Gå till innehåll

Programmet Första linjens digitala vård

Programmets uppdrag är att leda förändringsarbete och projekt som styr mot en framtagen målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll med tillhörande nyttoeffekter. Rapporten som beskriver målbilden har tagits fram av Inera i samverkan med landsting och regioner. Programmet arbetar inom områdena infrastruktur och arkitektur, utveckling av tjänster och 1177 Vårdguidens koncept, samt för att stödja regioner i förändringsarbete och införande av digitala lösningar.

Programmet leder arbetet för att realisera en tidigare framtagen målbild för första linjens vård och en ny roll för 1177 Vårdguiden. I programmet ingår flera olika projekt, samt att leda och stödja förändringsarbete och införande av digitala lösningar i landsting och regioner.

Aktuellt i programmet

Se filmen om scenariot för första linjens digitala vård

Läs nyhetsartikeln om 1177 Vårdguiden som i höst prövar bild och video i sjukvårdsrådgivning

Se informationen för de projekt som har egna sidor:

Bakgrund och målbild för programmet

Bakgrunden till programmet är den målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll, som togs fram av Inera i samarbete med representanter för landsting och regioner under januari-maj 2018. Målbilden beskriver den omställning som vården befinner sig i och anger en strategisk riktning för utvecklingen inom första linjens vård. Devisen är ”digitalt när det går, fysiskt när det behövs”. I juni beslutade Ineras styrelse liksom samtliga landsting och regioner att ställa sig bakom målbilden. Programmet för att realisera målbilden startade under hösten 2018.

Med en åldrande befolkning bedöms det framtida vårdbehovet öka samtidigt som tillgången till vårdpersonal minskar. 1177 Vårdguiden på telefon brottas redan med långa väntetider. Första linjens vård i form av digitala självservicetjänster och nya digitala kanaler för att nå olika vårdkompetenser bedöms kunna ha en ännu mer central roll för att vägleda breda patientströmmar rätt från början, både för att nå högre patientsäkerhet och resurseffektivitet. Den första kontakten med vården, som kan vara per telefon eller på webben, ska leda till egenvårdsråd eller vägledning till rätt vårdnivå. Information ska följa invånaren genom hela vårdförloppet, oavsett verksamhet och vilket vårdsystem som används. Automatisering och artificiell intelligens kan komma att spela en viktig roll.

Uttrycket ”första linjens vård” avser de delar av vården som invånarna först vänder sig till när de söker vård. Målbilden utgår från att första linjens vård ska hanteras som en helhet där 1177 Vårdguiden är en del.

Programmets uppdrag är att leda förändringsarbete och projekt som styr mot målbilden och beslutade effektmål. Arbetet kommer att kräva sammanhängande utveckling som sträcker sig över nästan samtliga av Ineras verksamhetsområden.

Målbilden ska vara vägledande när beslut tas om exempelvis organisationsformer, vårdutbud, digitala tjänster och stödsystem inom första linjens vård, både på lokal huvudmannanivå och på nationell samverkansnivå.

En strategisk expertgrupp är tillsatt för programmet. Det är också avgörande med ett nära samarbete med regionerna, och därför har olika referensgrupper bildats för programmets projekt och uppdrag.

Programmets uppdrag

I avsiktsförklaringen beskrivs de första stegen för hur målbilden ska realiseras. De ingående projekten som drivs under hösten 2018 ryms inom tre delområden.

1.      Utveckling av infrastruktur och arkitektur

Utvecklingen av infrastruktur och så kallad referensarkitektur ska ge bättre förutsättningar för samverkan och informationsutbyte mellan olika parter så att inlåsningseffekter kan undvikas så långt det är möjligt. Det innebär att det ska finnas förutsättningar för alla landsting, regioner och kommuner att gå mot målbilden för första linjens vård, oavsett kombination av privata och offentliga vårdgivare och leverantörer för att bedriva digital vård.

2.      Utveckling av tjänster och 1177 Vårdguidens koncept och roll

Det medicinskt kvalitetssäkrade innehållet i 1177 Vårdguidens kanaler ska vidareutvecklas. Invånaren ska digitalt kunna beskriva sina symtom och få digital rådgivning samt lotsas fram till rätt vård. Det ska vara möjligt i både telefon och på webben och delvis automatiserat. Utvecklingen ska ge förutsättningarna för ett sammanhållet flöde där relevant information finns tillgänglig i varje given situation oavsett var i vården patienten befinner sig. Nya koncept för webbtidbokning och provtagning i hemmet är exempel på andra funktioner som prioriterats inledningsvis. Genom att utveckla både infrastruktur och innehåll blir det möjligt att använda automatisering och artificiell intelligens.

3.      Stöd i landstingens och regionernas förändringsarbete och införandet av digitala tjänster och lösningar

Stöd i verksamhetsutveckling och införande kommer att ges. Med utgångspunkt från programmets nyttoeffekter ska en gemensam planering ske tillsammans med respektive landsting och region.

Mål

Programmets leveranser ska bidra till en mer effektiv användning av vårdens resurser på flera nivåer. De nya tjänsterna inom 1177 Vårdguiden ska styra fler patienter till rätt vårdnivå direkt och tillåta fler ärenden att hanteras genom självservice och digitala kontakter för att minska dubbelarbete i vården. Utvecklingen av infrastruktur och referensarkitektur ska ge förutsättningarna för ett sammanhållet ärendeflöde som förbättrar kontinuiteten och patientens delaktighet i vården och även att frigöra resurser till angelägna vårdområden.

Effektmål beskriver hur programmet ska bidra till förbättrad tillgänglighet i första linjens vård och till effektivare användning av vårdens resurser.

  1. Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård

Tillgänglighet handlar om väntetider, men också om tillgång till vård utifrån behov och om förtroendet för hälso- och sjukvården. Även kontinuitet och delaktighet är viktiga aspekter av tillgänglighet.

Programmet ska bidra till bättre tillgänglighet inom första linjens vård genom att utveckla konceptet 1177 Vårdguiden, bland annat genom att fler invånare ska lotsas till rätt vårdnivå snabbare.

  1. En mer effektiv användning av vårdens resurser

För att inte förbruka mer resurser än vad som är nödvändigt för en patientcentrerad och jämlik vård måste resurserna allokeras smart så att rätt resurser och kompetens används till rätt insatser utifrån korrekt bedömda vårdbehov.

Programmet har effektmål för att mäta styrning av patientflöden, ökad självservice, och frigörandet av resurser. Även kontinuitet, delaktighet och minskad stress hos vårdpersonalen är viktiga indikatorer för effektivitet i vården.

Tidplan

Utvecklingen av programmet på nationell nivå kommer att ske i steg med början hösten 2018 för att fortsätta under 2019, 2020 och troligen ännu längre. Den behöver gå i takt med landsting och regioners förmåga att förändra sin verksamhet

Programmets satsningar och projekt identifieras stegvis och är beroende av huvudmännens beslut om prioriteringar och finansiering.

Leveranser

Programmets ingående projekt och aktiviteter till och med första kvartalet 2019, täcker in leveranserna från den beslutade avsiktsförklaringen för 2018. Programmets projektportfölj och leveransplan kommer att förändras under programtidens gång, vilket innebär återkommande revideringar. Här listas de projekt som ingår i programmet. Varje projekt kommer att ha en separat projektplan som kommer att länkas härifrån och där det framgår hur leveranserna är knutna till avsiktsförklaringens leveransvariabler.

 

Programmets påverkan och beroenden

Programmet har många beroenden till olika pågående och planerade projekt och aktiviteter ­– internt inom Inera men även externt. Här tecknas några av de mest väsentliga beroenden som hittills identifierats och programmet kommer att göra en analys över i vilka delar och på vilket sätt programmet ska förhålla sig till och samverka med dem.

Mycket i målbilden är tillämpbart även för andra delar än första linjens vård och utvecklingen av tjänster och infrastruktur inom första linjens vård behöver hänga ihop med de digitala lösningar som ska stödja invånare, patienten, närstående och verksamheter i hela vårdflödet. Inera kommer därför att komplettera strategiarbetet med en plan för hur 1177 Vårdguidens e-tjänster och innehåll ska utvecklas för att skapa största möjliga värde i hela vårdprocessen. Detta arbete ska vara klart i januari 2019 och kan innebära att programmet får ytterligare uppdrag.

Programmet är ett av Ineras stora satsningsområden för de närmaste åren och starka beröringspunkter finns både till landstingen och regionernas nya vårdinformationssystem liksom till arbetet med digitala lösningar och tjänster för kommunerna.

Aktuella projekt och tjänster inom Inera som programmet har samband med är bland annat:

Det här behöver göras i regionerna

Landstingen, regionerna och i viss mån kommunerna är till stor del ansvariga för att realisera effekterna från programmet. Eftersom förutsättningarna ser olika ut behöver varje landsting, region och eventuellt kommun planera för hur programmets leveranser ska integreras i verksamheten. Programmet kommer att erbjuda stöd i detta arbete genom att tillsammans med respektive part arbeta fram planer både för att förbereda och genomföra förändringarna som krävs för att kunna hämta hem effekterna samt för uppföljning av effekthemtagningen.

Kontaktpersoner

Programledare Kim Nordlander:

För frågor, skriv gärna till programmets funktionsbrevlåda

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan