Gå till innehåll

Intygstjänster 2017-2018

Projektet Intygstjänster 2017-2018 utvecklar tjänster för elektroniska läkarintyg utfärdade av vården. Tjänsterna riktar sig främst till vården men även till invånare, politiker och andra beslutsfattare.

Bakgrunden till projektet Intygstjänster är att regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan effektiviserar hanteringen och ökar kvaliteten på läkarintygen. Samtidigt förbättras stödet för de inblandade i sjukskrivningsprocessen – invånaren, läkaren och annan vårdpersonal, samt handläggare vid Försäkringskassan. Det stärker även rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning, ger en bättre service för de försäkrade och innebär lägre kostnader för stat och landsting.

Projektet arbetar även med att göra det möjligt för andra statliga myndigheter att ta emot elektroniska intyg.

Visa/Dölj mer information

Aktuellt i projektet

 • Aktuellt i projektet

  Inom projektet pågår ett nytt delprojekt som i samverkan med Försäkringskassan ska utveckla ett administrativt stöd för att hantera beställningar av försäkringsmedicinska utredningar. Efter utredningsarbete under 2017 är målet att under 2018 genomföra den tekniska utvecklingen i samverkan med Försäkringskassan. Beräknad leverans av det nya administrativa stödet är under senare del av 2018 och början av 2019.  Läs mer under Intygsbeställning.

  Projektet arbetar också just nu med: 

  • Signering med PIN-kod i Webcert
  • Anpassning till Efoskort
  • Införande av nya intyg

Beskrivning av projektet

Projektet utvecklar ett antal webbapplikationer. Det gemensamma syftet är en förenklad hantering av sjukskrivningsprocessen samt en ökad samverkan mellan de aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen. Projektet utvecklar tjänsterna:

Intygstjänsten

Intygstjänsten har inget eget gränssnitt, men fungerar däremot som projektets nav och dess databas. Där lagras alla intyg med tillhörande ärendekommunikation. Det är genom Intygstjänsten som de andra tjänsterna kommunicerar med omvärlden och tar del av den nationella infrastrukturen. Det är även möjligt för andra intressenter och tilläggstjänster att ansluta sig till Intygstjänsten och på så sätt ta del av den infrastruktur som finns tillgänglig.

Webcert

I Webcert kan hälso- och sjukvårdspersonal utfärda intyg elektroniskt; under utfärdandet har användaren tillgång till ett antal hjälpmedel så som återanvändning av intygsinformation vid förlängning av sjukskrivning, tillgång till försäkringsmedicinskt beslutsstöd direkt i gränssnittet och kommunikation mellan intygsutfärdare och intygsmottagare, så som Försäkringskassan. Användaren har dessutom möjlighet att skicka intygen elektroniskt till mottagaren.

Webcert kan integreras direkt i journalsystemet eller nås via internet, då finns även möjligheten att logga in med e-legitimation för de användare som inte har ett SITHS- eller Efos-kort. Under 2018 kommer 18 av 21 landsting att integrera Webcert i sina journalsystem.

Rehabstöd

I Rehabstöd kan rehabkoordinatorer och läkare som utfärdar intyg få en överblick över alla pågående sjukfall på en vårdenhet. Det går också att se vilka läkarintyg som behöver förnyas och vilka patienter som är sjukskrivna av en viss läkare. För att använda Rehabstöd krävs behörighet. Inloggning sker via SITHS-kort eller Efos-kort.

Intygsstatistik

Alla digitalt utfärdade intyg går att följa upp via Intygsstatistik. Intygsstatistik är uppdelad på nationell-, landstings- och verksamhetsnivå. Det finns färdiga rapporter men det går också att skapa egna rapporter via filtreringar. Intygsstatistik kan användas för att följa trender, göra prognoser eller identifiera utbildningsbehov. Den nationella delen av Intygsstatistik är öppen för alla. För landstingsstatistik och verksamhetsstatistik krävs särskild behörighet och inloggnings med SITHS- eller Efos-kort. 

Mina intyg

I Mina intyg kan invånaren se en lista med intyg som vården utfärdat åt invånaren. Där kan invånaren skicka intygen till mottagare så som Försäkringskassan eller Transportstyrelsen. Det finns även möjlighet att anpassa och skriva ut sjukpenningintyg till sin arbetsgivare för att kunna ta bort personlig information så som diagnos. Mina intyg ger invånaren inblick och handlingsutrymme i sin egen rehabiliteringsprocess vilket ökar invånarens delaktighet. Mina intyg nås via 1177s e-tjänster eller via minaintyg.se.

Intygsbeställning

I Intygsbeställning kan hälso- och sjukvårdspersonal ta emot, besvara och administrera beställningar och förfrågningar av intyg från myndigheter. Vårdenheten blir notifierad genom e-postutskick när det inkommer en ny beställning och kan genom att logga in med SITHS/Efos-kort ta del av beställningen. I Intygsbeställning kan även en vårdenhet se en översikt över alla elektroniska beställningar av intyg som enheten har tagit emot.

Samverkansytan

Samverkansytan är idén om en framtida digital yta för samarbete och dialog vid sjukskrivning och rehabiliterng. Gemensam planering, dialog och delning av dokument ska vara möjlig mellan invånaren, arbetsgivaren och hälso- och sjukvården, men på sikt kan fler aktörer delta. En prototyp har tagits fram för att under 2018 utvärdera nyttan med en samverkansyta. Ett beslutsunderlag för fortsatt arbete tas därefter fram. Läs mer här.

Bakgrund till projektet

Bakgrunden till projektet är ett beslut från SKL och regeringen som efter utredning bedömt att en digitalisering av läkarintygen innebär att intygens kvalitet ökar, rättssäkerheten stärks, stödet i intygsutfärdandet förbättras och processen blir effektivare. Regeringen finansierar projektet via överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering.

Projektets mål

Projektets mål är att bidra till effektivisering av sjukskrivningsprocessen genom minskade kostnader. Projektet bidrar genom att en digitalisering av intygsprocessen leder till:
Ökad samverkan. Genom ett ökat samarbete mellan aktörerna går det att undvika passiviserande väntetid för patienten. Få ett helhetsperspektiv över patientens behov av stöd och för att uppnå en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess.
Högre rättssäkerhet. Högre rättssäkerhet ger ökad trygghet, bättre förutsägbarhet och ökat förtroende från invånarna. Syftet med en likformig och patientsäker sjukskrivningsprocess är inte färre sjukskrivna, utan ökad trygghet för de försäkrade.

Ökad jämställdhet. Lika behandling oavsett kön. Genom ett ökat samarbete mellan exempelvis arbetsgivare, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen är det möjligt att undvika ojämnställd behandling och bättre beslutsunderlag för rätt åtgärd. Ett stort antal studier tyder på att det förekommer medicinska felaktigheter orsakade av medvetna eller omedvetna föreställningar om kön, så kallad genusbias.

Bättre informationskvalitet. Att övergå från pappershantering i form av blanketter, skanning och post till elektronisk överförbar information innebär en smidigare vardag för de inblandade aktörerna. Digitaliseringen innebär ett minskat behov för kompletteringar, mindre administrativ tid och minskade ledtider.

Ökad delaktighet. En grundläggande princip i Försäkringskassans handläggning av individärenden är att alltid värna den enskildes delaktighet i sin egen sjukskrivningsprocess och insyn i hanteringen av det egna ärendet. Det leder till en förbättrad dialog mellan läkare och patient och handläggare samt enklare intygshantering för individen som kommer åt sina intyg i e-tjänsten Mina intyg.

Beställare: SKL

Finansiering: Regeringen via överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering.

Tidplan: Överlämning av projektet till förvaltning beräknas påbörjas 1 november 2018 och vara slutförd 22 februari 2019.

Förutsättningar för användning och införande

Som stöd till landstingen finns en kravspecifikation som kan användas vid införande av digital intygshantering. Kravspecifikationen beskriver funktionaliteten för de intygstyperna som hittills har digitaliserats samt kraven som gäller för utveckling av de system landstingen använder för intygshantering.

Kravspecifikationen publiceras på projektet Intygstjänsters wiki-webbplats för att säkerställa att alla involverade parter har tillgång till aktuellt underlag. I dagsläget kräver dessa sidor behörighet men arbete pågår för att göra dem publika. I väntan på det ber vi dig att mejla projektet på intygstjanster@inera.se för att få information om hur du får tillgång till aktuella underlag.

Projektet utnyttjar i största utsträckning den nationella infrastruktur som finns och följer de nationella riktlinjer som finns uppsatta.

Projektets påverkan

Projektet följer principen om lös koppling vilket gör att om ändringar sker i tjänsterna kommer anslutna system inte att påverkas.

Försäkringsmedicinska utredningar

 • Utredningar, specifikationer och andra typer av leveranser som projektet gör, till exempel tjänstekontrakt, tillämpningsanvisningar, release notes.

Kontaktpersoner

Projektledare: Jonas Dahl
Biträdande projektledare: Lena Furubacke

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan