T-boken i kortform

Referensarkitektur för identitet och åtkomst (IAM)

För att säkerställa att användare av it-system och e-tjänster får tillgång till rätt information vid rätt tillfälle krävs lösningar som hanterar användares identiteter och behörighetsstyrande egenskaper. Användare av tjänsterna kan vara såväl en medarbetare tillhörande en organisation, som en invånare som agerar i sin privata roll.

Referensarkitektur för Identitet och åtkomst syftar till att ge stöd vid utformning av it-stöd som ska användas för identitets- och åtkomsthantering. Referensarkitekturen kan tillämpas både inom en organisation för lokalt it-stöd, och vid samverkan mellan organisationer, till exempel för hantering av regionala och nationella e-tjänster.

Referensarkitekturen är tänkt att användas som referensunderlag vid anskaffning och vidareutveckling av lösningar för identitets- och åtkomsthantering, vilket kan omfatta upphandling av leverantörsprodukter, anpassning av befintlig it-infrastruktur och kravställning på e-tjänster och it-system för följsamhet till arkitekturen.

Valen av öppna standarder inom området är gjorda för att ge goda möjligheter att välja standardprodukter på marknaden för den it-infrastruktur som behövs för att realisera arkitekturen, samtidigt som leverantörer av e-tjänster kan implementera allmänt användbara funktioner för identitet och åtkomst med standardgränssnitt som kan tillämpas på flera marknadssegment.

Referensarkitekturen kan även fungera som en normerande mall inom identitets- och åtkomsthantering, och på så sätt göra olika lösningar enklare att kommunicera kring och jämföra med varandra. Leverantörer inom området uppmanas att beskriva sina produkter och lösningar relativt referensarkitekturen för att underlätta sådan jämförelse.

Läs mer om referensarkitekturen för identitet och åtkomst

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan