Gå till innehåll

Invånarens symtomguide

Det här projektet är en del av programmet Första linjens digitala vård och omfattar punkt 3 i avsiktsförklaringen gällande realisering av målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguiden, med leverans under första kvartalet 2019: "Anskaffning av första version av innehåll och verktyg för invånarens digitala symtombeskrivning. I första skedet ersätter detta nuvarande symtomguide på 1177.se."

Visa/Dölj mer information

Aktuellt

 • Det här händer just nu

  I april gjorde projektet sin första delleverans i form av en förstudie som bestod av bland annat målbild, koncept och utvecklingsplan för invånarens symtomguide. Samtidigt levererades den Proof of concept-lösning (POC) som projektet tagit fram parallellt med förstudiearbetet. I nästa fas under andra kvartalet 2019 kommer förberedelsefasen fortsätta med utvärderingar och användartester av POC:en.

  Projektet kommer även genomföra ett antal dialogmöten med leverantörer som idag erbjuder tjänster för symtomguidning/triagering till invånare. Syftet är att undersöka marknaden och se vilka möjligheter som finns att tillhandhålla en lösning som möter målbilden och de behov  som identifierats hittills i projektet, samt att utvärdera möjligheten att genomföra en upphandling avseende hela eller delar av symtomguiden.

  Resultatet från POC-utvärderingar, dialogmöten, och förankring av förstudiens resultat kommer sedan före sommaren att sammanställas i ett beslutsunderlag för vägval kring den tekniska lösningen, eventuell upphandling, och en projektplan för genomförande av projektet.

  Om någon leverantör på marknaden som inte inbjudits till dialogmöte och har en produkt för triagering/symtomguidning för invånare är ni välkomna att kontakta tomas.kaipe@inera.se så snart som möjligt.

   

Det här projektet är en del av programmet Första linjens digitala vård och omfattar punkt 3 i avsiktsförklaringen gällande realisering av målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguiden, med leverans under första kvartalet 2019:

 • Anskaffning av första version av innehåll och verktyg för invånarens digitala symtombeskrivning. I första skedet ersätter detta nuvarande symtomguide på 1177.se.

Syftet är att uppnå en automatiserad, mer avancerad och användarvänlig symtomguide för invånarna som en del av första linjens vård. Den ska styra mot projektets och programmets övergripande effektmål för förbättrad tillgänglighet och effektivare resursanvändning.

Den befintliga symtomguiden på 1177.se har begränsade utvecklingsmöjligheter både vad gäller antal symtom och användarupplevelse. En chatbot-lösning med AI-funktionalitet bedöms ha större potential på lång sikt, både konceptuellt och för att nå önskade nyttor och effekter.

Ambitionen på sikt är att en mer avancerad symtomguide på ett bättre sätt ska avlasta vårdpersonal som idag på olika sätt arbetar med rådgivning och hänvisning av invånare till rätt typ av vård och mottagning utifrån behov. På det viset frigörs resurser som kan korta väntetider, minska antalet felaktiga vårdkontakter och därmed öka tillgängligheten i hela första linjens vård.

Projektmål

Målbeskrivning:

 • En invånare med ett nytt besvär där det inte redan finns en etablerad vårdkontakt startar symtomguiden via någon av 1177 Vårdguidens tjänster
  • T.ex. från startsidan, en sjukdomsartikel eller en mottagnings kontaktkort (öppet alt. Inloggad på e-tjänsterna) på webbplatsen eller i appen. Invånare skulle även kunna få en länk via sms från kön till 1177 Vårdguiden på telefon eller kommit via en länk på mottagningens egen webbplats.
  • Ett annat alternativ är att symtomguiden, eller dess information, används i vårdgivarnas egna digitala kanaler och verktyg.
  • Invånaren beskriver sina symtom för en chatbot och får automatiskt råd om hänvisning till rätt vårdnivå och typ av verksamhet, t.ex.:
   • Egenvårdsråd
   • Kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon för mer komplicerad rådgivning via telefon, chat eller video
   • Webbtidbokning för fysisk eller digital vårdcentral
   • Akut fysiskt besök, alternativt ringa 112
   • Den upprättade symtombeskrivningen och annan relevant information följer invånaren genom ärendeflödet, även om det omfattar olika vårdgivare och huvudmän, och nås för invånaren via inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster och Journalen och för vårdpersonalen i verksamhetssystem alternativ NPÖ.

Leveranser kvartal 1 2019

I slutet av kvartalet kommer projektet att leverera två delresultat:

1. Version 0.9 av Invånarens symtomguide

Den första leveransen för projektet är att i mars 2019 lansera en första/beta version 0.9 av Invånarens symtomguide som omfattar innehåll, design och teknisk lösning.

2. Förstudie/koncept

Målet för förstudien är att ge kunskap och insikter om hur en symtomguide kan utvecklas för att ge mer nytta och stödja hela vårdflödet genom utvecklat innehåll och funktioner. Det handlar om att förstå utmaningarna och vilka krav detta ställer på olika förutsättningar som exempelvis innehållet, metodik för vårdbehovsbedömning och hänvisning, landstingens och regionernas struktur för hänvisning till det egna vårdutbudet, medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, juridik och teknik. En viktig utgångspunkt för arbetet är invånarens behov och beteende. En annan faktor är att dra lärdom av erfarenheter från regionernas pågående initiativ för att testa olika lösningar inom området symtomguide, hänvisning och digitala vårdmöten. Här ingår de tjänster som redan finns tillgängliga på marknaden.

Resultatet ska sammanställas i ett förslag till koncept för en mer avancerad symtomguide samt ett förslag till utvecklingsplan. 

Tid- och aktivitetsplan

 Tid- och aktivitetsplan för Invånarens symtomguide kvartal 1 2019

Organisation och förankring

För kommunikation och förankring samordnar projektet både med programledningen och två av de andra projekten som i huvudsak berör 1177 Vårdguiden på telefon. 

Organisation och förankring

Projektets organisation

 

Projektets organisation

Risker

De största utmaningarna och riskerna förekommer inom följande områden:

 • Juridiska och kvalitetsmässiga aspekter av symtomguiden som t.ex. medicinskt ansvar, NMI-klassning/CE-märkning, GDPR och Cloud-tjänster. Här finns framför allt risk för ledtider och förseningar i samverkan med andra parter som t.ex. Läkemedelsverket.
 • Valet av teknisk plattform för utveckling av version 0.9 kan visa sig vara mindre bra på längre sikt beroende på hur målbilden och förutsättningar förändras.
 • Den planerade tiden är kort för att hinna både förstudie och utveckling av en första version samtidigt med god kvalitet.

 

Kontaktperson: Tomas Kaipe

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan