Gå till innehåll

Referensarkitekturen för Identitet och åtkomst - en översikt

Ineras referensarkitekturen för Identitet och åtkomst syftar till att ge stöd till utformning av IT-stöd för att säkerställa att rätt identitet får åtkomst till rätt information vid rätt tillfälle.

Referensarkitekturen är ett underlag som ska användas för utveckla, anpassa eller nyanskaffa e-tjänster/IT-system/IT-infrastruktur som behöver - alternativt levererar - någon form av identitet och åtkomsthantering. Det är viktigt att alla berörda IT-system och e-tjänster följer denna arkitektur, för att tekniken ska kunna fungera på rätt sätt genom alla led. Läs om hela referensarkitekturen här.

Den 28 september höll Inera en konferens på temat "Infrastruktur med möjligheter" där referensarkitekturen var en central del. Här kan du se inspelningen konferensen och ta del av alla presentationer från dagen

Om referensarkitekturen tillämpas på rätt sätt, blir det möjligt att bland annat:

  • Samordna, enkel och säker singelinloggning (SSO) till lokalt, regionalt och nationellt IT-stöd
  • Använda flexibla inloggningssätt anpassade till såväl individen, verksamheten som informationssäkerhetskrav
  • Ge stöd för mobila arbetssätt, både vad gäller användarnas rörlighet och användning av mobila plattformar för informationsåtkomst
  • Ha en samlad och kvalitetssäkrad hantering av användaridentiteter och behörigheter i IT-stödet, utan onödig administration
  • Använda flexibla säkerhetslösningar till rimlig kostnad och hanterbar förvaltning

Referensarkitekturen kan appliceras både inom en organisation för lokalt IT-stöd, och vid samverkan mellan organisationer, t.ex. för hantering av regionala och nationella e-tjänster. Har du frågor, eller behöver hjälp – kontakta vår Kundservice

Översiktsbild över tjänster som omfattas av referensarkitekturen

Bilden nedan visar översiktligt vilka nationella e-tjänster och IT-system som berörs av denna referensarkitektur och  hur de är kopplade till referensarkitekturen. Längre ner på sidan hittar du mer information om Ineras aktuella tjänster som idag berörs av referensarkitekturen.Översiktbild - Referensarkitekturen för Identitet och åtkomst

Ineras tjänster som idag berörs av referensarkitekturen

Nedanstående tjänster berörs av arbetet med infrastrukturen för identitet och åtkomsthantering.

SITHS / E-identitet för offentlig sektor

E-identitet för offentlig sektors roll inom referensarkitekturen är att vara e-identitetsutfärdare. Inom tjänsten finns ett verktyg för att utfärda e-legitimationer till medarbetare inom offentlig sektor. Dessa e-legitimationer kan utfärdas till olika typer av bärare, som till exempel smarta kort, och när SITHS ersätts av E-identitet för offentlig sektor kommer vi även att kunna utfärda e-legitimationer till en speciell app som kan installeras på mobiltelefoner och surfplattor.
Läs mer om vad som gäller för E-identitet för offentlig sektor här…

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänsters roll inom referensarkitekturen för identitets- och åtkomst är att reglera åtkomst till vårdinformation och göra det möjligt för personal och patienter att följa upp vilken åtkomst som är gjord.  För att följa referensarkitekturen när det gäller Säkerhetstjänster behöver e-tjänsterna som har åtkomst till vårdinformation kopplas till Säkerhetstjänsterna eller andra tjänster med motsvarande funktionalitet. Läs mer om Säkerhetstjänster här…

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten används av e-tjänster för att få fram personuppgifter om patienter och personal. En personidentitet kan vara  personnummer, samordningsnummer eller reservidentitet. Stödtjänsterna i form av Säkerhetstjänsterna i referensarkitekturen använder Personuppgiftstjänsten för information om patienter, i utgivningsprocessen av e-identitet används tjänsten för att säkerställa personalens identitet. Läs mer om Personuppgiftstjänsten här…

Katalogtjänst HSA

Katalogtjänst HSA:s roll inom referensarkitekturen är bland annat att hantera identitets- och behörighetsinformation. Mer information om HSA hittar du här…

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support