Gå till innehåll

Sommarnyhet

Om nya länkningar och om nya och ändrade formulär.

Nya länkar till de "tomma blanketterna" och borttag av knappen "Hämta tom blankett" i formulären

 

Nu har alla så kallade "tomma blanketter" som finns under knappen "Hämta tom blankett" i formulären fått egna länkar. I slutet av september tar vi bort knappen "Hämta tom blankett" i formulären och de blanketter som ligger under knappen. Redan nu kan ni påbörja arbetet med att länka om blanketterna och ni gör på samma sätt som med formulären för att ändringar och uppdateringar ska följa med, se nedan.
Högerklicka på vald formulärlänk i er portal, välj kopiera länkadress/genväg. Öppna inte formuläret.
Exempel på en rätt länk:
https://inera.eforms.se/oversikt/overview/95
Om man öppnar länken för att kopiera den får man ett annat länknummer och det är inte rätt. Då kommer inte uppdateringar med.
https://inera.eforms.se/oversikt/flow/658

Nya och ändrade formulär och blanketter
Barn och utbildning
Ändrade formulär
Ansökan om modersmålsundervisning
Borttag av uppgift om växelvis boende.
Ansökan om skolskjuts
Uppgift om växelvis boende är flyttad och återfinns under uppgift om vårdnadshavare. Tillägg av datum från när skolskjuts önskas. Tillägg av val under orsak till ansökan, trafikförhållanden, färdvägens längd.
Bygga och bo
Ändrade formulär
Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus.
Uppgift om byggnadsnummer borttaget. Uppgift om diarienummer för berört bygglov, Beslutsdatum för bygglov och datum för färdigställande ej obligatoriska. Tillägg av uppgift om nybyggnadsår och om- eller tillbyggnadsår.
Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder.
Uppgift om byggnadsnummer borttaget. Uppgift om diarienummer för berört bygglov, beslutsdatum för bygglov och datum för färdigställande ej obligatoriska. Tillägg av uppgift om nybyggnadsår och om- eller tillbyggnadsår.
Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor
Tillägg av uppgift om byte av föreståndare samt ändring i text gällande befintligt tillstånd.
Grannes yttrande rörande byggnad/åtgärd
Rubriken Fastighet ändrad till Fastighet där byggnad ska uppföras/åtgärdas.
Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning
Rubriken Fastighet ändrad till Fastighet där anläggning ska installeras.
Kommun och politik
Nytt formulär
Samtycke till behandling och publicering av personuppgifter i form av foto, film och namn
Miljö och hälsa
Nytt formulär
Anmälan om dagvattenanläggning
Ändrade formulär
Ansökan/anmälan om grundvattentäkt
Tillägg av uppgifter om dricksvattenförsörjning, vattenskyddsområde och vattenkvalitet.
Tillägg av certifiering och certifieringsnummer för borrare.
Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel
Avsnitt om spruta/sprutor är borttaget samt uppgift om vad som finns på fastigheten/fastigheterna. Uppgiften ska lämnas i bilaga.
Näringsliv och arbete
Nytt formulär
Anmälan om upphörande av serveringstillstånd
Ändrade formulär
Ansökan om lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagen, inklusive tillståndsbevis
Tillägg beslut: Lotteritillstånd beviljas eller Lotteritillstånd beviljas ej samt orsak till avslaget.
Ändring till Kommunens underskrift.
Registrering av lotteri enligt 17 § lotterilagen, inklusive beslut
Ledtexten Lotter får säljas inom nedanstående kommun/kommuner är ändrad till Lotterna får säljas inom nedanstående kommun.
Omsorg och stöd
Borttaget formulär
Begäran om entledigande av god man och förvaltare
Ändrade formulär
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag och ansökan om återställningsbidrag
Ändras på grund av ny lagstiftning (2018:22) som träder i kraft 1 juli. Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) upphävs när nya lagen träder i kraft.
Ansökan till Tingsrätten om upphörande av godmanskap/förvaltarskap har ny rubrik
Ansökan om upphörande av godmanskap och förvaltarskap
Beräkningsunderlag för ersättning till kommunen för placerat barn
Reglerna för underhållsstöd ändras och det innebär att underhållsstödet höjs och att det blir en ny åldersindelning, 1573 kr till och med månaden då barnet fyller 11 år, 1723 kr från och med månaden efter den månad då barnet har fyllt 11 år och 2073 kr från månaden efter den då barnet har fyllt 15 år. Höjningen för barn som är 15 år eller äldre gäller från 1 augusti. Höjningen för barn som är 11-14 år börjar gälla 1 januari 2019.
Framställning om entledigande av god man/förvaltare har ny rubrik
Begäran om entledigande från uppdrag som god man/förvaltare
Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa
Tillägg av uppgift att vara anonym om en privatperson vill göra anmälan.
Trafik och infrastruktur
Ändrat formulär
Ansökan om boendeparkeringstillstånd
Tillägg under Ansökan avser
Områdesbyte och fordonsbyte
Ansökan om förnyelse av tillståndsnummer är borttaget.
Tillägg under valet vid hyrbil, "Du som är nyinflyttad till området bör skicka med ett personbevis från Skatteverket eller en kopia av flyttanmälan för snabbare handläggning."
E-blankettjänsten önskar dig en fin sommar!

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan