Aktuellt

Regeringen och SKR tar gemensamt steg mot en digital infrastruktur

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse om en gemensam ambition, som förenar kommuner, regioner och statliga myndigheter, att införa ett säkert, snabbt och enkelt sätt för digital kommunikation mellan välfärdens verksamheter. Initialt kommer Inera, som hittills drivit utvecklingsarbetet kring säker digital kommunikation, vara den aktör som tillhandahåller infrastrukturen fram tills att Digg tar över.

Läsplatta med illustration av Säker digital kommunikation.

Satsningen är ett viktigt steg för att successivt ersätta faxen och bättre kunna nyttja digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor genom att på ett säkert sätt kunna skicka dokument mellan olika delar av välfärden. Det handlar om förbättrad samhällsservice och ökad effektivitet i allt ifrån polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.

Regeringen ger som en del av överenskommelsen Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i uppdrag att tillhandahålla den infrastruktur, som gör det möjligt för statliga myndigheter, kommuner, regioner och privata utförare att kommunicera digitalt på ett säkert sätt.

Säker digital kommunikation är ett utvecklingsarbete som har pågått i flera år för att ersätta föråldrade och osäkra sätt att kommunicera i offentlig sektor och istället introducera ett säkert och effektivt sätt för att digitalt utbyta dokument. Syftet är att skapa förutsättningar för tryggare, enklare och snabbare informationsutbyte mellan välfärdens olika aktörer och därigenom bidra till bättre service till invånarna.

Staten, kommuner och regioner behöver samordna införandet av säker digital kommunikation eftersom nyttorna uppstår först när många organisationer är anslutna till infrastrukturen och dagens metoder för informationsutbyte därmed ersätts med en säker, kontrollerad och effektiv infrastruktur. Genom denna överenskommelse etableras en sådan samordning och gemensam färdplan som förenar alla aktörer i offentlig sektor.

– Säker digital kommunikation är ett viktigt steg för att öka kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Digitaliseringen bär med sig stora möjligheter för välfärdens medarbetare och skapar värde för patienter, elever och brukare. Vi välkomnar att vi nu har en överenskommelse med en gemensam ambition att följa upp satsningen med fler inom andra angelägna områden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Initialt kommer Inera, som hittills drivit utvecklingsarbetet kring säker digital kommunikation, att vara den aktör som tillhandahåller infrastrukturen fram till dess att Digg tar över.

Peter Arrhenius, vd på Inera.
Peter Arrhenius, vd Inera.

– Att vi härigenom skapar bättre förutsättningar för informationsutbyte mellan välfärdens olika aktörer ser vi på Inera som något väldigt positivt. Samarbete med, i det här fallet DIGG, för att skapa innovativa tjänster till gagn för invånarna är en viktig del i Ineras uppdrag, säger Peter Arrhenius, vd Inera.

Ambitionen är att infrastrukturen för säker digital kommunikation kan tillhandahållas under det första kvartalet 2022.

Till toppen av sidan