Aktuellt

Så ska SKR och Inera stötta digitaliseringen i Sveriges skolor

Alla Sveriges skolor ska få ta del av digitaliseringens möjligheter oavsett var de finns. Därför har regeringen avsatt 12,5 miljoner kronor och gett SKR uppdraget att utveckla stöd för skolhuvudmän kring upphandling, nationella tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support. De ska också ge stöd för anskaffning av e-legitimation och höja kunskapen om hur man erbjuder kundcentrerade digitala tjänster. Inera och SKL Kommentus är med i projektet som ska vara klart 2023.

Mikael Svensson, projektledare på SKR.
Mikael Svensson, projektledare på SKR.

I november förra året stod det klart att regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tecknat en överenskommelse med målet att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet med hjälp av digitalisering.

Tanken är att skolan i Sverige ska utveckla digitala lösningar samordnat. Digitala lösningar ska ha ett genomtänkt syfte, vara användarvänliga och passa skolväsendets verksamhet och personal. På så sätt ska man nå en likvärdig skolundervisning där alla kan få tillgång till digitala verktyg. Mikael Svensson har utsetts till projektledare på SKR.

– Efter att avtalet skrevs på i mitten av november kontaktade jag på en gång några medarbetare på Inera och Kommentus och nu är vi redan igång. Överenskommelsen mellan regeringen och SKR innebär bland annat att SKR ska hjälpa skolhuvudmän och andra utbildningsanordnare inom skolväsendet, och att stöd ska tas fram för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support, säger Mikael Svensson.

Rent konkret handlar det om att skolorna ska använda samma slags e-legitimationer och ett ändamålsenligt digitalt ekosystem. Allt detta ska tas fram på ett samordnat sätt.

Projektet handlar om infrastruktur och omfattar tre initiativ i Skoldigiplanen, 11,12 och 13. Bland annat handlar initiativen om hur lärare och elever ska ansluta sig till digitala nationella prov. Lärare ska ha en behörighet som kräver högre säkerhet och anslutningsnivå. Elevers anslutning behöver också vara säker men kräver inte riktigt lika hög säkerhet.

– Det handlar om att proven ska vara digitala och att anslutning till den digitala provtjänsten bland annat ska ske genom en federativ lösning. Om en elev flyttar från en skola till en annan så ska de ändå kunna komma åt provtjänsten och skriva samma prov, säger Mikael Svensson.

Det handlar också om olika stödtjänster, som elevregistersystem och system för elevhälsan. Troligen kan det handla om ett tvåfaktorsystem för att kunna nå pedagogiska plattformstjänster, elevfrånvaro etc.

Projektet kommer behöva ha en ständig dialog med andra parter. Staten är ansvarig för flera initiativ som det här projektet påverkas av. Skolverket är också sektorsansvarig myndighet gällande skolans digitalisering, vilket medför att samverkan med dem är nödvändigt.

- Varför är det här så viktigt? Jo, det här handlar om att skolan måste fortsätta att utvecklas. Genom att ta fram nationella lösningar så att vi slipper flera små och stora lösningar som inte fungerar ihop. Det kan handla om ramavtal, skolportaler, läroplattformar, elevregister, digitala läromedel och tjänster. Oavsett om man är stor eller liten, kommunal eller fristående skolhuvudman ska man ha samma förutsättningar. Så att de kan bli goda beställare av digitala tjänster. Därutöver behövs hjälp med teknisk support, säger Mikael Svensson.

Till toppen av sidan