Gå till innehåll

Stöd till säker läkemedelsprocess

Projektet består av två delar: dels att titta på olika möjligheter för en säkrare läkemedelsprocess, dels att stötta införandet av nationell läkemedelslista i kommuner och regioner så att deras behov tas tillvara. Visionen är att göra patientens läkemedelsinformation komplett och tillgänglig, för patienten själv och för samtliga vårdgivare.

Visa/Dölj mer information

Aktuellt i projektet

 • Aktuellt i projektet

  Nationella läkemedelslistan på Vitalis

  Under e-hälsomässan Vitalis som gick av stapeln i slutet av maj var nationella läkemedelslistan ämnet för flera program och seminarier. Ett par av dem finns bevarade för eftervärlden på Ineras Youtube-kanal. Under namnet: När tidplanen står i lagen – vad händer om alla inte hinner med? avhandlades såväl lag och verklighet som gula västar och vita rockar. Om ni trodde franska bönder var svåra att tas med, då har ni inte sett upprörda läkare…

  Magnus Åsén, programledare för nationella läkemedelslistan hamnade i Heta stolen och svarade på frågor om hur och när saker ska hända.

  För den som verkligen vill grotta ner sig finns även seminariet om Visningsvyer att beskåda, där Johan Persson och Anette Aronsson från E-hälsomyndigheten visar olika sätt att få åtkomst till listan.

   

  Inställt webbseminarium 17 juni

  Det webbseminarium som var planerat till den 17 juni är inställt. Meningen var att prata om Nationella läkemedelslistan – ett år kvar, men tiden har inte räckt till för gemensam planering och förberedelser av sändningen. Vi återkommer med ett nytt datum.

  Seminarier våren 2019: teknik och kommuner

  I början av april sände vi två webbseminarier tätt inpå varandra, men med olika teman. Båda finns att se textade i efterhand.

  2 april 10-12: Nationella läkemedelslistan och tekniken

  Den 29 mars publicerade E-hälsomyndigheten de första tjänstespecifikationerna för nationella läkemedelslistan, det vill säga de första tekniska beskrivningarna av vad läkemedelslistan är och hur andra system ska kommunicera med den. I detta seminarium pratar vi med tekniskt insatta representanter från E-hälsomyndigheten och ställer frågor om hur specifikationerna ska tolkas, vad vårdgivare och leverantörer ska göra med dem och hur de kommer att förändras framöver. De frågor som inte kan besvaras på plats skickar vi med E-hälsomyndigheten hem.

  Här hittar du länkar till seminariet (två delar).

  3 april 10-12: tema kommunerna och nationella läkemedelslistan

  Kommunernas intresse för nationella läkemedelslistan har varit stort – förhoppningen är att den skulle vara lösningen på många av de problem som finns i dag. Därför är det viktigt att vi tillsammans börjar förstå mer av det pussel som en kommande nationell läkemedelslista skulle bli en del av inom den kommunala hälso- och sjukvården. I detta webbseminarium diskuterar SKL och Inera med E-hälsomyndigheten om bland annat kommunernas tillgång till nationella läkemedelslistan, relationen till Pascal och hanteringen av dostjänster.

  Här hittar du länkar till seminariet (två delar).

  Webbseminarier 2018

  Hösten 2018 sändes två webbseminariet om nationell läkemedelslista, ett grundläggande och ett lite mer fördjupande. Vill du se dem i efterhand når du dem via den här länken (under dokumentation).

  Samarbetsrum hos SKL

  På SKL:s hemsida finns ett samarbetsrum för alla som vill dela erfarenheter och lära sig mer om nationella läkemedelslistan. Rummet är slutet, och tänkt för dem som jobbar i regioner och kommuner.

  Vill du gå med i samarbetsrummet, mejla Helna Palm, helena.palm@skl.se så skickar hon en inbjudan!

  (Är du redan med och vill logga in ska du klicka här!)

  Just nu pågår också

  • konsekvensanalys av vad den nationella läkemedelslistan får för påverkan för regioner, kommuner, vårdhuvudmän och systemleverantörer
  • stöd till eHälsomyndigheten, bland annat genom att delta i arbetsgrupper inom olika områden, exempelvis spärrhantering, kodverk, vilka nyttor som nationella läkemedelslistan genererar med mera
  • genomgång av tjänstekontraktet GetMedicationHistory för att ta fram beslutsunderlag om väg framåt för tjänstekontraktet
  • översyn av vad anpassningen till nationell läkemedelslista kommer att kräva av Ineras befintliga tjänster, till exempel Sil och Pascal.

Beskrivning av projektet

Läkemedelsbehandling är den vanligaste formen av behandling inom hälso- och sjukvården, och därför en viktig del av vårdgivarnas verksamhet. Men området styrs av olika lagar, och informationen om vilka läkemedel en patient fått är spridd över olika system. En vårdgivare kan därför inte få en samlad och aktuell bild av patientens läkemedel, vilket skulle krävas för en säker läkemedelsprocess. Vårdskador som vållas av felaktig läkemedelsanvändning skapar lidande för patienten och orsakar stora kostnader för samhället.

Under 2017 genomförde Inera förstudien Stöd till säker läkemedelsprocess, med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Den var en kartläggning av vad som är möjligt att göra för att patienter och vård- och omsorgspersonal ska få bättre tillgång till och även kunna dela information om en patients läkemedelsbehandlingar. Studien undersökte hur befintlig infrastruktur svarar mot behoven av delad läkemedelsinformation och vad som är möjligt att uppnå med dagens lagstiftning.

Kartläggningen visade bland annat att vårdgivarna kan få betydligt bättre stöd genom att dela informationen med hjälp av Ineras befintliga infrastruktur genom Nationella tjänsteplattformen. Tekniken används till exempel i tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ.

Tillsammans med nödvändig verksamhetsutveckling i vård och omsorg skulle det innebära ett steg närmare en sammanhållen läkemedelsinformation för varje patient. Personalen skulle då kunna få tillgång till informationen i en samlad vy, tillsammans med beslutsstöd som Ineras tjänst Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil.

Stödja arbetet med nationell läkemedelslista

Den nya lagen om nationell läkemedelslista börjar gälla den 1 juni 2020. Inera jobbar tillsammans med SKL för att samla in behov från och bygga upp olika typer av stöd för regioner och kommuner i det arbete som väntar. Fokus är de frågor där det är aktiviteter på nationell nivå som kan tillgodose behoven. På vår gemensamma hemsida finns mer information om nationell läkemedelslista och om Ineras och SKL:s arbete med att samla och stötta. Där finns också information om det samarbetsrum där representanter från regioner och kommuner kan utbyta idéer, erfarenheter och dokument som rör nationell läkemedelslista.

Information på SKL:s webbplats om det gemensamma arbetet med nationell läkemedelslista

Både Inera och SKL samverkar även med andra aktörer och myndigheter, till exempel E-hälsomyndigheten, som fått regeringsuppdraget att införa nationell läkemedelslista

En komplett sammanhållen läkemedelsjournal 

Inera strävar efter att införandet av den nationella läkemedelslistan blir startskottet för en helhetslösning där alla läkemedel, både receptförskrivna och rekvisitionsläkemedel, ingår i en komplett sammanhållen läkemedelsjournal. Visionen är att patienten och vårdgivaren alltid ska kunna få en tydlig helhetsbild av patientens alla läkemedel, utan att det påverkar den enskildes integritet. Under 2019 kommer dock arbetet att fokusera på införandet av nationell läkemedelslista.

Projektets mål under 2019

Under 2019 har projektet som mål att

 • Inera ska bidra i arbetet med införandet av den nationella läkemedelslistan så att vårdens behov kan uppfyllas på bästa möjliga sätt
 • i samband med arbetet vill projektet verka för att lösningarna ger synergieffekter och på så sätt blir kostnadseffektiva för Ineras ägare
 • i samarbete med Ineras andra tjänster definiera långsiktiga mål för att styra den nationella digitala utvecklingen av informationsdelning och hantering av läkemedelsområdet
 • bidra med kompetens om vårdens behov och krav i arbetet med att formulera gemensamma mål tillsammans med E-hälsomyndigheten och SKL i arbetet med nationell läkemedelslista och på sikt sammanhållen läkemedelsjournal.

Leveranser 2019

Under 2019 ska projektet:

 • Ta fram ett beslutsunderlag för nästa generations läkemedelskontrakt: GetMedicationHistory.
 • Utveckla den nationella infrastrukturen efter verksamhetens behov, utifrån krav från regioner och samverkande kommuner.
 • Projektet arbetar dessutom med frågor som ligger nära den nationella läkemedelslistan och medverkar med minst en person i E-hälsomyndighetens arbetsgrupper som hanterar:
  • Effekthemtagning
  • FHIR
  • Dosering
  • Spärrar/samtycke
  • Presentationskrav
  • Förskrivning/ordination
  • Användningsfall

Tidplan 

Det finns tydliga leveranser under 2019 men ingen deadline för projektet. Det beror till stor del på att det behöver bli tydligare vad den nationella läkemedelslistan kommer att ge för effekter. Inera ser ett behov av att arbeta vidare med de frågor som projektet hanterar idag, åtminstone tills den nationella läkemedelslistan är införd,vilket är planerat till 2022.

Förutsättningar för användning 

För att läkemedelsinformationen ska kunna visas och delas på det sätt som beskrivs ovan så måste regioner och kommuner på sikt införa tjänster som stödjer den nationella läkemedelslistan i sina journalsystem.

Projektets påverkan

Tjänstekontraktet som hanterar läkemedelsinformation, GetMedicationHistory, kommer att behöva uppdateras till en ny version. På sikt påverkas även andra tjänstekontrakt och tjänster inom läkemedelsområdet på grund av den nya lagen om nationell läkemedelslista.

Det här behöver du göra som kund

Regioner och kommuner deltar som kravställare i processen. De är och behöver kontinuerligt vara med och diskutera vilka tekniska och verksamhetsmässiga förändringar som är prioriterade. Det finns i dagsläget ingen absolut deadline i projektet som slår igenom på kundernas sida i deras verksamhet eller system.

Frågor och svar om projektet

Frågor och svar om Stöd till säker läkemedelsprocess.

Förstudierapport med bilagor

Här hittar du projektets förstudierapport med alla sina bilagor.

Remissvar

Kontaktpersoner

Projektledare David Ulfstrand: david.ulfstrand@inera.se

Styrgruppsordförande Tomas Lithner: tomas.lithner@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan