Gå till innehåll

Upphandling

Inera köper varje år varor och tjänster för cirka 600 miljoner kronor. Inköpen görs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att Inera tilldelar kontrakt eller skriver ramavtal med de leverantörer som vinner en upphandling.

Vid de flesta inköp måste Inera annonsera och gå ut i någon form av offentlig upphandling. Reglerna i LOU är nationella, men bygger på EU-rättsliga direktiv. Syftet är att säkerställa den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad.

Ineras målsättning är att ta fram förfrågningsunderlag som är anpassade efter både Ineras behov och vad marknaden kan erbjuda. Vår ambition är att ha en marknadssituation som präglas av uthållighet och en väl fungerande konkurrens.

Inera ska verka för att i så stor utsträckning som möjligt anpassa våra upphandlingar så att även små och medelstora aktörer kan konkurrera med sina anbud.

Så går upphandlingar till

Ineras upphandlingar genomförs affärsmässigt, effektivt och etiskt och ska även ta hänsyn till miljö- och sociala krav. Våra upphandlingar ska prägla av öppenhet och förutsägbarhet och vi ställer proportionella krav som är kopplade till det som upphandlas. Vi följer de grundläggande principerna som regleras i LOU. Leverantörer och anbudssökande ska känna tillit och förtroende för Ineras upphandlingar och behandlas enligt likabehandlingsprincipen.

Inera annonserar alla upphandlingar över tröskelvärdena i Tender Electronic Dail (TED). Vi använder vanligtvis annonseringsverktygen OPIC eller Allego.

Upphandlingar under tröskelvärdena och av B-tjänster annonseras i allmänt tillgänglig elektronisk databas eller på annat sätt som möjliggör effektiv konkurrens.

Förfrågan om information

Ineras upphandlingar föregås ibland av en så kallad Förfrågan om information (Request For Information, RFI), som är ett sätt att samla information från marknaden innan vi tar fram förfrågningsunderlag inom ett ramavtalsområde. 

Förfrågan om information ger leverantörer och andra intressenter möjlighet att tidigt i processen lyfta frågor och synpunkter som de anser är viktiga för att en upphandling ska få ett bra resultat. Genom att ta tillvara branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner kan vi skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt förfrågningsunderlag.

Det finns inget speciellt förfaringssätt för att nå ut till marknaden men vi väljer oftast att annonsera Förfrågan om information här på webben och/eller i vårt upphandlingsverktyg, TendSign. Vi kan även välja att mejla samma information som annonserats till kända branschorganisationer och nuvarande leverantörer inom aktuellt ramavtalsområde.  

Den som vill lämna kommentarer och synpunkter, gör det via funktionen Frågor och Svar i TendSign eller via aktuell funktionsbrevlåda. När publiceringstiden har gått ut går Inera igenom samtliga synpunkter. Därefter kan vi välja att skicka en extern remiss innan vi annonserar det slutliga förfrågningsunderlaget, eller så tar vi fram ett förfrågningsunderlag direkt.

Det är frivilligt att delta i Förfrågan om information och inte en förutsättning för att lämna anbud i kommande upphandling. 

All e-post, handlingar eller brev som skickas till Inera är en allmän handling, som också kan bli en offentlig handling.