Första linjens digitala vård

Första linjens digitala vård

Regionernas gemensamma målbild fungerar som en ledstjärna för att driva utvecklingen och införa nya funktioner och förmågor för första linjens digitala vård inom 1177. Utvecklingsarbetet drivs utifrån principerna om nära vård som bland annat handlar om att skapa en förbättrad tillgänglighet till vården. Värden som personcentrering, jämlik vård och hälsa, rätt vård i rätt tid och ett fritt vårdval är centrala.

Bakgrund

1177 ska fungera som en gemensam ingång för första linjens digitala vård och ge en sammanhållen användarupplevelse för invånarna oavsett bakomliggande system. Hit ska invånare kunna vända sig för att snabbt få rätt vägledning för kontakt med vården, kunna beskriva sina symtom, få råd och vid behov lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.

Utveckling av 1177 inom första linjens digitala vård

Inera driver arbetet för att utveckla både gemensam infrastruktur och arkitektur samt befintliga och nya tjänster inom 1177, i nära samarbete med landets regioner.

En av framgångsfaktorerna i utvecklingsarbetet är en tydlig styrning mot nytta och effektmålen ökad tillgänglighet till första linjens vård och effektivare användning av vårdens resurser. Projekt, uppdrag och utredningar organiseras för att leverera inom tre fokusområden:

  • Effektivare sjukvårdsrådgivning
  • Smartare självservicetjänster
  • Infrastruktur, arkitektur och ramverk

I rapporten 1177 Vårdguidens utveckling mot nära vård till Socialdepartementet summeras erfarenheter och leveranser för den utveckling som bedrevs under åren 2020 och 2021. Utvecklingen finansierades under den tvåårsperioden av staten via SKR som en del i överenskommelsen God och nära vård, och har därefter fortsatt på uppdrag av regionerna. Finansieringen från staten gav utrymme för flexibla arbetssätt och ett tvärfunktionellt arbete både mellan tjänster och projekt inom Inera och tillsammans med regionerna. Erfarenheterna finns med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Flera leveranser har gjorts och andra är under utveckling. Ett erbjudande för invånare att skicka in en bild eller använda videosamtal för sjukvårdsrådgivning via 1177 har införts i de flesta regioner. Stöd för digitala kallelser via 1177.se håller på att införas, och nya provtagningstyper i tjänsten Egen provhantering finns på plats. En helt ny tjänst kommer att realiseras i 1177.se där invånare kan logga in och få en automatisk symtombedömning samt hänvisas till digitala eller fysiska vårdmöten med rätt vårdkompetens. Dessutom har en nationell utbudstjänst utvecklats som kommer att innehålla landets samlade vårdutbud. Samtliga leveranser stödjer målbilden för första linjens digitala vård och förbättrar invånarens möjligheter till självservice och bättre tillgänglighet till vården.

För att stödja regionernas behov av fortsatt digitalisering samt för att uppnå nyttoeffekter för både verksamheterna och invånarna fortsätter även utvecklingsarbetet för de inloggade tjänsterna på 1177.se, för stödtjänster och plattform. Inera fortsätter också att ge stöd för införande och samarbeten kring verksamhetsprocesser och samverkansmodeller.

Pågående projekt

Här kan du läsa om de projekt som pågår i utvecklingen av 1177:

Regionernas insatser är viktiga

Arbetet inom första linjens digitala vård kommer att pågå i flera år och samtliga projekt arbetar i nära samarbete med olika grupperingar från regionerna. Regionerna ansvarar för sina egna utvecklingsdelar, anslutningar och införanden och kan även ha egenupphandlade eller egenutvecklade lösningar och plattformar som kompletterar konceptet.

För att den nationella infrastrukturen ska skapa nytta behöver regionerna till exempel kravställa vid upphandling av leverantörer, ansluta sina upphandlade system och tjänster till den nationella infrastrukturen samt ansvara för standardiserad information om sitt regionala vårdutbud. Vårdgivarna behöver också informera och utbilda i verksamheter som använder tjänsterna.

Från invånarens perspektiv gör digitaliseringen att gränserna mellan regionernas verksamheter börjar suddas ut. Det gör i sin tur att intresset för samarbetsformer växer hos regionerna. De gemensamma digitala tjänsterna via 1177.se ska upplevas likvärdiga och innehålla ett gemensamt erbjudande till invånarna. Behovet av att göra mer gemensamt och mer lika även över regiongränserna, gör att samtal pågår om allt från att ensa begrepp, bemanning och öppettider till att synka patientavgifter.

Kontakt

Om du har frågor om det arbete som pågår, går det bra att kontakta Inera via den här sidan.

 

Aktuella artiklar

1177

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner och varumärket drivs och utvecklas av Inera.

Till toppen av sidan