Gå till innehåll

Så här bereder vi utvecklingsförslag

Inera tar emot många utvecklingsförslag från regioner och kommuner. Vi bereder, prioriterar och förankrar förslagen utifrån långsiktiga mål och strategier.

Ineras ägare, kommuner och regioner, har många olika behov av digitalisering och utveckling. De förslag som kommer in till oss kan handla om en ny tjänst eller funktion, eller en önskan om att Inera ska ta över en tjänst eller ett system som redan finns. Alla sådana förslag bereds och prioriteras.

Andra aktörer, som statliga myndigheter och näringsliv, har också möjlighet att skicka in förslag, men de förslagen bereds i mån av tid. För att de ska ges högre prioritet krävs att aktören har förankrat förslaget hos en eller flera regioner eller kommuner.

Så här bereder vi förslag

Med anledning av att tilldelad finansiering från regionerna för närvarande är fullt intecknad till befintliga tjänster och pågående projekt har vi begränsat vilka förslag vi bereder. Begränsningen innebär att vi för regioner för närvarande enbart startar beredning av förslag där idégivaren avser finansiera arbetet. Det gäller oavsett om förslaget avser en utredning/förstudie eller utveckling och förvaltning. Förslag som inte har en tydlig finansiär och som innebär att övriga regioner skulle behöva bidra med finansiering för utredning/förstudie eller utveckling och förvaltning kan vi för närvarande inte ta emot.
För förslag som avser kommunerna gäller inte ovan begränsning.

Prioritering

Förslagen hanteras av behovsberedningen, som består av personer ur Ineras ledningsgrupp.

När vi bereder förslag tar vi stor hänsyn till hur väl de överensstämmer med Ineras verksamhetsstrategi. Enligt den ska Inera främst ta fram lösningar på komplexa frågor om juridik, interoperabilitet och samordning. Det innebär att vi prioriterar förslag som

 • Kräver nationell infrastruktur
 • Hanterar information över huvudmännens organisationsgränser
 • Skapar nytta för många
 • Bidrar till "digitalt först"-lösningar för invånaren
 • Det inte finns ett kommersiellt intresse att utveckla

Det vi utvecklar ska också vara tekniskt, juridiskt och ekonomiskt hållbart och förvaltningsbart.

Områden som prioriteras för regioner:

 • Första linjens vård och 1177 Vårdguiden
 • Kunskapsstyrning och kunskapsstöd
 • Patienter med komplexa vårdbehov
 • Framtidens vårdinformationsmiljöer

Områden som prioriteras för kommuner:

 • Digitalisering av omsorg och socialtjänst
 • Digitalisering av skola
 • Informationsförsörjning av den kommunala verksamheten

För att vi ska kunna bereda ett förslag är det viktigt att det är väl förankrat i den idégivande organisationen. Det är också viktigt att det är genomarbetat så att det exempelvis tydligt framgår vilket behov i verksamheten förslaget är tänkt att möta.

Intresseanmälan

När Inera går vidare med ett förslag skickar vi en intresseanmälan till alla regioner och kommuner via Ineras programråd. Intresseanmälan kan ses som en temperaturmätning för att vi ska kunna bedöma intresset för den nya funktionen eller tjänsten, och vara säkra på att det vi utvecklar är efterfrågat. I intresseanmälan ingår en uppskattning av kostnaden för utveckling och förvaltning under de första fyra åren.

Avsiktsförklaring

Om intresset bedöms vara tillräckligt stort arbetar vi fram en avsiktsförklaring som skickas till alla regioner och kommuner. Syftet är att säkra den långsiktiga finansieringen för utveckling och förvaltning. Avsiktsförklaringen ska ses som ett avtal, där regioner och kommuner förbinder sig att betala för den nya funktionen eller tjänsten.

Här kan du följa status på de förslag som kommit en bit i beredningsprocessen och som bedöms vara av intresse för flera:

Lista med utvecklingsförslag

Projekt och förstudier

Om avsiktsförklaringen undertecknas av tillräckligt många kunder så att den föreslagna funktionen eller tjänsten blir finansierad, startar Inera ett projekt. Första delen av projektet innebär ofta att genomföra en förstudie, innan utvecklingen av funktionen eller tjänsten kan börja.

Ibland startar en förstudie redan tidigt i beredningsprocessen, till exempel för att vi ska kunna formulera en intresseanmälan.

Här kan du läsa om de projekt och förstudier som pågår på Inera för tillfället:

Till alla projekt

Vill du skicka in ett förslag?

Har du förslag på utveckling eller vill du fråga om övertagande av befintlig tjänst eller system? Fyll i en av de två mallarna som finns på länken nedan.

Mall utvecklingsförslag eller förfrågan om övertagande av tjänst eller system

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan