Gå till innehåll

Intygstjänster 2019

Projektet Intygstjänster 2019 utvecklar tjänster för digitala läkarintyg som utfärdas av vården. Tjänsterna riktar sig främst till vården men även till invånare, politiker och andra beslutsfattare.

Bakgrunden till projektet Intygstjänster är att regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer att elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan effektiviserar hanteringen och ökar kvaliteten på läkarintygen. Samtidigt förbättras stödet för de inblandade i sjukskrivningsprocessen – invånaren, läkaren och annan vårdpersonal, samt handläggare vid Försäkringskassan. Det stärker rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning, ger en bättre service för de försäkrade och innebär lägre kostnader för stat och landsting.

Projektet arbetar med att göra det möjligt för andra statliga myndigheter att ta emot digitala intyg. I dagsläget är även Transportstyrelsen ansluten.

Visa/Dölj mer information

Aktuellt i projektet

 • Aktuellt i projektet

  Ny tjänst - Intygsbeställning

  Projektet arbetar med utveckling av en ny tjänst där hälso- och sjukvårdspersonal kommer att kunna ta emot, besvara och administrera beställningar och förfrågningar av intyg från myndigheter, först ut är Arbetsförmedlingen. Tjänsten kommer att heta Intygsbeställning och planeras för lansering under hösten 2019.

  Flera intygstyper digitaliseras

  Projektet samarbetar med flera myndigheter för att digitalisera hanteringen av flera intyg. Dessa kommer när arbetet är klart bli tillgängliga i Webcert, Intygsstatistik och Mina intyg.

  Sammanhållen journalföring i Rehabstöd

  Att kunna se information från intyg som utfärdats hos andra vårdgivare, så kallad sammanhållen journalföring, är en av de mest efterfrågade funktionaliteterna i Rehabstöd eftersom det förekommer att en sjukskrivning börjar på en vårdenhet och fortsätter på en annan. Rehabkoordinatorer, men även läkare, har behov av att kunna få reda på vilken som var den första dagen i patientens sjukskrivning eftersom det avgör var patienten befinner sig i Försäkringskassans rehabiliteringskedja. Planerad lansering av den här funktionaliteten är hösten 2019.

Beskrivning av projektet

Projektet vidareutvecklar och nyutvecklar ett antal webbapplikationer. Det gemensamma syftet är en förenklad hantering av sjukskrivningsprocessen samt en ökad samverkan mellan de aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen. Projektet utvecklar tjänsterna:

Webcert

I Webcert kan hälso- och sjukvårdspersonal utfärda intyg elektroniskt samt att hantera ärendekommunikation med Försäkringskassan. I Webcert ingår dessutom flera stödfunktioner för bedömning och ifyllnad av ett intyg. I dagsläget har 18 av 21 landsting valt att integrera sina journalsystem med Webcert.

Här kan du läsa mer om Webcert

Rehabstöd

I Rehabstöd kan rehabkoordinatorer och läkare som utfärdar intyg få en överblick över alla pågående sjukfall på en vårdenhet. Det går också att se vilka läkarintyg som behöver förnyas och vilka patienter som är sjukskrivna av en viss läkare. 

Här kan du läsa mer om Rehabstöd

Intygsstatistik

Alla digitalt utfärdade intyg går att följa upp via i Intygsstatistik. Intygsstatistik är uppdelad på nationell-, landstings- och verksamhetsnivå. Intygsstatistik kan användas för att följa trender, göra prognoser eller identifiera utbildningsbehov.

Här kan du läsa mer om Intygsstatistik

Mina intyg

I Mina intyg kan invånaren skicka sina läkarintyg till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen. Det går också att läsa, skriva ut och ladda ner intygen. Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via minaintyg.se.

Här kan du läsa mer om Mina intyg

Intygsbeställning

I Intygsbeställning kan hälso- och sjukvårdspersonal ta emot, besvara och administrera beställningar och förfrågningar av intyg från myndigheter. Vårdpersonal blir notifierad genom e-postutskick när det kommer en ny beställning till vårdenheten, och kan genom att logga in med SITHS-kort ta del av beställningen. I Intygsbeställning går det även att få en översikt över alla elektroniska beställningar av intyg som vårdenheten har tagit emot.
Tjänsten utvecklas under 2019. 

Bakgrund till projektet

Bakgrunden till projektet är ett beslut från SKL och regeringen som efter utredning bedömt att en digitalisering av läkarintygen innebär att intygens kvalitet ökar, rättssäkerheten stärks, stödet i intygsutfärdandet förbättras och processen blir effektivare. Regeringen finansierar projektet via överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering.

Projektets mål

Projektets mål är att bidra till effektivisering av sjukskrivningsprocessen genom minskade kostnader. Projektet bidrar genom att en digitalisering av intygsprocessen leder till:

 • Ökad samverkan
  Genom ett ökat samarbete mellan aktörerna går det att undvika passiviserande väntetid för patienten. Alla aktörer som är inblandade i patientens sjukskrivning kan få ett helhetsperspektiv över patientens behov av stöd, och sjukskrivningsprocessen kan bli mer kvalitetssäker och effektiv.
 • Högre rättssäkerhet 
  Högre rättssäkerhet ger ökad trygghet, bättre förutsägbarhet och ökat förtroende från invånarna. Syftet med en likformig och patientsäker sjukskrivningsprocess är inte färre sjukskrivna, utan ökad trygghet för de försäkrade.
 • Ökad jämställdhet
  Lika behandling oavsett kön. Genom ett ökat samarbete mellan exempelvis arbetsgivare, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen är det möjligt att undvika ojämnställd behandling och skapa bättre beslutsunderlag för rätt åtgärd. Ett stort antal studier tyder på att det förekommer medicinska felaktigheter orsakade av medvetna eller omedvetna föreställningar om kön, så kallad genusbias.
 • Bättre informationskvalitet 
  Att övergå från pappershantering i form av blanketter, skanning och post till elektronisk överförbar information innebär en smidigare vardag för de inblandade aktörerna. Digitaliseringen innebär ett minskat behov för kompletteringar, mindre administrativ tid och minskade ledtider.
 • Ökad delaktighet
  En grundläggande princip i Försäkringskassans handläggning av individärenden är att alltid värna den enskildes delaktighet i sin egen sjukskrivningsprocess och insyn i hanteringen av det egna ärendet. Det leder till en förbättrad dialog mellan läkare och patient och handläggare samt enklare intygshantering för individen som kommer åt sina intyg i e-tjänsten Mina intyg.

Beställare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Finansiering: Regeringen via överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering.

Tidplan: Projektet beräknas pågå fram till 31 december 2019.

Projektets påverkan

Projektet följer principen om lös koppling vilket gör att om ändringar sker i tjänsterna kommer anslutna system inte att påverkas.

Kontaktpersoner

Projektledare: Niklas Franzel

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan