Aktuellt

Programmet Första linjens digitala vård avslutas men arbetet fortsätter

Programmet Första linjens digitala vård är en del i överenskommelsen En god och nära vård mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Syftet är att med digitala stöd förbättra invånarnas tillgänglighet till vården och effektivisera användningen av vårens resurser i första linjens vård. Den statliga satsningen avslutas vid årsskiftet men arbetet inom Inera fortsätter med full kraft, på uppdrag av regionerna.

Med fler självservicetjänster och fler kanaler till vården uppstår konkreta nyttor. Invånaren kan lättare få hjälp och vårdens resurser kan ändvändas mer effektivt.

Möjligheten för invånare att logga in på 1177.se och få en automatisk symtombedömning och hänvisning till rätt vårdnivå, att skicka en bild eller kontakta sjukvårdsrådgivningen med chatt eller video är exempel på digitala lösningar som utvecklas inom Ineras program Första linjens digitala vård. Det handlar också om att ta emot digitala kallelser och boka om tiden eller fylla i en hälsodeklaration direkt från kallelsen eller att genomföra provtagning själv och få svaret via 1177.se. Dessutom har arbetet inletts med att utveckla en helt ny, modern webbtidbok i 1177.se, och ett nytt verksamhetsstöd till landets sjukvårdsrådgivningar.  

I programmet utvecklas 1177 Vårdguiden för att bättre svara mot de förändrade beteendemönster som vi har idag, inte minst digitalt. Programmet startades av regionerna redan 2018 och har haft statlig finansiering från slutet av 2019 till och med 2021. Inera har drivit arbetet i nära samarbete med landets regioner, som ansvarar för sina egna utvecklingsdelar och införanden. De olika leveranser som Inera realiserar kommer att underlätta samverkan inom och mellan regioner och skapa förutsättningar för sömlösa invånarflöden i första linjens vård, men kräver också förändrade arbetssätt i vården. Vid årsskiftet avslutades det statligt finansierade programmet men flera av projekten fortsätter på uppdrag av regionerna. 

Kristina Stensson Ljungdahl
Kristina Stensson Ljungdahl, programledare för programmet Första linjens digitala vård.

– Det har varit otroligt roligt att arbeta med olika projekt som så tydligt kan bidra till att regioner och kommuner lättare kan ge invånare en god och nära vård. Som invånare får jag fler vägar in till vården och fler möjligheter att ta ansvar själv när nya digitala kanaler och verktyg införs i verksamheten, säger Kristina Stensson Ljungdahl, programledare för programmet. 

Kristina sammanfattar programmets effekter och nyttor under en demo som hölls 3 december. Presentationen och inspelningen ligger tillgänglig på programmets öppna informationssida

Nya vägar in till vård

Pandemin har visat vilken central roll den nationella webbplatsen 1177.se har i den svenska hälso- och sjukvården.  Många miljoner människor har varje månad besökt 1177.se för att få aktuell information, hitta rätt vårdkontakter, läsa sin journal, boka tid och kommunicera digitalt. Vissa utvecklingsinsatser som har gjorts inom programmet har också kunnat hjälpa regionerna att bättre klara av att hantera pandemin, exempelvis möjligheten för en enskild invånare att själv beställa provtagning för covid-19 och få svar genom att logga in på 1177.se.  

Under året har ett ramavtal för en nationell lösning upphandlats där invånaren ska kunna logga in i en digital tjänst på 1177.se, beskriva sina symtom och vid behov få en första automatisk hänvisning till vården. Kontakten med vården ska kunna ske via flera kanaler. Det kan handla om chatt, bild eller video, som viktiga komplement till telefonen. Den bedömning man får ska kunna leda till självhjälp eller ett vårdbesök, antingen digitalt eller fysiskt. 10 regioner har valt att gå med i den nationellt upphandlade lösningen från start, men alla övriga har möjlighet att ansluta sig längre fram. Många regioner provar samtidigt liknande lösningar, och bidrar med värdefulla erfarenheter.  

- En stor utmaning för oss blir hur vi framöver ska säkra att nationella och regionala digitala verktyg och tjänster kan samspela och hur invånaren ska kunna hitta till dem, säger Anette Thalén, sektionschef på Inera.  

Säkrare sjukvårdsrådgivning

2021 påbörjas utvecklingen av ett nytt verksamhetsstöd för sjukvårdsrådgivning inom 1177 Vårdguiden på telefon. Dagens motsvarighet, Rådgivningsstödet, är föråldrat och behöver ersättas. Ett användarvänligt gränssnitt och förbättrat stöd för hänvisning förstärker sjuksköterskornas bedömning vilket både skapar trygghet och bättre precision samt underlättar för att hänvisa invånare till rätt vård.

- Ett förbättrat stöd för hänvisning ökar också möjligheterna till utökad samverkan mellan regionerna inom 1177 Vårdguiden på telefon, säger Elisabeth Kvilén Eriksson, ansvarig för tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. 

Numera kan de flesta regioner erbjuda invånarna som ringer 1177 möjligheten att vid behov skicka en bild till sjuksköterskan under samtalet. Utvecklingen har fortsatt och ett införande av ett videoverktyg har påbörjats under året i flera regioner.  

Ett sammanhållet flöde 

Målet för första linjens digitala vård är att viktig information om invånaren ska vara tillgänglig för invånaren själv och för berörda vårdaktörer från första kontakt till avslutat ärende, oavsett var och av vilka som vården ges. Det kräver att en fungerande nationell infrastruktur finns på plats som gör det möjligt för digitala tjänster att fungera tillsammans. Det skapar också förutsättningar för samverkan och informationsutbyte mellan olika aktörer inom regioner och kommuner. Inera bidrar med en gemensam arkitektur och regelverk för att informationen ska kunna följa patienten genom vårdprocessen. Dessutom sätts forum upp för att diskutera arbetssätt, verksamhetsprocesser och samverkansmodeller. Även om programformen nu avslutas kommer det fortsatta arbetet att pågå i fler år framåt. 

Nästa steg 

Delar av den utveckling som har skett inom programmet kommer att fortsätta under 2022. Lärdomar från att arbeta tvärfunktionellt både mellan projekt och tjänster och tillsammans med regioner omsätts till nya arbetssätt. Ett exempel är att fortsätta med de demos som programmet har hållit med syftet att hitta synergier, öka kunskap, dela erfarenhet och uppmuntra till dialog. Årets demos finns tillgängliga för alla på programmets öppna informationssida

Projekt som fortsätter 2022:  

  • Införande av plattformen för symtombedömning och hänvisning  
  • Utveckling av ett nytt verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivningen  
  • Utveckling av nya tidbokningstjänster med modernare standarder och större flexibilitet 
Till toppen av sidan