Gå till innehåll

Processmanual

Ineras processmanual omfattar applikationsförvaltning och vidareutveckling av tjänster inom nationell e-hälsa i syfte att erhålla en tydlig ansvarsfördelning mellan inblandade parter.

Målsättningen är att uppnå ett effektivt förvaltningssamarbete för att leva upp till kundernas och användarnas höga krav på Ineras Tjänsteobjekt. Applikationsförvaltningen har en klar ansvarsmässig uppdelning mellan Applikationsförvaltning och Applikationsdrift.

Applikationsförvaltning av Tjänsteobjekt

Applikationsförvaltning av Tjänsteobjekt ska hanteras på ett sådant sätt att Inera får en säker, samordnad och ändamålsenlig leverans. Utförandet av applikations-förvaltningen ska präglas av proaktivitet och applikationsleverantören ska arbeta med ständiga förbättringar för att säkerställa en kostnadseffektiv, kvalitetsmässig och driftsäker leverans.

Följande bild ger en översiktlig beskrivning av de områden som hanteras inom ramen för applikationsförvaltningen och applikationsdrift.

 Förvaltning av applikation

  • Applikationsförvaltare hanterar incidenter och fel som återkopplar till Tjänsteobjektets applikationslager.
  • Applikationsdrift hanterar incidenter och fel som återkopplar till driftplattform.

Processmodell

Följande bild ger en översiktlig beskrivning av processmodellens omfattning och samverkan mellan parter och processer som ingår i processmanualen.

Processmodell förvaltning applikation

Processmanualen ger en enhetlig beskrivning av ansvarsförhållandet för hantering av processer mellan Inera i samverkan med avtalade parter för applikationsförvaltning och applikationsdrift. I varje process definieras ansvarsåtagande i form av:

  • Huvudansvarig för det operativa genomförandet (H)
  • Utförare av det operativa arbetet (U)
  • Konsulteras för synpunkter (K)

De ska informeras om framsteg/status vid genomförande och leverans. Ineras processer följer ett ITIL-baserat ramverk.

Lagstiftning, regler och arkitektur

Processmanualen har sin grund i gällande lagstiftning, regler och arkitektur som nationella e-tjänster ska följa. Beträffande lagstiftning gäller till exempel Patientdatalagen (PDL).

Arkitektur och informationsutbyte mellan e-tjänster utformas i enlighet med gällande versioner av tekniska anvisningar såsom T-bokens referensarkitektur och RIV TA. RIV Tekniska anvisningar (regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg) är ett samlat regelverk för elektroniskt informationsutbyte inom vård och omsorg.

De regler som e-tjänster ska följa är en landstingsgemensamt definierad, framtagen och testad lösning för livscykelhantering av en standardiserad klientplattform. eKlient lösningen är utvecklad baserad på standardprodukter och verktyg och är uppsatt enligt bästa praxis.

Säkerhet, integritet och sekretess måste kunna garanteras när eTjänsterna inom vård och omsorg används. Användare ska kunna identifieras och tillgång till information anpassas efter användarens behörighet. Befintliga säkerhetstjänster publiceras via den gemensamma Tjänsteplattformen. HSA (elektronisk katalog) och SITHS (Tjänst för säker identifiering av anställda och uppdragstagare) används för uppfyllande av patientdatalagen och dess krav på åtkomst av information, HSA för behörighetsstyrning och SITHS för autentisering och elektronisk signering.