Gå till innehåll

Målbild nya 1177 Vårdguiden

Projektet Målbild nya 1177 Vårdguiden ska ta fram en målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll i framtiden. Målbilden ska förankras hos landstingens och regionernas ledningar, och vara styrande och vägledande för den fortsatta utvecklingen av 1177 Vårdguiden. Projektet är en fortsättning på det framtidsinriktade arbete som bedrevs inom programmet Nya 1177 Vårdguiden under 2016-2017.

Visa/Dölj mer information

Aktuellt

 • Aktuellt i projektet

  Projektet har tagit fram ett förslag på målbild i form av en rapport till Ineras styrelse. Styrelsen godkände rapporten den 25 juni 2018.

  Rapporten Målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens roll finns att läsa och ladda ner under rubriken Leveranser längre ner på sidan. Rapporten är sedan tidigare förankrad i Ineras programråd, i nätverken för hälso- och sjukvårdsdirektörerna och informationsdirektörerna, och i den expertgrupp som landsting och regioner har utsett för att stödja projektet.

  Som komplement till rapporten finns också två presentationer med talarmanus. Den korta har samma upplägg som rapporten medan den långa har fler bilder och mer berättande text om bland annat bakgrund och nuläge. Båda presentationerna kan laddas ner under rubriken Leveranser längre ner på sidan.

  Som en direkt följd av projektets målbildsarbete skickade Ineras programkontor ut en avsiktsförklaring i början av juli 2018. Avsiktsförklaringen beskriver översiktligt vilka konkreta insatser som Inera kan åta sig i närtid för att börja uppfylla målbilden. Det är sedan landsting och regioner som får ta ställning till vilka insatser Inera bör genomföra och i vilken takt.

Beskrivning av projektet

Vård och omsorg befinner sig i stark förändring. En allt större andel äldre invånare och en allt större grupp av personer med kronisk sjukdom eller multisjukdom ställer högre krav på tillgång till vård och omsorg.

Samtidigt kommer det bli allt svårare att bemanna vården under de närmaste åren. Detta märks redan i tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon, där man, trots att flera landsting och regioner samverkar i en gemensam kö vissa tider, ändå inte når målen för tillgänglighet. En exploderande marknad har uppstått av fristående vårdaktörer, innovatörer och apputvecklare, som utmanar etablerade modeller och system och vänder sig direkt till invånarna.

Konceptet 1177 Vårdguiden utvecklas

1177 Vårdguiden är ett koncept av tjänster som erbjuds dygnet runt, året runt via öppen webb, personliga e-tjänster med säker inloggning, telefonrådgivning och mobilapplikationer.

Konceptet och tjänsterna inom 1177 Vårdguiden har utvecklats successivt och är nu inne i en omfattande utvecklingsfas med genomgripande tekniska plattformsbyten, i de två projekten Ny plattform webbtjänster och Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster. Mot bakgrund av detta finns behov av att ompröva 1177 Vårdguidens roll i framtidens vård och omsorg samt tydliggöra målen och tjänsteutbudet.

Rapporten AI och automatisering för första linjens vård som kom i december 2017 visade på möjligheter att automatisera delar av sjukvårdsrådgivningsprocessen. Med uttrycket "första linjens vård" menas de delar av vården som invånarna först vänder sig till när de söker vård. En pågående utredning inom Inera analyserar möjligheten att erbjuda invånarna att ta del av sin patientinformation genom e-tjänster eller andra applikationer från kommersiella leverantörer.

Nu undersöks kommunernas möjligheter att använda 1177 Vårdguiden som kanal för tjänster inom kommunal vård och omsorg inklusive socialtjänst. Landsting och regioner prövar parallellt att hitta nya former för att förbättra tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon.

En långsiktig målbild behövs

Det finns ett stort behov av att diskutera, förankra och besluta om en långsiktig målbild för 1177 Vårdguiden. Målbilden ska visa hur 1177 Vårdguiden som helhet ska stödja framtidens vård och omsorg utifrån ett invånarperspektiv.

De frågor som behöver belysas spänner över Ineras tjänster men även landstings, regioners och kommuners egen verksamhetsutveckling. Målbilden för 1177 Vårdguiden behöver därmed positioneras i ett större perspektiv. 1177 Vårdguiden måste utvecklas i den takt som vårdhuvudmännen utvecklar sin verksamhet.

Frågor som ska hanteras i projektet är bland annat:

 • Vad krävs för ett sammanhängande flöde för första linjens vård?
 • Hur kan automatisering av första linjens vård, inklusive artificiell intelligens, AI, fungera?
 • Hur ser landsting, regioner och kommuner på 1177 Vårdguidens position och roll i framtidens vård och omsorg?
 • Vilka infrastrukturella stödtjänster och vilket tjänsteutbud ska Inera ansvara för?
 • Hur behöver varumärkesstrategin uppdateras för att stödja den målbild som växer fram?
 • Hur och när kan vi ta fram en nationell målarkitektur som ger förutsättningar för att nå målbilden?
 • Hur ska en organisation för att förvalta och utveckla målbilden på lång sikt se ut?

Projektet är en fortsättning på det framtidsinriktade arbete som bedrevs inom programmet Nya 1177 Vårdguiden under 2016-2017.

Leveranser

Projektet ska leverera skriftligt material i form av rapporter med tillhörande kommunikationsmaterial. Successiva delleveranser ska sammantaget utforma en målbild med årsvisa genomförandeplaner.

De delar av leveransen som kommer att påverka landsting, regioner och kommuner ska utformas som rekommendationer eller diskussionsunderlag till landstings-, regions- och kommunledningarna.

Ineras styrelse och landstingens och regionernas ledningsnätverk får kontinuerlig information om status för projektet. Ambitionen är att leveranserna ska presenteras i samband med ordinarie möten för Ineras styrelse, beredning, programråd och ledningsnätverk.

Tidplan

Projektet ska leverera ett första diskussionsunderlag i maj 2018.

Arbetssätt

En liten fast arbetsgrupp arbetar kontinuerligt med den övergripande strategin och med att ta fram diskussionsunderlag till landsting och regioner.

För att få fart och arbetsfokus på mer operativa frågor planerar projektet att med hjälp av tester, utvärderingar och pilotprojekt få input till det strategiska målbildsarbetet.

Innehållet i leveranserna stäms av och utarbetas kontinuerligt i tät samverkan med den strategiska expertgruppen, en referensgrupp med representanter från landsting och regioner, utsedda via Ineras programråd. Den strategiska expertgruppen har möte en gång i månaden.

Kontaktpersoner

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support