Gå till innehåll

Nyutveckling i Stöd och behandling

Nu är plattformen Stöd och behandling etablerad och över 400 vårdenheter har pågående behandlingar. Parallellt med detta har SKL och Inera tillsammans drivit ett projekt för att vidareutveckla Stöd och behandling inom fem olika områden.

Integration av visuell kommunikation och vårdsystem, fem områden:

 

  • Utveckla stöd för videomöten i plattformen
  • Utvärdera integrationsmöjlighet mot journalsystem
  • Utvärdera möjligheten att ansluta appar som komplement i behandlingar
  • Utvärdera Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling
  • Utveckla dataexport för forskning och uppföljning.

Projektet är nu avslutat och en beskrivning av resultaten kan läsas nedan.

Utveckla stöd för videomöten i Stöd och behandling

Stöd och behandlings gränssnitt har utvecklats för att kunna hantera och publicera länkar till videomöten. Ett integrationsramverk har tagits fram för att beskriva hur vårdgivare kan ansluta en upphandlad videoleverantör till Stöd och behandling. Pilottester har genomförts i Västerbotten, Skåne och Stockholm för att pröva arbetsprocesser samt avgöra hur väl videosamtal fungerar i när de integreras i Stöd och behandling. I samband med pilottesterna har även ett antal checklistor och användarmanualer tagits fram. I utvärderingen av pilottesterna framgår tydliga fördelar med att kunna erbjuda samtal via video i plattformen.

Nuläge

Det är nu möjligt att ansluta en videotjänst till Stöd och behandling. Vårdgivare behöver handla upp och ansluta en videoleverantör om sådant avtal inte redan finns på plats i landstinget eller regionen. Anslutningsanvisningar och nödvändig funktionalitet för säkerhetshantering och PDL-loggning för videotjänsten finns beskrivna i det framtagna anslutningsramverket. Läs mer på förvaltningens sidor!

 

Utvärdera integrationsmöjlighet mot journalsystem

Projektet har utrett möjligheten att integrera Stöd och behandling med journalsystem för att bättre tillgodose användarnas behov av en mer säker och effektiv administration. Förstudiearbete och lösningsförslag har tagits fram i samarbete med två landsting, Dalarna och Östergötland, samt deras journalsystemsleverantörer. Arbetet visar att det är fullt möjligt att göra denna typ av integration men det krävs ytterligare krav- och utvecklingsarbete både på Stöd och behandlings sida och på verksamhets-/journalsystemssidan.

Nuläge

Förstudiearbetet och lösningsförslag är överlämnat till Stöd och behandlings förvaltning och kan aktualiseras så snart det finns verksamhet-/journalsystemleverantör som har resurser och möjlighet att utveckla för integration. 

 

Utvärdera möjligheten att ansluta appar som komplement i behandlingar

Funktionalitet i Stöd och behandling samt API:er har tagits fram för att ge möjlighet att koppla fristående appar till plattformen. En pilottest har genomförts med en verksamhet Västra Götalandsregionen och en app-leverantör. Pilottesten visade på att det fungerade att ansluta appar och använda dem parallellt med Stöd och behandlings vanliga gränssnitt. Dock identifierades även ett antal utmaningar gällande säkerhet och förvaltningskomplexitet. Det blev även tydligt att anslutningsprocessen för app-leverantören och verksamheten var väl omfattande.

Nuläge

En ytterligare översyn kring hur appar bäst integreras har visat sig nödvändig och för detta har en utredning inletts. I utredningen tas frågan vidare gällande säkerhet, förvaltningskomplexitet och anslutningsprocess samt vilken nytta olika typer av appar kan generera. Denna utredning ligger utanför projektet.

 

Utvärdera Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling

Projektet har inom ramen för Stöd och behandling tagit fram en digitaliserad vårdplan för patienter inom cancervården. Den digitala vårdplanen har implementerats utifrån Stöd och behandlings befintliga strukturer. Nya funktioner för hantering och kontakter samt planering av vårdinsatser har utvecklats. Vårdplanen har pilotestats i regionerna Östergötland, Jönköping och Uppsala för tre olika cancerdiagnoser. Utvärderingen visar på tydliga fördelar med att ha en digitaliserad vårdplan för cancerbehandling i Stöd och behandling. Dock anser pilotverksamheterna att ytterligare utveckling är önskvärd för att en smidig användning av vårdplanerna ska vara möjlig.

Nuläge

RCC, Regionalt Cancercentrum i samverkan, har beslutat att vårdplan cancer i Stöd och behandling succesivt ska införas i cancervården parallellt med att ytterligare utveckling görs i den tekniska plattformen. Ett nytt projekt startas för att hantera kravställande, vidareutveckling och stöd till de verksamheter som startar implementationen.

 

Utveckla dataexport för forskning och uppföljning

För att bättre stödja forskning och uppföljning i Stöd och behandling har dataexportfunktionen utvecklats. Det ursprungliga exportformatet (XML) har berikats och givits en tydligare struktur. Ett nytt format som efterfrågats av forskarkåren (CSV) har utvecklats. Fler urvalsmöjligheter vid dataexport har tagits fram för att användarna ska kunna precisera vilka datamängder de vill exportera. 

Nuläge

Exportformatet XML är publicerat och finns nu att tillgå för användare med dataadmin-behörighet. En omvandlare till det nya exportformatet CSV finns tillgänglig och access till den fås via kontakt med Stöd och behandlings förvaltning.

 

Mer information om Stöd och behandling

Kontakt: stodochbehandling@1177.se

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan